vaccine 5103088 1920Súčasné globálne obavy z dopadu ochorenia COVID-19, ochorenia spôsobeného novo identifikovaným koronavírusom SARS-CoV-2 (CoV-19), vyvolali zintenzívnenie snáh o urýchlený vývoj účinnej vakcíny na obmedzenie šírenia tohto vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti eviduje najmenej 172 kandidátov vakcíny na COVID-19, z ktorých 30 je už v štádiu klinických testov1.

Prosím, prečítajte si tiež Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19 a tiež rozsiahlejší populárno-náučný článok, v ktorom osvetľujeme dôvody vydania nášho stanoviska s názvom Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím?

Ako vidieť v tabuľke nižšie, niektoré z týchto identifikovaných programov využívajú geneticky upravené adenovírusy, o ktorých sa predpokladá, že sú schopné vytvoriť účinné vakcíny. Prečo adenovírusy? Pretože sa dajú ľahko geneticky modifikovať a poskytujú neprerušenú transgénovú expresiu. Sú vysoko imunogénne, a teda imunitný systém ľudského tela ich rýchlo rozpoznáva a reaguje tvorbou protilátok a aktivizáciou imunitných buniek. Preto sú veľmi často využívané ako vektory (určité prenášače génov) pri vývoji vakcín, najmä takých, pri ktorých zlyhali iné spôsoby prípravy (ako napríklad TBC či HIV). Vakcíny pripravované za pomoci adenovírusových vektorov majú tendenciu časom nahradiť tiež aj ostatné stratégie príprav vakcín, ktoré sú buď finančne náročné, alebo technicky komplikované, ako je napríklad vakcína proti sezónnej chrípke, alebo také vakcíny, ktoré sú menej efektívne a preto musia byť aplikované viackrát aby sa zaručila dostatočná imunita (ako je to u besnoty).2, 3, 4

Pomyselná bezpečnosť týchto geneticky modifikovaných adenovírusov je všeobecne garantovaná ich neschopnosťou reprodukovať sa, pretože z ich DNA boli odstránené gény pre replikáciu. Na „prázdne miesta“ boli potom doplnené inzerty génov (napríklad antigény) pre konkrétne ochorenie. Takto modifikované adenovírusy sa označujú ako vírusy s deficitom replikácie (RD adenovírusy). Keďže majú odstránené gény pre replikáciu, sú kultivované na bunkách, ktoré im zaručia množenie. Niekoľko bežne používaných ľudských bunkových línií na tento účel bolo vytvorených z buniek odobratých zo selektívne potratených zdravých ľudských plodov v rôznom štádiu prenatálneho vývoja. Ide najmä o bunky HEK-293 (ľudské embryonálne bunky z obličky) a PER.C6 (bunky izolované zo sietnice 18 týždňového nenarodeného bábätka).2, 3

A práve využívanie takýchto bunkových línií v procese výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyvoláva kontroverzie a robí takéto vakcínové programy neetickými. Aj keď časť bežnej populácie v ich používaní nevidí žiadny etický problém, minimálne pre katolíkov by ich výroba a sčasti aj ich využívanie etickým problémom malo byť, pretože aj keď sa bunky množili v laboratóriu mnoho rokov od konkrétneho potratu, z hľadiska katolíckej teológie ide v prípade ich používania o vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na zle – a to len v prípade, ak by takéto očkovanie bolo štátom nariadeným (povinným) a neexistovala by eticky vyrobená obdoba vakcíny.5 V prípade, ak človek dobrovoľne siahne po takomto type neeticky pripravovanej vakcíny v čase, keď je dostupná aj jej etická alternatíva, môže sa dopustiť omnoho morálne závažnejšej vzdialenej, ale už aktívnej či dokonca i formálnej – vo svedomí schvaľovanej –  spolupráci na zle.  Ak teda človek nesúhlasí so zločinom premyslene naplánovaných potratov logisticky zrealizovaných s cieľom vývoja a výroby niektorých vakcín, tak ako ich môže využívať pre svoje pomyselné dobro zaočkovania sa? Je zrejmé, že veriaci ľudia vo svojom svedomí nikdy nemôžu akceptovať zabíjanie nenarodených detí a majú sa zdržať akejkoľvek formy spolupráce na konaní, ktoré je zo svojej podstaty zlom. Nie je totiž možné vykonať zlo, aby z neho vzišlo dobro. Pápežské Magistérium, ktoré jej vieroučne a mravoučne záväzné pre celú Cirkev jednoznačne a nekompromisne odmieta vykonanie potratu ako cieľa, ako aj ako prostriedku na dosiahnutie dobrého cieľa.6

Preto sa v poslednej dobe začali ozývať predstavitelia Katolíckej cirkvi po celom svete. Arcibiskup Sydney Mons. Anthony Fisher OP reflektoval etické aspekty pri vývoji vakcíny firmou AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktoré majú byť dodané aj do Austrálie a tiež aj na Slovensko. Ako z tabuľky vyplýva, tieto inštitúcie využívajú embryonálne bunky z potrateného dieťaťa, konkrétne bunky HEK-293. Arcibiskup vyzval austrálsku vládu, aby pre ľudí sprístupnila eticky nesporné vakcíny a odmietla tie, ktoré sú kontroverzné kvôli ich vývoju. Povedal: „Kľúčové je teda hľadanie riešení, ktoré by chránili fyzické zdravie spoločnosti a zároveň rešpektovali jej morálne zdravie a dávali ľuďom možnosti voľby.“ Zároveň Mons. Fisher tvrdí, že len v prípade, ak by nebola žiadna iná alternatíva, použitie vakcíny od firmy AstraZeneca by nemalo až takú morálnu závažnosť. „Nebolo by to podieľanie sa na žiadnom aborte z minulosti alebo budúcnosti“, uviedol austrálsky biskup, pričom však dodal: „Ale som tým hlboko znepokojený“.7, 8, 11, 12

Taktiež sa ozvali aj britskí biskupi Paul Mason a John Sherrington, ktorí vo svojom stanovisku ohľadom vakcín proti ochoreniu COVID-19 zdôraznili, že Katolícka cirkev rozhodne podporuje očkovanie na ochranu tých najslabších členov spoločnosti, je však proti takej produkcii vakcín, ktorá by využívala abortované ľudské plody. Dodali, že vyjadrujú „nádej, že etický vývoj takejto vakcíny je možný“ a povzbudzujú katolíckych veriacich, aby „sa zasadili za ochranu najslabších členov spoločnosti, jednou z metód čoho je účinné očkovanie“.9

„Žiadame vašu vládu, aby financovala vývoj vakcín, ktoré nevytvárajú etickú dilemu pre mnohých Kanaďanov,“ ozval sa aj biskup z Winnipegu Richard Gagnon, prezident kanadskej konferencie biskupov.14

Americký biskup Joseph E. Strickland napísal ešte v apríli tohto roku pastiersky list, v ktorom oslovil veriacich a vyjadril svoje zhrozenie nad zistením, že sa pri vývoji vakcín používajú bunky z potratených detí. Odvolávajúc sa na encykliky pápežov Sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI. označil vývoj vakcín za použitia takýchto buniek ako „diabolský“ a podporujúci kultúru smrti. Uviedol, že biskupi z americkej konferencie biskupov napísali otvorený list FDA (Food and Drug Administration – americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv), v ktorom urgovali vývoj eticky nekontroverzných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Povedal však, že treba zájsť ešte ďalej a žiadať, aby sa už ani v budúcnosti nepoužívali bunky z potratených detí vo vývoji vakcín, ale aby sa vyvíjali eticky nesporné vakcíny.10, 11, 12 V júni 2019 americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (United States Department of Health and Human Services – HHS) oznámilo, že už nebude financovať z vládnych zdrojov výskum, ktorý si vyžaduje získavanie nových buniek či tkanív odobratých obetiam nových selektívnych potratov, a poverí komisiu pre etickú kontrolu, aby preskúmala všetky nové alebo obnovené staršie výskumné postupy, pri ktorých sa predpokladá využívanie fetálneho biologického materiálu. Toto americké ministerstvo zároveň chce poskytnúť financovanie na optimalizáciu a vývoj alternatívnych výskumných modelov, ktoré nie sú založené na využívaní ľudského fetálneho biologického materiálu pochádzajúceho z plánovaných potratov.13

Aj španielsky kardinál Antonio Canizares Llovera vyjadril znepokojenie a nazval snahy vyvinúť vakcínu proti COVID-19 za použitia buniek získaných z potratených detí „diabolskou prácou“.15, 16

Používanie týchto buniek na výrobu vakcín teda vyvoláva spor v otázkach svedomia u každého, komu by sa táto vakcína mohla ponúknuť a bol si vedomý jej pôvodu.

A čo z tejto situácie vyplýva pre nás farmaceutov? Chceme byť súčasťou reťaze, ktorá smeruje od daného potratu až k vakcíne, ktorú podáme cez táru pacientovi? Alebo budeme hlasom, ktorý povie „tu si uplatním svoje právo na výhradu vo svedomí“ a takúto vakcínu pacientovi nevydám a tak sa budeme podieľať na vytvorení tlaku na štátne orgány, spoločnosť a farmaceutické firmy, aby pri vývoji vakcín postupovali eticky v celej dĺžke a šírke výskumu, vývoja, výroby, certifikácie a používania. Nechcime byť ticho a tak nečinne súhlasiť s tým, aby firma AstraZeneca a ďalšie firmy s neetickými postupmi vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli tie, ktoré budú dodávať vakcíny na Slovensko.  

Veď vďaka rýchlo rastúcemu počtu vakcínových programov proti ochoreniu COVID-19 sa už dnes ukazuje mnoho alternatívnych výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú k dispozícii a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19, a zároveň nie sú eticky sporné. Vláda USA investovala celkovo viac ako pol miliardy dolárov na podporu troch z takýchto očkovacích programov. Keďže stratégie samotného RD adenovírusu nepatria medzi eticky sporné vakcinačné programy – vzhľadom na využívanie génovej modifikácie však patria skôr k „medicínsky otáznym“ z hľadiska neznámych dlhodobých dôsledkov pozmeňovania génov – nie je vylúčené ich použitie na vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ľudské bunkové línie kultivované na reprodukciu RD adenovírusu, ktoré nie sú eticky sporné, vytvorené z amniocentézových buniek (buniek získaných pri odbere plodovej vody), sú dostupné už viac ako desať rokov.13

Dodržiavanie najvyšších etických štandardov vo vede a medicíne slúži celému ľudstvu, pretože len takýmto prístupom si vážime dôstojnosť každého ľudského života a rešpektujeme svedomie všetkých bez vykorisťovania akejkoľvek skupiny.

Po vzore ostatných biskupov a biskupských konferencií vydala v tejto otázke stanovisko aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Žiaľ nedočítali sme sa o žiadnych morálnych záväzkoch katolíkov ani o apeloch na etické vyvíjanie vakcín. Veríme, že je to len nedostatočnou informovanosťou našich biskupov o jednotlivých laboratórnych postupoch, ktoré sa pri vývoji vakcín používajú. Zvlášť tých, pri ktorých sú použité bunky zo selektívne potratených detí.

Súbor dát: Stupeň a spôsob vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19
 Sponzor(i) [1]Distribúcia v EÚ a SR [17]Stupeň repugnancie podľa RSR (pre lekárnikov) [5]RSR klasifikácia [6]Špecifická RSR klasifikácia [7]TypKrajinaStratégia [2]Spôsob podaniaStatus klinického skúšania [3]Verejné financovanie [4]Dizajn a vývojPopis dizajnu a vývojaProdukciaPopis produkcieOverovacie laboratórne testyPopis laboratórneho overovania
Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusČínaInaktivovaný vírus "BBIBP-CorV"intramuskulárne [8]Schválené WHO pre núdzové použitie (EUL) máj 2021, urýchlené schválenie v Číne, Fáza 3Opičie Vero bunky/Opičie Vero bunky/Cytopatický test, opičie Vero bunky/
Wuhan Institute of Biological Products/SinopharmNeschválené EMA, Maďarsko! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusČínaInaktivovaný vírus "New Crown COVID-19"intramuskulárne [8]Urýchlené schválenie v Číne, Fáza 3Opičie Vero bunky Xia et al., JAMA 324, 951, 13Aug2020Opičie Vero bunkyXia et al., JAMA 324, 951, 13Aug2020Neutralizačný test redukcie povlakov; opičie Vero bunkyXia et al., JAMA 324, 951, 13Aug2020
Bharat Biotech/Indian Council of Medical Research! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusIndiaInaktivovaný vírus "BBV152"intramuskulárne [8]Schválené v Indii, Fáza 3Opičie Vero bunkyYadav et al., ResearchSquare 10Sept2020Opičie Vero bunkyYadav et al., ResearchSquare 10Sept2020Protilátky ELISA; Neutralizačný test redukcie povlakov; opičie Vero bunkyYadav et al., ResearchSquare 10Sept2020
Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusČínaInaktivovaný vírus "SARS-CoV-2 vaccine"intramuskulárne [8]Fáza 3Opičie Vero bunkyPu et al., medRxiv, 6Oct2020Opičie Vero bunkyPu et al., medRxiv, 6Oct2020Protilátky ELISA; Neutralizačný protilátkový cytopatický efekt opičie Vero bunkyPu et al., medRxiv, 6Oct2020
John Paul II Medical Research Institute! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieCelovírusové vakcíny - živý oslabený vírusUSAŽivý oslabený vírusPredklinické štádiumEticky nesporné bunkové línie/Perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty)//
Research Institute for Biological Safety Problems! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusKazachstanInaktivovaný vírus "QazCovid-in"intramuskulárne [8]Fáza 3///
Sinovac Biotech Co., Ltd.! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusČínaInaktivovaný vírus, "CoronaVac"intramuskulárne [8]Schválené WHO pre núdzové použitie (EUL) jún 2021, podmienené schválenie v Číne, schválené v Čile, Brazílii, Turecku, Indonézii, (EUA), Fáza 4Opičie Vero bunky/Opičie Vero bunkyGao et al., Science 369, 77, 3July2020☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]Supplement Gao et al., Science 369, 77, 3July2020
Valneva and Dynavax! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovCelovírusové vakcíny - inaktivovaný vírusFrancúzsko, USA, Spojené kráľovstvoInaktivovaný vírus "VLA2001" plus adjuvant CpG1018intramuskulárne [8]Fáza 3Opičie Vero bunky/Opičie Vero bunkySame platform as IXIARO, Valneva press release, 22April2020/
Altimmune ! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSARD adenovírusový vektor neschopný replikácie "AdCOVID" intranazálne [9]Fáza 1/2☠ PER.C6 bunky [16]/☠ PER.C6 bunky [16]Same platform as NasoVAX; NasoVAX uses licensed PER.C6 from Janssen/
AstraZeneca + University of Oxford⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSA, Spojené kráľovstvoRD adenovírusový vektor neschopný replikácie "AZD1222" "ChAdOX1nCoV-19"intramuskulárne [8]Schválená v Spojenom kráľovstve a EU, IndiiOperation Warp Speed, HHS-BARDA, $1.2 Billion; CEPI až do $384 Million☠ HEK293 bunky [13]/☠ HEK293 bunky [13]van Doremalen et al., Nature preprint, 30July2020HEK293 bunky a MRC-5 bunkyAl Muqrin et al., Research Square 20 Oct 2020
CanSino Biologics, Inc. + Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraČínaRD adenovírusový vektor neschopný replikácie "Ad5-nCoV"intramuskulárne [8]EUA v Čile, Maďarsku,Pakistane, Mexiku, Fáza 3?☠ HEK293 bunky [13]/☠ HEK293 bunky [13]Biospace, 12May2020/
Gamaleya Research Institute⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraRuskoRD adenovírusový vektor neschopný replikácie (rAd26-S+rAd5-S) "Gam-COVID-Vac" "Sputnik V"intramuskulárne [8]EUA v 39 krajinách, Fáza 3; schválená v Rusku, august 2020Zastupiteľstvo mesta Moskva; Crocus Medical BV☠ HEK293 bunky [13]/☠ HEK293 bunky [13]//
ImmunityBio + NantKwest! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSARD adenovírusový rekombinantný vektor neschopný replikácie "hAd5 S-Fusion + N-ETSD"subkutánne [10]Fáza 1/2☠ E.C7 bunky [15]Rice et al., bioRxiv 30July2020☠ E.C7 bunky [15]Rice et al., bioRxiv 30July2020☠ proteínové a protilátkové testy na HEK293T bunkách [14]Seiling et al., medRxiv 6Nov2020
Institut Pasteur + Themis + Merck! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSA, FrancúzskoReplikačno-kompetitívny rekombinantný vírus osýpok "TMV-083"intramuskulárne [8]Pozastavený vývoj vakcíny Fáza 1/2CEPI až do $4.9 Million☠ HEK293 pre vývoj rekombinantného vírusu osýpokHorner et al., PNAS 22Dec2020Opičie Vero bunkyHorner et al., PNAS 22Dec2020Lentivirálne vektory na antigénový DCFusogenic test, HEK293 Fusogenic test, Opičie Vero bunkyHorner et al., PNAS 22Dec2020
Israel Institute for Biological Research (IIBR)! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieVakcíny na báze vírusového vektoraIzraelReplikačno-kompetitívny rekombinantný vírus vezikulárnej stomatitídy (VSVΔG) "IIBR-100"intramuskulárne [8]Fáza 1/2BHK bunky škrečka, Opičie Vero bunkyYahalom-Ronen et al., bioRxiv 19June2020Opičie Vero bunkyYahalom-Ronen et al., bioRxiv 19June2020Redukcia plakov, imunoflorescencia, Opičie Vero bunkyYahalom-Ronen et al., bioRxiv 19June2020
Janssen Research & Development, Inc. + Johnson & Johnson⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSARD adenovírusový vektor neschopný replikácie "Ad26.COV2-S"intramuskulárne [8]Schválené FDA pre núdzové použitie, Fáza 3Operation Warp Speed, HHS-BARDA, $1,457,887,081 celkovo☠ PER.C6 bunky [16]Tostanoski et al., Nature Medicine, 3Sept2020☠ PER.C6 bunky [16]J&J, 30March2020Janssen Vaccine Technologies
Laboratorio Avi-Mex! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieVakcíny na báze vírusového vektoraMexikoŽivý rekombinantný vírus Newcastle variant ako vektor, exprimujúci spike chimérický proteín, "Patria"intramuskulárne [8] alebo intranazálne [9]Fáza 1Bakteriálne bunky BSRT7, bunky škrečkaPer Sun et al., Vaccines 17Dec2020Kuracie vajíčkaPer Sun et al., Vaccines 17Dec2020Neutralizačný test, Opičie Vero bunkyPer Sun et al., Vaccines 17Dec2020
Meissa Vaccines, Inc.! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieVakcíny na báze vírusového vektoraUSAŽivý oslabený vírus RSV ako vektor, "MV-014-210"intranazálne [9]Fáza 1Eticky nesporné bunkové línieOpičie Vero bunky exprimujúce spike proteínzaložené na RSV platforme
Rega Institute, KU Leuven! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraBelgickoReplikačno-kompetitívny rekombinantný vektor z vakcíny proti žltej zimnici (YF17D) "YF-S0"intramuskulárne [8]Predklinické štádiumBHK-21 bunky škrečkaSanchez-Felipe et al., Nature, 1Dec2020BHK-21 bunky škrečkaSanchez-Felipe et al., Nature, 1Dec2020Titer protilátok, HEK293T bunky, imunoblotting, BHK-21 bunky škrečkaSanchez-Felipe et al., Nature, 1Dec2020
ReiThera! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraTalianskoRD opičí adenovírus 5 "GRAd COV2"intramuskulárne [8]Fáza 2/3☠ HEK293T pre vývoj rekombinantného vírusu ako vektoraCapone et al.,bioRxiv, 22Oct2020☠ HEK293TCapone et al.,bioRxiv, 22Oct2020☠ HEK293TCapone et al.,bioRxiv, 22Oct2020
Merck + IAVI ! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovVakcíny na báze vírusového vektoraUSAReplikačno-kompetitívny rekombinantný vírus vezikulárnej stomatitídy (VSVΔG) "V590"intramuskulárne [8]Pozastavený vývoj vakcíny Fáza 1Operation Warp Speed, HHS-BARDA, $38,033,570 Opičie Vero bunky/Opičie Vero bunkyVyužíva rVSV Ervebo platformuPopis používania Ervebo bunkovej línie Vero buniek -11
Shenzhen Geno-immune Medical Institute! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuVakcíny na báze vírusového vektoraČínaLentivírusové minigény + dospelé ľudské APC (antigen-prezentujúce bunky)Fáza 1Eticky nesporné bunkové línie///
Shenzhen Geno-immune Medical Institute! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuVakcíny na báze vírusového vektoraČínaLentivírusové minigény + dospelé ľudské CD/T bunky "LV-SMENP-DC"Fáza 1/2Eticky nesporné bunkové línie///
Vaxart! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiVakcíny na báze vírusového vektoraUSARD adenovírusový vektor "VXA-CoV2-1" plus dsRNA adjuvantorálne [11]Fáza 1☠ HEK293 bunky [13]/☠ HEK293 bunky [13]Moore et al., bioRxiv 6Sept2020/
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyČínaRekombinantný RBD dimér plus adjuvantintramuskulárne [8]Fáza 3☠ HEK293T bunky [14]Dai et al., Cell 6Aug2020CHO bunky škrečkaDai et al., Cell 6Aug2020☠ Pseudovírus HEK293T bunky [14]Dai et al., Cell 6Aug2020
Clover Biopharmaceuticals, Inc.! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyČínaProteínová vakcína "SCB-2019" plus adjuvant CpG 1018intramuskulárne [8]Fáza 2/3CEPI až do $69.5 MillioncDNA s expresiou vektora; transfekované CHO bunky škrečkaLiang et al., bioRxiv, 24Sept2020CHO bunky škrečkaTrimer-Tag system;☠ Pseudovírus HEK293T bunky [14] + cytopatický test na opičích Vero bunkáchNie et al., Emerging Microbes & Infections 24Mar2020
COVAXX and United Biomedical ! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyUSA, TaiwanProteínová vakcína "UB-612" S1-RBD-protein, multitopová vakcína založená na peptidoch (MVP)intramuskulárne [8]Fáza 2/3cDNA s expresiou vektora; transfekované CHO bunky škrečkaGuirakhoo et al., bioRxiv, 30Nov2020CHO bunky škrečkaGuirakhoo et al., bioRxiv, 30Nov2020Protilátkou blokované viazanie na hACE2 receptor HEK293 bunkyGuirakhoo et al., bioRxiv, 30Nov2020
Federal Budgetary Research Institution State Research Center of Virology + Biotechnology "Vektor"! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuProteínové vakcínyRuskoProteínová vakcína "EpiVacCorona" chemicky syntetizované peptidové antigény SARS-CoV-2, konjugovaný na nosičový proteín naadsorbovaný na adjuvant s hliníkomFáza 3; schválé v Rusku, október 2020/chemicky syntetizované peptidové antigény//
Instituto Finlay de Vacunas! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuProteínové vakcínyKubaProteínová vakcína "Finlay-FR-1" RBD doména SARS-CoV-2 spike proteín + adjuvantintramuskulárne [8]Fáza 1/2RBD vyprodukované na bunkách cicavcovGarcia-Rivera, MEDICC Review, 30Oct2020RBD vyprodukované na bunkách cicavcovGarcia-Rivera, MEDICC Review, 30Oct2020/
Instituto Finlay de Vacunas! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra dizajnuProteínové vakcínyKubaProteínová vakcína "Finlay-FR-2" RBD doména SARS-CoV-2 spike proteín chemicky naviazaný na tetanový toxoid + adjuvantintramuskulárne [8]Fáza 2RBD vyprodukované na bunkách cicavcovGarcia-Rivera, MEDICC Review, 30Oct2020RBD vyprodukované na bunkách cicavcovGarcia-Rivera, MEDICC Review, 30Oct2020/
John Paul II Medical Research Institute! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieProteínové vakcínyUSArekombinantný protein, perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty)Predklinické štádiumEticky nesporné bunkové línie/Perinatálne ľudské bunky (z pupočníka a placenty)//
Kentucky BioProcessing, Inc. (British American Tobacco)! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovProteínové vakcínyUSAProteínová vakcína "KBP-201", Exprimovaný rastlinouintramuskulárne [8]Fáza 1/2Rekombinantná DNA sekvencia pre RBD SARS-CoV-2/Expresia RBD peptidu rastlinou//
Medicago! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyKanadaProteín na vírusoidnej "CoVLP" exprimovaný rastlinou s adjuvantom, CpG1018 alebo AS03intramuskulárne [8]Fáza 2/3Rekombinantná DNA sekvencia v Agrobacterium, transformácia na rastlinných bunkách/Expresia proteínu a VLP rastlinouWard et al., medRxiv 6Nov2020☠ Pseudovírusové HEK293 bunky [13]Ward et al., medRxiv 6Nov2020
Migal Galilee Research Institute! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovProteínové vakcínyIzraelChimérické S a N proteíny exprimované E.coliorálne [11]Predklinické štádium/Bakteriálny produkčný systémMigVax podjednotková vakcína/
Novavax! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyUSAProteínova vakcína "NVX-CoV2373" expresia Baculovírusu plus Matrix M adjuvantintramuskulárne [8]Fáza 3Operation Warp Speed, HHS-BARDA, CEPI až do  $388 Million, $1,600,434,523Sf9 bunky insektu/Sf9 bunky insektuBangaru et al., bioRxiv preprint, 6Aug2020☠ Pseudovírusové HEK293 bunky [13]Bangaru et al., bioRxiv, 2Mar2021
Sanofi + GSK Protein Sciences⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyUSA, FrancúzskoProteínova vakcína expresia Baculovírusu plus AS03 adjuvantintramuskulárne [8]Fáza 3Operation Warp Speed, HHS-BARDA, $2,072,775,336 celkovoRekombinantný baculovírusFrancica et al., bioRxiv, 2Mar2021Sf9 bunky insektuBaculovirus expressed recombinant protein☠ Pseudovírusové HEK293 bunky [13]Francica et al., bioRxiv, 2Mar2021
Sorrento! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieProteínové vakcínyUSAProteínová vakcína "T-VIVA-19" SARS-CoV-2 spike proteín S1 doména spojená s ľudským IgG-Fcintramuskulárne [8]Predklinické štádium/CHO bunky škrečkaHerrmann et al., bioRxiv preprint, 30June2020Protilátky ELISA, Neutralizačný test redukcie povlakov; opičie Vero bunkyHerrmann et al., bioRxiv preprint, 30June2020
Sorrento! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúraProteínové vakcínyUSAProteínová vakcína "STI-6991" SARS-CoV-2 spike proteín exprimovaný na K562 bunkách/Predklinické štádium/K562 bunkyConcept: Ji et al., Medicine in Drug Discovery March2020/
University of Pittsburgh! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyUSAProteínová vakcína, rekombinantné proteíny exprimované na adenovíruse "PittCoVacc"mikroihlou [12]Predklinické štádium☠ HEK293 bunky [13]/☠ HEK293 bunky [13]Kim et al., EBioMedicine , 2April2020/
University of Queensland and CSL Ltd.! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovProteínové vakcínyAustráliaProteínová vakcína "V451", rekombinantný proteín so špeciálnou molekulárkou svorkouintramuskulárne [8]Zastavený vývoj vakcíny Fáza 1 CEPI až do $4.5 Million/expiCHO bunky škrečka//
Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) / U.S. Army Medical Research and Development Command! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiProteínové vakcínyUSAProteínová vakcína "SpFN", spike-feritín nanočastica s ALFQ adjuvantomintramuskulárne [8]Fáza 1Expi293 bunkyCarmen et al, bioRxiv, 28April2021Expi293 bunkyCarmen et al, bioRxiv, 28April2021Pseudovírusové HEK293 bunky pre neutralizačný test, Opičie Vero bunkyJoyce et al.,bioRxiv 25Mar2021
Genexine! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovDNA vakcínyKóreaDNA vakcína "GX-19" DNA syntetizovaná in vitro, pridaná na vektorintramuskulárne a elektroporáciou Fáza 1/2Sekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíSeo et al., bioRxiv 10Oct2020/
Inovio Phramaceuticals! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiDNA vakcínyUSADNA vakcína "INO-4800" DNA syntetizovaná in vitro, umiestnená na plazmidový vektorintradermálna elektroporáciaFáza 2/3Operation Warp Speed, CEPI až do $22.5 MillionSekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíSmith et al., Nature 20May2020☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]Smith et al., Nature 20May2020
Osaka University, AnGes, Takara Bio! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieDNA vakcínyJaponskoDNA vakcína "AG0301-COVID19" "AG0302-COVID19" chemicky syntetizovaný plazmidový vektor vyprodukovaný na E.coliintramuskulárne [8]Fáza 2/3Sekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia buniek, E.coliNishikawa et al., bioRxiv, 14Jan2021Vírusová neutralizácia opičie Vero E6 bunkyNishikawa et al., bioRxiv, 14Jan2021
Symvivo Corporation! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie☗ Neznáma architektúra overovacích testovDNA vakcínyKanadaDNA  vakcína "bacTRL-spike", geneticky upravená B. longum "bacTRL-spike" baktérie viažuce sa na črevnú sliznicu orálne [11]Fáza 1Sekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových línií//
Zydus Cadila! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieDNA vakcínyIndia DNA vakcína "ZyCov-D" chemicky syntetizovaný plazmidový vektor vyprodukovaný na E.coliintramuskulárne [8]Fáza 3Sekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíDey et al., bioRxiv, 26Jan2021Analýza expresie, redukcia povlakov, opičie Vero bunkyYadav et al., bioRxiv, 3Feb2021
Arcturus Therapeutics! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínyUSAmRNA vakcína, seba transkribujúca, replikujúca "LUNAR-CoV19" ("ARCT-021"), in vitro transkripcia s T7 RNA polymerázou zo STARR plazmidového templátu, LUNAR lipidová nanočasticaintramuskulárne [8]Fáza 2Sekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíde Alwis et al., bioRxiv 3Sept2020☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]de Alwis et al., bioRxiv 3Sept2020
CureVac◎ Odporúčame nevydať! Čaká na rozhodnutie◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línieRNA vakcínyNemeckomRNA vakcína nereplikujúcaintramuskulárne [8]Fáza 3CEPI až do $15.3 Million/bez použitia bunkových líniíRauch et al., bioRxiv 23Oct2020proteínové testy na lýze zajačieho retikulocytu; HeLa bunkyRauch et al., bioRxiv 23Oct2020
Imperial College London ! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◆ Dizajn alebo produkcia je založená na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínySpojené kráľovstvomRNA vakcína, seba transkribujúca, "LNP-nCoVsaRNA", in vitro transkripcia, lipidová nanočasticaintramuskulárne [8]Fáza 1Expresia plazmidu na HEK293 bunkáchMcKay et al.,bioRxiv, 25April2021bez použitia bunkových líniíMcKay et al.,bioRxiv, 25April2021Pseudovírusové HEK293 bunkyMcKay et al.,bioRxiv, 25April2021
Moderna, Inc. + National Institutes of Health⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínyUSAmRNA vakcína, nereplikujúca "mRNA-1273" prepis z DNA plazmidu pomocou T7 RNA polymerázy, vložená do LNP (lipidová nanočastica)intramuskulárne [8]Fáza 3; Schválená FDA na núdzové použitie Operation Warp Speed, HHS-BARDA, $2,479,894,979 celkovo, CEPI až do $1 MillionSekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíCorbett et al., Nature , 5Aug2020☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]Corbett et al., Nature , 5Aug2020
Pfizer + BioNTech⊗ Nikdy nevydávať➄ Vyvinuté neetickým spôsobom◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínyUSA, NemeckomRNA vakcína, nereplikujúci "BNT-162a1,b1,b2,b3,c2" nukleozidom modifikovaná mRNA, prepísaná z DNA templátu pomocou T7 polymerázy, vložená do LNP (lipidová nanočastica)intramuskulárne [8]Fáza 3; schválená Európskou liekovou agentúrou a FDA pre núdzové použitieOperation Warp Speed, HHS-BARDA, $1.95 BillionSekvencia nadizajnovaná na počítači/bez použitia bunkových líniíVogel et al., bioRxiv 8Sept2020☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]Vogel et al., bioRxiv 8Sept2020
Providence Therapeutics! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínyKanadamRNA vakcína "PTX-COVID19-B" syntetizovaná mRNA vložená do LNP (lipidová nanočastica)intramuskulárne [8]Fáza 1HEK293T bunky na selekciu RNA kandidátaLiu et al., bioRxiv, 12May2021bez použitia bunkových líniíProvidence TherapeuticsNeutralizačný test HEK293T bunky, opičie Vero bunkyLiu et al., bioRxiv, 12May2021
Sanofi Pasteur + Translate Bio! Zatiaľ neklasifikované! Čaká na rozhodnutie◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej líniiRNA vakcínyUSA, FrancúzskomRNA vakcína nereplikujúcaintramuskulárne [8]Fáza 1/2HEK293T bunky na selekciu RNA kandidátaKalnin et al.,npj Vaccines, 19Apr2021bez použitia bunkových líniímRNA production in the lab☠ proteínové testy na HEK293 bunkách [13]Kalnin et al., bioRxiv 14Oct2020

[1] Údaje sú získavané z primárnej literatúry tak, ako je citovaná v tabuľke a v článku „COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker“, Milken Institute, dostupné na tomto odkaze a tiež v článku „Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines“, World Health Organization (WHO), dostupné na tomto odkaze. Patenty nie sú brané do úvahy, nakoľko nie sú spoľahlivými zdrojmi informácií a i tie najdôveryhodnejšie patenty sú skôr propagačnými materiálmi, ktoré vyratúvajú príklady možného použitia, ale neobsahujú informácie o spôsobe vývoja vynálezu či technológie.
[2] Prentice, DA and Sander Lee, T. June 15, 2020. A Visual Aid to Viral Infection and Vaccine Production. On Science Series 1. Accessed 19 June 2020 dostupné na tomto odkaze
. [3] Fázy klinického testovania sú: Predklinická fáza: laborátorne testy a štúdie na zvieratách; Fáza 1: testy na 10-100 ľuďoch, štúdie o bezpečnosti a dávkovaní; Fáza 2: testy na desiatkach až stovkách ľudí, štúdie o účinnosti, dávkovaní a vedľajších účinkoch; Fáza 3: testy na stovkách až tisíckach ľudí, štúdie o účinnosti a nežiadúcich účinkoch;
[4] HHS-BARDA = U.S. Health and Human Services-Biomedical Advanced Research and Development Authority; CEPI = Coalition of Epidemic Preparedness Innovations; BARDA’s rapidly-expanding COVID-19 medical countermeasure portfolio. Citované zo dňa 29. 09. 2020, dostupné na tomto odkaze ; CEPI’s COVID-19 Vaccine Portfolio. Citované zo dňa 29. 09. 2020, dostupné na tomto odkaze.
[5] Stupeň repugnancie podľa Registra svedomiu repugnantných liečiv je spôsob klasifikácie liečiv na základe hlavného aspoločného mechanizmu účinku takejto skupiny liečiv do 6 hlavných skupín, ktorý zaviedlo o. z. Lekárnici za život - Slovensko. Skupiny sú ➊ Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat, ➋ Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat, ➂ Bráni počatiu, ➃ Napomáha umelému oplodneniu, ➄ Vyvinuté neetickým spôsobom, ➅ Iné. Pre charakteristiku jednotlivých skupín pozri ods. 2.1.2.1. až 2.1.2.6. Metodiky tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv na tomto odkaze
. [6] RSR klasifikácia je spôsob klasifikácie liečiv na základe stupňa ich repugnancie, teda miery etickej spornosti, ktorá má ovplyvňovať konanie farmaceuta a farmaceutického laboranta pri ich výdaji pacientovi do 4 hlavných skupín, ktorý zaviedlo o. z. Lekárnici za život Slovensko. Skupiny sú ⊙ Možno vydávať, ◎ Odporúčame nevydať, ◉ Vydať len pri vážnej indikácii, ⊗ Nikdy nevydávať. Pre charakteristiku jednotlivých skupín pozri ods. 2.4.2.1 až 2.4.2.4 Metodiky tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv na tomto odkaze
[7] Špecifická RSR klasifikácia je klasifikácia, ktorú zaviedlo o. z. Lekárnici pre život - Slovensko na presnejšie hodnotenie vývoja vackín z hľadiska ich etickej spornosti sledujúc zvlášť dizajn a vývoj, produkciu a overovacie testy. Skupiny sú ◇ Na žiadnom stupni výskumu a vývoja nepoužíva eticky sporné bunkové línie, ◈ Overovacie testy sú na eticky spornej bunkovej línii, ☗ Neznáma architektúra
[8] intramuskulárne tzn. do svalu, vnútrosvalovo
[9] intranazálne tzn. do nosa, vnútronosovo
[10] subkutánne tzn. do kože, podkožne
[11] orálne tzn. do úst, ústne
[12] mikroihlou
[13] HEK293 je označenie embryonálnej bunkovej línie pochádzajúcej z buniek obličky potrateného holandského ľudského plodu ženského pohlavia v roku 1973, ktoré boli následne transfekované adenovírusom typu 5
[14] HEK293T je označenie embryonálnej bunkovej línie odvodenej od línie HEK293 (pozri pozn. č. 13) s expresiou zmutovanej verzie SV40 large T antigen
[15] E.C7 je označenie embryonálnej bunkovej línie odvodenej od línie HEK293 (pozri pozn. č. 13) pričom bunky sú umelo imortalizované (ich schopnosť množiť sa je umelým zásahom do bunky nekonečná)
[16] PER.C6 je označenie embryonálnej bunkovej línie pochádzajúcej z buniek sietnice potrateného 18-týždňového ľudského plodu v roku 1985 transfekované oblasťou E1 adenovírusu typu 5 a následne imortalizované (ich schopnosť množiť sa je umelým zásahom do bunky nekonečná)
[17]V súlade so spoločnou stratégiou EÚ o zazmluvnení vakcín proti COVID-19 bolo uzavretých 6 zmlúv s farmaceutickými firmami, viac na tomto odkaze; Slovenská republika ako člen EÚ čaká na chválenie vakcín proti COVID-19 Európskou liekovou agentúrou (EMA), teda od tohto zmluvného programu a od EMA zavisí, ktoré vakcíny budú na Slovensku distribuované, viac na tomto odkaze.

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 07. 2021
Súbor dát je súčasťou článku COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
Dáta spravuje: Lekárnici za život – Slovensko, o. z. | Rabčianska 614/4 | 02943 Zubrohlava | Slovenská republika | IČO: 51957175 | Reg.č.: VVS/1-900/90-54487 | IBAN: SK37 1100 0000 0029 4306 6653
Zodpovedný redaktor: Mgr. Veronika Cagáňová, .
Odkaz na vloženie súboru dát na Vaše webové stránky: https://lzz.sk//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=Rd4cUgtWOD03PwqibaAKigyc&ds_mode=html


 
Zdroje:
1⬆ WHO: COVID-19 Virtual Press conference, 24 August 2020. Dostupné on-line.
2⬆ 2a⬆ Wold, W. S. M. -  Toth, K.: Adenovirus Vectors for Gene Therapy, Vaccination and Cancer Gene Therapy. Curr Gene Ther. 2013 Dec; 13(6): 421–433. Dostupné on-line.
3⬆ 3a⬆ Afkhami, S. - Yao, Y. - Xing, Z.: Methods and clinical development of adenovirus-vectored vaccines against mucosal pathogens. Mol Ther Methods Clin Dev. 2016; 3: 16030. doi: 10.1038/mtm.2016.30. Dostupné on-line.
4⬆ Méndez, A.C., Rodríguez-Rojas, C. & Del Val, M. Vaccine vectors: the bright side of cytomegalovirus. Med Microbiol Immunol 208, 349–363 (2019). https://doi.org/10.1007/s00430-019-00597-7. Dostupné on-line.
5⬆ Benedikt XVI. Inštrukcia DIGNITAS PERSONAE o niektorých otázkach bioetiky, 2008. Dostupné on-line.
6⬆ Balák, R.: Výhrada vo svedomí pri povinnom očkovaní. Dostupné on-line.
7⬆ CatholicWeekly.com: Archbishop Fisher OP: Let’s not create an ethical dilemma, 24. 8. 2020. Dostupné on-line.
8⬆ AmericaMagazine.org: Church leaders urge scientists to develop ethical Covid-19 vaccine, 15. 6. 2020. Dostupné on-line.
9⬆ Mason, P. - Sherrington, J.: The Catholic position on vaccination. Dostupné on-line.
10⬆ Strickland, J. E.: Pastoral Letter from Bishop Joseph E. StricklandOn the Ethical Development of COVID-19 Vaccine. 23. 4. 2020. Dostupné on-line.
11⬆ 11a⬆ HlavneSpravy.sk: Biskupi Austrálie a Veľkej Británie kritizujú koronavakcínu firmy AstraZeneca, ktorá využíva bunky orgánov umelo potratených detí. Presne túto vakcínu zakúpi aj Slovensko. 30. 8. 2020. Dostupné on-line.
12⬆ 12a⬆ VaticanNews.va: Očkovanie na COVID-19 musí dbať o fyzické aj morálne zdravie. 28. 08. 2020. Dostupné on-line.
13⬆ 13a⬆ Sherley, J. L. - Prentice, D.: An Ethics Assessment of COVID-19 Vaccine Programs. Dostupné on-line.
14⬆ Wadman, M.: Abortion opponents protest COVID-19 vaccines’ use of fetal cells. 5. 6. 2020. Dostupné on-line.
15⬆ El cardenal Cañizares: «Hay que confiar en Dios porque la ciencia no es suficiente ante el coronavirus». 16. 8. 2020. Dostupné on-line.
16⬆ CatholicNewService: Ethical solutions to coronavirus vaccine endorsed by Vatican, bishops, 15. 6. 2020. Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­