Lekárnici za život - Slovensko, o. z.

Rabčianska 614/4
02943 Zubrohlava
Slovenská republika

IČO: 51957175

Registračné číslo: VVS/1-900/90-54487 (over registráciu on-line na tomto odkaze)
Dátum registrácie MV SR: 19.10.2018

IBAN: SK37 1100 0000 0029 4306 6653


Pokiaľ sa automaticky nenačíta .pdf dokument, prosím, navštívte túto adresu: https://lzz.sk/_dokumenty/mvsr_vypis-z-registra_oz.pdf.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­