Prirodzenosť, ako ďalší z pilierov občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko, sa opiera o Etický kódex združenia. Vychádza predovšetkým z presvedčenia, že manželstvo jedného muža a jednej ženy a jeho nerozlučná jednota v rodičovstve je jediné miesto, ktoré je dôstojné na skutočne zodpovedné odovzdávanie života.

Preto sa členovia občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko zaväzujú nepodieľať sa na oddeľovaní prokreácie od integrálneho osobného kontextu posvätného manželského úkonu vo výskume, v klinickej alebo sociálnej praxi a ani tomuto oddeľovaniu napomáhať či ho pacientom odporúčať alebo ho sprostredkúvať podaním umelých prípravkov na to slúžiacich alebo z neho pochádzajúcich.

Ďalší presah tohto etického piliera spočíva v uplatňovaní si výhrady vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii prípravkov alebo metód, a to predovšetkým metódy oplodnenia in vitro a klonovania, ktoré počítajú s umelým vytváraním ľudských zárodkov a ich selekciou, dlhodobým zmrazením a deštrukciou, prípadne s ich použitím na účely ďalšieho vedeckého výskumu.

1000 Characters left


TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­