Predseda správneho kolégia

Mgr. Veronika Cagáňová
Mgr. Veronika Kormanová Vo funkcii od: 18. 10. 2018
Absolvent: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Výskum: v oblasti farmakológie
E-mail: .
Tel. číslo: +421 902 05 29 25
Štatút podľa stanov o. z. Lekárnici za život – Slovensko
Podľa našich stanov musí predseda v čase svojho zvolenia dosiahnuť najmenej stupeň členstva Lekárnik III. stupňa, musí mať reprezentatívne vystupovanie a organizačné schopnosti. Predseda správneho kolégia je najvyšším osobným výkonným úradom v združení, ktoré reprezentuje dovnútra i navonok, zatiaľ čo nesie zodpovednosť za morálnu integritu členov združenia v intenciách Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov. Za týmito účelmi pôsobí dostredivo do vnútra členskej základne, tmelí členov do jednoliateho celku. Celý štatút tohto orgánu nájdete v Článku VIII Stanov - Správne kolégium a jeho predseda.
Zoznam vybratých účinných dekrétov
D-PSK 2/2020 podľa ods. 8.5.16 vo veci vedenia a archivácie zoznamu členov združenia; 26. 10. 2020 Mgr. Veronika Cagáňová
---
Zo zoznamu členov mažem Mgr. Karolínu Henselovú, ktorej členstvo v združení fakticky zaniká podľa ods. 6.5.1.2.3 stanov neospravedlnenou neúčasťou na riadne zvolanom a riadne zasadajúcom sneme.

Súčasne zo zoznamu členov mažem Mgr. Mariannu Zamborskú, ktorej členstvo v združení fakticky zaniká podľa ods.6.5.1.2.1 stanov vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia

D-PSK 1/2020 podľa ods. 8.5.8 vo veci brania na vedomie odstúpenia predsedu etického a odborného grémia; 26. 10. 2020 Mgr. Veronika Cagáňová
---
Beriem na vedomie odstúpenie predsedu odborného grémia Mgr. Marianny Zamborskej, ktoré vykonala na riadne zvolanom sneme dňa 24.10.2020.

D-PSK 6/2019 podľa ods. 8.5.1 vo veci zabezpečovania výkonu pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov a poskytovania súčinnosti a súčinnosti odboru vnútornej správy podľa čl. XII stanov pri výkone pôsobnosti združenia podľa ods. 4.2 stanov a ods. 4.3 stanov predsedom etického a odborného grémia; 20. 10. 2019 Mgr. Veronika Kormanová
---
Schvaľujem prvé znenie Metodiky tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv podľa prílohy tohto dekrétu.

D-PSK 5/2019 podľa ods. 8.5.1 vo veci zabezpečovania výkonu pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov a poskytovania súčinnosti a súčinnosti odboru vnútornej správy podľa čl. XII stanov pri výkone pôsobnosti združenia podľa ods. 4.2 stanov a ods. 4.3 stanov predsedom etického a odborného grémia; 20. 10. 2019 Mgr. Veronika Kormanová
---
Rozhodujem o tom, že:

1) RSR liečiv bude vedený pod ISSN číslom, o ktoré požiada Odbor vnútornej správy príslušnú agentúru.

2) Odbor vnútornej správy požiada Univerzitnú knižnicu v Bratislave o dlhodobú archiváciu RSR liečiv ako webového kultúrneho dedičstva prostredníctvom služby E-Born.

3) RSR liečiv bude sprístupnený verejnosti prostredníctvom verejnej licencie Creative Commons.

4) RSR liečiv bude zaradený do medzinárodného adresára ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources.

5) Vydavateľom RSR pre účely bodu 1) tohto dekrétu je LzŽ-SVK, Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava, IČO: 51957175, Reg.č.: VVS/1-900/90-54487.

6) Miestom vydania RSR pre účely bodu 1) tohto dekrétu je Zubrohlava.

7) Periodicita revízie RSR liečiv pre účely bodu 1) tohto dekrétu je štvrťročné obdobie s prvým termínom revízie do 20. 01. 2020.

8) Redaktormi zodpovednými za RSR liečiv pre účely bodu 1) tohto dekrétu sú predseda správneho kolégia a predseda odborného grémia.

9) RSR liečiv je pre účely bodu 1) tohto dekrétu definovaný nasledovnými kľúčovými pojmami podľa Medzinárodného desatinného triedenia: 6 Aplikované vedy. Medicína. Technika; 61 Lekárske vedy; 615 Farmakológia. Terapeutika. Toxikológia; 615.2 Lieky podľa ich hlavného účinku; 615.3 Lieky podľa pôvodu; 615.4 Farmaceutické prípravky. Zdravotnícky materiál. Potreby a vybavenie.

D-PSK 3/2019 podľa ods. 4.1.4 vo veci sústreďovania finančných prostriedkov a zabezpečovania systému rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov; 10. 10. 2019 Mgr. Veronika Kormanová
---
Dámska polokošeľa Piqué - biela (547.42) a Pánska polokošeľa - biela (548.42) s výšivkou loga občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko na srdcovej strane a motta občianskeho združenia na rukáve budú dostupné za príspevok na podporu činnosti o.z. LZZ-SVK vo výške:

- pre nečlenov - 17€/kus
- pre členov - 10€/kus

Zároveň môžu členovia o.z. LZZ-SVK využiť svoje kredity získané podľa bodu 6.3 stanov, pričom každý 1 získaný kredit nadobúda hodnotu 1€, ktorá sa odpočíta z hodnoty polokošele.

D-PSK 2/2019 podľa ods. 8.5.6 vo veci uzatvárania členstva s uchádzačom o členstvo podľa ods. 6.1.3 stanov i rozväzovania členstva s členom podľa ods. 6.5.1.1 stanov; 10. 10. 2019 Mgr. Veronika Kormanová
---
Člen o.z. Lekárnici za život na úrovni Lekárnik I. stupňa, ktorý je poslucháčom fakulty v študijnom odbore farmácia (kód odboru 7.03.01) a skončí štúdium, je považovaný za člena na úrovni Lekárnik I. stupňa podľa bodu 6.2.1.2, a teda sa na neho vzťahuje povinnosť platby ročného členského príspevku podľa bodu 6.4.1.4.2. stanov (vo výške 5€/ročne) len do konca kalendárneho roka, v ktorom štúdium ukončil. Od nasledujúceho roku vo výške 15€/rok podľa bodu 6.4.1.4.1 stanov.

Súčasne sa na člena o.z. Lekárnici za život - Slovensko na úrovni sympatizant podľa 6.2.9 stanov sa vzťahuje povinnosť platby ročného členského príspevku podľa bodu, 6.4.9.3.1 stanov (vo výške 5€/rok) do konca kalendárneho roka, v ktorom štúdium ukončil. Od nasledujúceho roku vo výške 15€/rok podľa bodu 6.4.9.3.2 stanov.

Personálne obsadenie tohto orgánu v minulosti
Ide o nový orgán združenia.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­