vaccine 5103088 1920   Súčasné globálne obavy z dopadu ochorenia COVID-19, ochorenia spôsobeného novo identifikovaným koronavírusom SARS-CoV-2 (CoV-19), vyvolali zintenzívnenie snáh o urýchlený vývoj účinnej vakcíny na obmedzenie šírenia tohto vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti eviduje najmenej 167 kandidátov vakcíny na COVID-19, z ktorých 29 je už v štádiu klinických testov.
           
       Ako vidieť v tabuľke nižšie, niektoré z týchto identifikovaných programov využívajú geneticky upravené adenovírusy, o ktorých sa predpokladá, že sú schopné vytvoriť účinné vakcíny. Prečo adenovírusy? Pretože sa dajú ľahko geneticky modifikovať a poskytujú neprerušenú transgénovú expresiu. Sú vysoko imunogénne, a teda imunitný systém ľudského tela ich rýchlo rozpoznáva a reaguje tvorbou protilátok a aktivizáciou imunitných buniek. Preto sú veľmi často využívané ako vektory (určité prenášače génov) pri vývoji vakcín, najmä takých, pri ktorých zlyhali iné spôsoby prípravy (ako napríklad TBC či HIV). Vakcíny pripravované za pomoci adenovírusových vektorov majú tendenciu časom nahradiť tiež aj ostatné stratégie príprav vakcín, ktoré sú buď finančne náročné, alebo technicky komplikované, ako je napríklad vakcína proti sezónnej chrípke, alebo také vakcíny, ktoré sú menej efektívne a preto musia byť aplikované viackrát aby sa zaručila dostatočná imunita (ako je to u besnoty). 
       Pomyselná bezpečnosť týchto geneticky modifikovaných adenovírusov je všeobecne garantovaná ich neschopnosťou reprodukovať sa, pretože z ich DNA boli odstránené gény pre replikáciu. Na „prázdne miesta“ boli potom doplnené inzerty génov (napríklad antigény) pre konkrétne ochorenie. Takto modifikované adenovírusy sa označujú ako vírusy s deficitom replikácie (RD adenovírusy). Keďže majú odstránené gény pre replikáciu, sú kultivované na bunkách, ktoré im zaručia množenie. Niekoľko bežne používaných ľudských bunkových línií na tento účel bolo vytvorených z buniek odobratých zo selektívne potratených zdravých ľudských plodov v rôznom štádiu prenatálneho vývoja. Ide najmä o bunky HEK-293 (ľudské embryonálne bunky z obličky) a PER.C6 (bunky izolované zo sietnice 18 týždňového nenarodeného bábätka).
      A práve využívanie takýchto bunkových línií v procese výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyvoláva kontroverzie a robí takéto vakcínové programy neetickými. Aj keď časť bežnej populácie v ich používaní nevidí žiadny etický problém, minimálne pre katolíkov by ich výroba a sčasti aj ich využívanie etickým problémom malo byť, pretože aj keď sa bunky množili v laboratóriu mnoho rokov od konkrétneho potratu, z hľadiska katolíckej teológie ide v prípade ich používania o vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na zle – a to len v prípade, ak by takéto očkovanie bolo štátom nariadeným (povinným) a neexistovala by eticky vyrobená obdoba vakcíny. V prípade, ak človek dobrovoľne siahne po takomto type neeticky pripravovanej vakcíny v čase, keď je dostupná aj jej etická alternatíva, môže sa dopustiť omnoho morálne závažnejšej vzdialenej, ale už aktívnej či dokonca i formálnej – vo svedomí schvaľovanej –  spolupráci na zle.  Ak teda človek nesúhlasí so zločinom premyslene naplánovaných potratov logisticky zrealizovaných s cieľom vývoja a výroby niektorých vakcín, tak ako ich môže využívať pre svoje pomyselné dobro zaočkovania sa? Je zrejmé, že veriaci ľudia vo svojom svedomí nikdy nemôžu akceptovať zabíjanie nenarodených detí a majú sa zdržať akejkoľvek formy spolupráce na konaní, ktoré je zo svojej podstaty zlom. Nie je totiž možné vykonať zlo, aby z neho vzišlo dobro. Pápežské Magistérium, ktoré jej vieroučne a mravoučne záväzné pre celú Cirkev jednoznačne a nekompromisne odmieta vykonanie potratu ako cieľa, ako aj ako prostriedku na dosiahnutie dobrého cieľa.
       Preto sa v poslednej dobe začali ozývať predstavitelia Katolíckej cirkvi po celom svete. Arcibiskup Sydney Mons. Anthony Fisher OP reflektoval etické aspekty pri vývoji vakcíny firmou AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktoré majú byť dodané aj do Austrálie a tiež aj na Slovensko. Ako z tabuľky vyplýva, tieto inštitúcie využívajú embryonálne bunky z potrateného dieťaťa, konkrétne bunky HEK-293. Arcibiskup vyzval austrálsku vládu, aby pre ľudí sprístupnila eticky nesporné vakcíny a odmietla tie, ktoré sú kontroverzné kvôli ich vývoju. Povedal: „Kľúčové je teda hľadanie riešení, ktoré by chránili fyzické zdravie spoločnosti a zároveň rešpektovali jej morálne zdravie a dávali ľuďom možnosti voľby.“ Zároveň Mons. Fisher tvrdí, že len v prípade, ak by nebola žiadna iná alternatíva, použitie vakcíny od firmy AstraZeneca by nemalo až takú morálnu závažnosť. „Nebolo by to podieľanie sa na žiadnom aborte z minulosti alebo budúcnosti“, uviedol austrálsky biskup, pričom však dodal: „Ale som tým hlboko znepokojený“.
       Taktiež sa ozvali aj britskí biskupi Paul Mason a John Sherrington, ktorí vo svojom stanovisku ohľadom vakcín proti ochoreniu COVID-19 zdôraznili, že Katolícka cirkev rozhodne podporuje očkovanie na ochranu tých najslabších členov spoločnosti, je však proti takej produkcii vakcín, ktorá by využívala abortované ľudské plody. Dodali, že vyjadrujú „nádej, že etický vývoj takejto vakcíny je možný“ a povzbudzujú katolíckych veriacich, aby „sa zasadili za ochranu najslabších členov spoločnosti, jednou z metód čoho je účinné očkovanie“.
      „Žiadame vašu vládu, aby financovala vývoj vakcín, ktoré nevytvárajú etickú dilemu pre mnohých Kanaďanov,“ ozval sa aj biskup z Winnipegu Richard Gagnon, prezident kanadskej konferencie biskupov.
      Americký biskup Joseph E. Strickland napísal ešte v apríli tohto roku pastiersky list, v ktorom oslovil veriacich a vyjadril svoje zhrozenie nad zistením, že sa pri vývoji vakcín používajú bunky z potratených detí. Odvolávajúc sa na encykliky pápežov Sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI. označil vývoj vakcín za použitia takýchto buniek ako „diabolský“ a podporujúci kultúru smrti. Uviedol, že biskupi z americkej konferencie biskupov napísali otvorený list FDA (Food and Drug Administration – americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv), v ktorom urgovali vývoj eticky nekontroverzných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Povedal však, že treba zájsť ešte ďalej a žiadať, aby sa už ani v budúcnosti nepoužívali bunky z potratených detí vo vývoji vakcín, ale aby sa vyvíjali eticky nesporné vakcíny. V júni 2019 americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (United States Department of Health and Human Services – HHS) oznámilo, že už nebude financovať z vládnych zdrojov výskum, ktorý si vyžaduje získavanie nových buniek či tkanív odobratých obetiam nových selektívnych potratov, a poverí komisiu pre etickú kontrolu, aby preskúmala všetky nové alebo obnovené staršie výskumné postupy, pri ktorých sa predpokladá využívanie fetálneho biologického materiálu. Toto americké ministerstvo zároveň chce poskytnúť financovanie na optimalizáciu a vývoj alternatívnych výskumných modelov, ktoré nie sú založené na využívaní ľudského fetálneho biologického materiálu pochádzajúceho z plánovaných potratov.
       Aj španielsky kardinál Antonio Canizares Llovera vyjadril znepokojenie a nazval snahy vyvinúť vakcínu proti COVID-19 za použitia buniek získaných z potratených detí „diabolskou prácou“.
        Používanie týchto buniek na výrobu vakcín teda vyvoláva spor v otázkach svedomia u každého, komu by sa táto vakcína mohla ponúknuť a bol si vedomý jej pôvodu.
       A čo z tejto situácie vyplýva pre nás farmaceutov? Chceme byť súčasťou reťaze, ktorá smeruje od daného potratu až k vakcíne, ktorú podáme cez táru pacientovi? Alebo budeme hlasom, ktorý povie „tu si uplatním svoje právo na výhradu vo svedomí“ a takúto vakcínu pacientovi nevydám a tak sa budeme podieľať na vytvorení tlaku na štátne orgány, spoločnosť a farmaceutické firmy, aby pri vývoji vakcín postupovali eticky v celej dĺžke a šírke výskumu, vývoja, výroby, certifikácie a používania. Nechcime byť ticho a tak nečinne súhlasiť s tým, aby firma AstraZeneca a ďalšie firmy s neetickými postupmi vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli tie, ktoré budú dodávať vakcíny na Slovensko.  
      Veď vďaka rýchlo rastúcemu počtu vakcínových programov proti ochoreniu COVID-19 sa už dnes ukazuje mnoho alternatívnych výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú k dispozícii a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19, a zároveň nie sú eticky sporné. Vláda USA investovala celkovo viac ako pol miliardy dolárov na podporu troch z takýchto očkovacích programov. Keďže stratégie samotného RD adenovírusu nepatria medzi eticky sporné vakcinačné programy – vzhľadom na využívanie génovej modifikácie však patria skôr k „medicínsky otáznym“ z hľadiska neznámych dlhodobých dôsledkov pozmeňovania génov – nie je vylúčené ich použitie na vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ľudské bunkové línie kultivované na reprodukciu RD adenovírusu, ktoré nie sú eticky sporné, vytvorené z amniocentézových buniek (buniek získaných pri odbere plodovej vody), sú dostupné už viac ako desať rokov.
        Dodržiavanie najvyšších etických štandardov vo vede a medicíne slúži celému ľudstvu, pretože len takýmto prístupom si vážime dôstojnosť každého ľudského života a rešpektujeme svedomie všetkých bez vykorisťovania akejkoľvek skupiny.

       Ozve sa po vzore ostatných biskupov v tejto otázke aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a bude žiadať od veriacich, aby sa nedali očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca, s ktorou Slovensko uzavrelo dohodu – resp. inou, ktorá bude mať eticky sporný pôvod? Bude KBS apelovať na to, aby boli zadovážené vakcíny, ktorých pôvod nevytvára etické dilemy? Veríme, že áno a čoskoro budeme čítať aj ich stanovisko.

 Sponzor(i) Krajina Stratégia Status klinického skúšania Verejné financovanie Dizajn a vývoj Produkcia Overovacie laboratórne testy
 Celovírusové vakcíny - živé oslabené alebo inaktivované       
Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm Čína  Inaktivovaný vírus "BBIBP-CorV"
Podaný: i.m.
Fáza 3 Opičie Vero bunky Opičie Vero bunky  
Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm Čína Inaktivovaný vírus, neznámy názov
Podaný: i.m.
Fáza 3 Opičie Vero bunky Opičie Vero bunky  
 John Paul II Medical Research Institute USA Živý oslabený vírus Predklinické štádium Etické bunkové línie Perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty)  
 Sinovac Biotech Co., Ltd. Čína Inaktivovaný vírus, "PiCoVacc"
Podaný: i.m.
Fáza 3 Opičie Vero bunky Opičie Vero bunky proteínové testy na HEK293 bunkách
Vakcíny na báze vírusového vektora       
Altimmune  USA RD adenovírusový vektor "AdCOVID" 
Podaný: intranazálne
Predklinické štádium PER.C6 bunky PER.C6 bunky  
AstraZeneca USA
UK
RD adenovírusový vektor "AZD1222" "ChAdOX1nCoV-19"
podaný: i.m.
Fáza 3 Operation Warp Speed HHS-BARDA
$1.2 Billion

CEPI až do $384 Million
HEK293 bunky HEK293 bunky  

CanSino Biologics, Inc.
Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China

Čína

RD adenovírusový vektor "Ad5-nCoV"
podanný: i.m.

Fáza 3 HEK293 bunky HEK293 bunky  

Gamaleya Research Institute

Rusko

RD adenovírusový vektor (rAd26-S+rAd5-S) "Sputnik V"
podaný: i.m

Fáza 3 HEK293 bunky HEK293 bunky  

Institut Pasteur and Themis and Merck

USA
Francúzsko

Replikačno-kompetitívny rekombinantný vírus osýpok "TMV-083"
Podaný: i.m.

Fáza 1 CEPI až do $4.9 Million Opičie Vero bunky  
Janssen Research & Development, Inc.
Johnson & Johnson
USA RD adenovírusový vektor "Ad26"
Podaný: i.m.
Fáza 3

Operation Warp Speed
HHS-BARDA

$1,457,887,081 celkovo

PER.C6 bunky PER.C6 bunky  
Merck a AVI  USA

Replikačno-kompetitívny rekombinantný vírus vezikulárnej stomatitídy (VSVΔG) "V590"
Podaný: i.m.

Predklinické štádium

Operation Warp Speed
HHS-BARDA
$38,033,570

Opičie Vero bunky Opičie Vero bunky  

Shenzhen Geno-immune Medical Institute

Čína Lentivírusové minigény + dospelé ľudské APC (antigen-prezentujúce bunky) Fáza 1 eticky nesporné bunky  
Shenzhen Geno-immune Medical Institute Čína Lentivírusové minigény + dospelé ľudské CD/T bunky "LV-SMENP-DC" Fáza 1/2      
Vaxart USA

RD adenovírusový vektor "VXA-CoV2-1" plus dsRNA adjuvant
Podaný: p.o.

Fáza 1 HEK293 bunky HEK293 bunky  
Proteínové vakcíny
Clover Biopharmaceuticals, Inc Čína

Proteínová vakcína "SCB-2019" plus adjuvant CpG 1018

Podaný: i.m.
Fáza 1

CEPI až do $69.5 Million

CHO bunky škrečka  
John Paul II Medical Research Institute USA rekombinantný protein, perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty) Predklinické štádium Eticky nesporné bunky Perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty  

Novavax

USA

Proteínova vakcína "NVX-CoV2373" expresia Baculovírusu plus Matrix M adjuvant

Podaný: i.m.
Fáza 2 Operation Warp Speed
HHS-BARDA
$1,600,434,523
CEPI až do  $388 Million

Sf9 bunky insektu

Pseudovírusové HEK293 bunky  

Sanofi and GSK
Protein Sciences

USA
Francúzsko
Proteínova vakcína "NVX-CoV2373" expresia Baculovírusu plus AS03 adjuvant
podaný: i.m.
Fáza 1/2 Operation Warp Speed
HHS-BARDA
$2,072,775,336 celkovo
Sf9 bunky insektu  

Sorrento

USA Proteínová vakcína "T-VIVA-19" SARS-CoV-2 spike proteín S1 doména spojená s ľudským IgG-Fc
Podaný: i.m.
Predklinické štádium CHO bunky škrečka  
Sorrento USA Proteínová vakcína "STI-6991" SARS-CoV-2 spike proteín exprimovaný na K562 bunkách Predklinické štádium K562  

University of Pittsburgh

USA

Proteínová vakcína, rekombinantné proteíny exprimované na adenovíruse "PittCoVacc"
Podaný: mikroihla

Predklinické štádium HEK293 bunky HEK293 bunky  

University of Queensland and CSL Ltd.

Austrália

Proteínová vakcína "V451", rekombinantný proteín so špeciálnou molekulárkou svorkou
Podaný: i.m.

Fáza 1

CEPI až do $4.5 Million

expiCHO bunky škrečka    
RNA vakcíny
Arcturus Therapeutics USA

mRNA vakcína, seba transkribujúca, replikujúca "LUNAR-CoV19" ("ARCT-021")
Podaný: i.m

Fáza 1

Sekvencia nadizajnovaná na počítači

bez buniek  
CureVac Nemecko

mRNA vakcína nereplikujúca
podaný: i.m.

Fáza 2 CEPI až do $15.3 Million bez buniek  

Moderna, Inc.
with National Institutes of Health

USA

mRNA vakcína, nereplikujúca "mRNA-1273"
podaný: i.m.

Fáza 3 Operation Warp Speed
HHS-BARDA
$2,479,894,979 celkovo
CEPI až do $1 Million
Sekvencia nadizajnovaná na počítači bez buniek proteínové testy na HEK293 bunkách
Pfizer and BioNTech USA
Nemecko
mRNA vakcína, nereplikujúci LBNT-162a1,b1,b2,b3,c2" Fáza 2/3 Operation Warp Speed
HHS-BARDA
$1.95 Billion
Sekvencia nadizajnovaná na počítači bez buniek proteínové testy na HEK293 bunkách
Sanofi Pasteur and Translate Bio USA
Francúzsko
mRNA vakcína nereplikujúca
podaná: i.m.
Predklinické štádium Sekvencia nadizajnovaná na počítači bez buniek  
DNA vakcíny       
Inovio Phramaceuticals USA DNA vakcína "INO-4800" Fáza 1/2 Operation Warp Speed
CEPI až do $22.5 Million
Sekvencia nadizajnovaná na počítači bez buniek proteínové testy na HEK293 bunkách  
Symvivo Corporation Kanada DNA  vakcína, geneticky upravená B. longum "bacTRL-spike"
podaná: p.o.
Fáza 1 bez buniek


 
Zdroje:

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­