XX. Aký je zákonný rámec a aké sú zákonné limity výhrady vo svedomí v dnešnej farmaceutickej praxi na Slovensku?

(Čas čítania: 2 minúty)

(20.1) Uplatnenie si výhrady vo svedomí garantuje všetkým zdravotníckym pracovníkom na Slovensku bez ohľadu na vierovyznanie Etický kódex zdravotníckeho pracovníka1, ktorý je ako príloha č. 4 zákona 578/2004 Z. – Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Uplatnenie si výhrady vo svedomí sa preto nutne nemusí odvolávať na žiadnu registrovanú cirkev na Slovensku a vyjadrenia, stanoviská či názory jej predstaviteľov. A naopak, svedomie ako ozvenu lex naturalis – teda prirodzeného zákona – v každom jednotlivcovi zároveň nemôže kvôli jeho rozsahu a variácii taxatívne2 vymedzovať v rámci racionálnej únosnosti žiaden svetský zákon. Čo svetský zákon v štandardných situáciách môže a aj robí, je obmedzovať samotný výkon uplatnenia si výhrady vo svedomí na prípady, pri ktorých nehrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia osôb.

(20.2) A ten, kto tvrdí, že uplatnením si konkrétnej výhrady vo svedomí môže dôjsť či došlo k bezprostrednému ohrozeniu života alebo zdravia osôb nesie dôkazné bremeno na svojej strane. Napokon, už samotný fakt, ak je pri konkrétne uplatnenej výhrade vo svedomí nutné zdĺhavé dokazovanie nespochybniteľnej kauzálnosti3 medzi nevydaním lieku/vakcíny lekárnikom a bezprostredným ohrozením života či zdravia, svedčí o tom, že zásada bezprostrednosti nebola naplnená. Pripomíname, že o tom, či bola alebo nebola uplatnená výhrada vo svedomí v súlade so zákonom sa môžu vysloviť iba svetské súdy v rámci všetkých stupňov prípustných odvolaní a dovolaní, ktoré má lekárnik ako občan k dispozícii, a zároveň platí, že súdy musia o konkrétnych prípadoch rozhodovať individuálne. Všetky nekonkrétne tvrdenia a odporúčania v tejto veci možno považovať bez rozhodnutia súdu výlučne za nezáväzný právny názor osoby, ktorá ich hlása. A naopak, vyhrážanie sa lekárnikom, aby si neuplatňovali výhradu vo svedomí môže napĺňať niektoré skutkové podstaty trestného zákona4.

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 20

Poznámky a zdroje:


1⬆ Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Príloha č. 4 k zákonu 578/2004 Z.z. – Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné on-line.

2⬆ taxatívne, teda podrobne, úplne, menovite uvedený, určený výpočtom; Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.

3⬆ kauzálnosť je príčinná súvislosť alebo podmienenosť, kauzalita, príčinnosť založený na vzťahu medzi príčinou a účinkom; kauzálny – syn. príčinný; Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1.

4⬆ Podľa zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, napr.: § 192 Nátlak; § 193 Obmedzovanie slobody vyznania § 361 Šírenie poplašnej správy; § 359 Násilie proti skupine obyvateľov; § 360 Nebezpečné vyhrážanie; § 360a Nebezpečné prenasledovanie; § 373 Ohováranie, ap. Dostupné on-line.


TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­