Dňa 5. 1. 2021 zaslal vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD. zo Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS e-mail predsedovi správneho kolégia o. z. Lekárnici za život – Slovensko, v ktorom ho požiadal, aby bolo jeho meno odstránené z našich stránok a že neprijíma ponuku stať sa čestným členom nášho združenia.

Daná požiadavka bola predsedom správneho kolégia postúpená s priloženými dodatočnými informáciami Odboru vnútornej správy o. z. Lekárnici za život – Slovensko, ktorý k tejto veci uvádza nasledovné:

Štatutárni zástupcovia o. z. Lekárnici za život – Slovensko sa s vdp. ThDr. Martinom Kolejákom, PhD. stretli a osobne komunikovali na zasadaní prvého snemu o. z. Lekárnici za život – Slovensko dňa 12. 10. 2019 na pôde Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vdp. ThDr. Martinovi Kolejákovi, PhD. ako členovi Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS bol v tento deň osobne predstavený koncept Registra svedomiu repugnantných liečiv na posúdenie a vyslovená prosba o pastoráciu v tejto veci.

Následne, vykonávacou smernicou VS-PEG 2/2019 predsedu etického grémia z 20. 10. 2019 bol vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD. zo Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS podľa ods. 10.7.2.4 Stanov vo veci vypracúvania návrhu na priznanie čestného členstva navrhnutý predsedovi správneho kolégia ako kandidát na čestného člena združenia, v dôsledku čoho by mohol v súlade s Metodikou tvorby RSR liečiv cez nastavený mechanizmus ovplyvniť zaraďovanie jednotlivých liečiv do stupňov repugnancie, resp. RSR klasifikácie.

Vykonávacia smernica znela:

„Predsedovi správneho kolégia navrhujem priznanie čestného členstva pre ThDr. Martina Kolejáka PhD., člena Subkomisie KBS pre bioetiku, ktorý je podľa odseku 6.2.8.2.2 stanov osobou vykonávajúcou duchovenskú činnosť podľa ods. 1 §7 Zákona o slobode náboženskej viery.“

Dňa 28. 10. 2019 toto odporúčanie predsedu etického grémia prijal predseda správneho kolégia, a preto ešte v ten deň zaslal vdp. ThDr. Martinovi Kolejákovi, PhD. elektronickú prihlášku za čestného člena.

Vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD. na e-mail s elektronickou prihláškou za čestného člena nereagoval kladne ani záporne po dobu celkom 435 dní, podobne, ako nijakým spôsobom nereagoval ani na naliehavú prosbu predsedu správneho kolégia zo dňa 21. 10. 2019, ktorá sa končila slovami:

„Tým [Register svedomiu repugnantných liečiv] by farmaceuti na Slovensku získali právne istejšiu ochranu pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí v súlade s katolíckou vieroukou. Prosíme Subkomisiu pre bioetiku pre vyslanie resp. odporúčanie odborných a bioetických delegátov, ktorí by sa v súlade so stanovenou metodikou tvorby RSR podieľali na druhej revízii RSR liečiv, ktorú sme ako subjekt registrácie ISSN povinní uskutočniť do 20.1.2020.“

Po tom, ako nikto zo Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS po dobu viac ako jeden rok nereagoval na prosbu štatutára nášho združenia o pastoráciu v tejto veci, ktorú Cirkvi adresoval v mene združenia prostredníctvom vdp. ThDr. Martina Kolejáka, PhD., vydal Mons. Peter Rusnák, predseda Subkomisie pre bioetiku a Teologickej komisie KBS dňa 5. 1. 2021 – teda v ten istý deň ako požiadal vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD. o stiahnutie svojho mena z našich stránok – Vyjadrenie subkomisie KBS pre bioetiku k stanovisku o. z. Lekárnici za život. Hodnotenie daného vyjadrenia nie je v kompetencii Odboru vnútornej správy.

A teda, výlučne pre potreby vdp. ThDr. Martina Kolejáka, PhD. zo Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, ktoré zjavne a naliehavo nastali 5. 1. 2021, preto týmto potvrdzujeme, že sa nikdy nestal právoplatným čestným členom o. z. LZZ-SVK.

Musíme však zároveň konštatovať, že odstránenie mena vdp. ThDr. Martina Kolejáka, PhD. z už raz vydanej vykonávacej smernice VS-PEG 2/2019, ktorou sa odporúča udelenie čestného členstva predsedom správneho kolégia nie je technicky ani právne možné.

Meno vdp. ThDr. Martina Kolejáka, PhD. nebolo nikdy na našich stránkach uvedené v žiadnom klamlivom či zavádzajúcom zmysle, ktorý by mohol navodzovať, že ThDr. Martin Koleják, PhD. je naším čestným členom.

Odbor vnútornej správy o. z. Lekárnici za život – Slovensko

In Epiphania Domini, 6. 1. 2021

Na vedomie:
- členská základňa
- vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD.
- sekretariár Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
- hovorca KBS

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­