mzsr logo
Ako združenie, ktorému nie je ľahostajný ani jeden ľudský život, jeho zdravie a taktiež jeho dôstojnosť, vyjadrujeme nesúhlas s používaním takých vakcín, pri vývoji ktorých boli použité bunky z násilne potratených detí a súčasne takých vakcín, ktorých účinnosť a bezpečnosť v humánnej medicíne je stále v rovine hypotéz.

Je zrejmé, že veriaci ľudia vo svojom svedomí nikdy nemôžu akceptovať zabíjanie nenarodených detí a majú sa zdržať akejkoľvek formy spolupráce na konaní, ktoré je zo svojej podstaty zlom. Nie je totiž možné vykonať zlo, aby z neho vzišlo dobro. Pápežské Magistérium, ktoré jej vieroučne a mravoučne záväzné pre celú Cirkev jednoznačne a nekompromisne odmieta vykonanie potratu ako cieľa, ako aj ako prostriedku na dosiahnutie dobrého cieľa.[1]

Opäť je potrebné zdôrazniť fakt, že pri vývoji embryonálnych bunkových línií nešlo len o jeden náhodný, nepodmienený či historicky vzdialený potrat, ktorý sa nás dnes už netýka. Išlo o desiatky potratov[2], a keďže embryonálne bunkové línie pochádzajúce z nich sú „konečnými“[3] bunkovými líniami, bude potrebné pre získanie nových bunkových línií s odstupom času vykonať ďalšie potraty, ako sa stalo napríklad v roku 2015 v Číne.[4] A hoci sú vakcíny po tom, ako bol vírus na bunkách namnožený, čistené od obsahu bunkového odpadu, stopy po fragmentoch ľudskej DNA („residual cell-substrate DNA“) potrateného ľudského plodu sú jednoznačne vo vakcíne stále prítomné.[5] Týmto spôsobom sa etická spornosť vykonaných potratov, ktoré boli vykonané aj za účelom vývoja vakcín, už nemôže považovať za niečo historicky vzdialené.

Viditeľný tlak na slovenských občanov, aby sa dali zaočkovať takýmito vakcínami vytvára veľký rozpor vo svedomí ľudí, ktorí sa zaočkovať z morálneho i zdravotného hľadiska nechcú, ale spoločnosťou sú následne označení za nezodpovedných.

Vďaka rýchlo rastúcemu počtu vakcínových programov proti ochoreniu COVID-19 sa už dnes ukazuje mnoho alternatívnych výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú k dispozícii a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19, a zároveň nie sú eticky sporné. Ľudské bunkové línie, ktoré nie sú spojené s násilnými potratmi, napríklad línie vytvorené z amniocentézových buniek (buniek získaných pri odbere plodovej vody) alebo dospelé kmeňové bunky vhodné na výskum sú dostupné už viac ako desať rokov.[6] Také využíva napríklad aj John Paul II Medical Research Institute (USA). Bunky insektu Sf9 pri vývoji vakcín využíva firma Sanofi-GSK (USA, Francúzsko) a opičie Vero bunky firma Sinopharm v spolupráci s Wuhan alebo Beijing Institute of Biological products (Čína)[7]. Je teda zrejmé, že existuje niekoľko alternatívnych vakcín, ktoré nevytvárajú etickú dilemu vo svedomí ľudí.

Okrem morálneho hľadiska treba posúdiť aj hľadisko zdravotné. V situácii, kedy existuje niekoľko účinných postupov pri prevencii a liečbe ochorenia COVID-19, je prioritné pretláčanie vakcinácie neúčinnou stratégiou na porazenie tejto pandémie. Efekt vakcinácie sa v princípe prejavuje zdĺhavejšie, pričom účinnosť vakcín je stále v štádiu skúmania, a preto nemožno prezentovať hypotézy dostatočnej účinnosti a bezpečnosti ako klinicky overené fakty. Napokon nie je doposiaľ známe, do akej miery aj zaočkovaní ľudia môžu byť stále potenciálni prenášači vírusu SARS-CoV-2.[8]

Viaceré seriózne vedecké publikácie poukazujú na nedostatok dát pre mRNA typy vakcín, na základe ktorých by sa dala hodnotiť ich bezpečnosť a účinnost pre humánne použitie.[9],[10] Objavujú sa správy, že účinnosť mRNA typu vakcíny od Pfizer-BioNTech, používanej aj na Slovensku je len na úrovni 52% po aplikovaní prvej dávky a 95% po aplikovaní druhej dávky.[11],[12] Dokonca sa verejnosť mohla dočítať aj o úmrtiach spojených s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 v Nórsku aj Nemecku[13]. Išlo najmä o starších ľudí vo veku nad 75 rokov, ale práve tento fakt vytvára obavy o zdravie staršej populácie, ktorá je kvôli pridruženým komorbiditám náchylnejšia na ťažší priebeh ochorenia COVID-19, ale taktiež na horšie nežiaduce účinky počas post-vakcinačného obdobia. 

Z čísel uvedených v štatistikách WHO vyplýva, že od rozsiahleho podávania vakcíny Pfizer-BioNTech počet nových prípadov nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2 a tiež každodenných úmrtí v Izraeli a Veľkej Británii prudko vzrástol[14]. Od decembra 2020, kedy sa začalo očkovať v Izraeli, je nárast počtu nakazených vírusom SARS-CoV-2 až 400% a počtu úmrtí na ochorenie COVID-19 až 300%. Vo Veľkej Británii je nárast úmrtí od začiatku decembra 2020, teda od obdobia, kedy sa začalo očkovať, až 300%. Naproti tomu, takýto nárast v prípadoch nakazených ani v prípadoch úmrtí nesledujeme vo Francúzsku, kde sa s vakcináciou postupuje výrazne pomalšie. Dalo by sa tvrdiť, že nárast čísel vo Veľkej Británii a Izraeli je spôsobený výskytom tzv. britského variantu vírusu SARS-CoV-2, avšak vakcína Pfizer-BioNTech je prezentovaná ako účinná voči tomuto variantu vírusu SARS-CoV-2.[15] Tieto korelácie získané zo štatistík WHO preto prinajmenšom vzbudzujú nedôveru laikov i lekárov v účinnosť a bezpečnosť vakcíny od Pfizer-BioNTech, ktorou sa začalo očkovať aj na Slovensku na konci decembra 2020. Bolo by vhodné preskúmať kauzalitu a indicenciu prípadov nakazení, očkovaní  a úmrtí v týchto krajinách. Otvára sa teda priestor na objektívne skúmanie a posúdenie týchto dát. 

Od začiatku vypuknutia pandémie je spoločnosti na Slovensku veľmi slabo prezentovaná a odporúčaná podpora nešpecifickej imunity v podobe doplnenia vitamínu D[16], vitamínu C[17] zinku[18] či užívania probiotík[19]. Až nedávno sme sa na apely mnohých lekárov dočkali schválenia liečiva ivermektínu, ktorého profylaktický aj terapeutický účinok je vyšší a rýchlejší než účinok vakcín.[20] Dňa 30. októbra 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 301/2020 Z. z., ktorým sa upravuje aj nový účel jednorazovej dotácie na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov, najmä vitamínu D3. Toto nariadenie je nie len slabo propagované, ale vzhľadom na fakt, že v domovoch sociálnych služieb je menšia polovica z populácie nad 65 rokov, je toto nariadenie aj málo účinné.

Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky a príslušné štátne orgány, najmä Etickú komisiu Ministerstva zdravotníctva, ministra zdravotníctva, Mareka Krajčiho, predsedu Národnej rady, Borisa Kollára ako aj predsedu vlády, Igora Matoviča, aby zaručili prednostné dodanie pre zdravie ľudí bezpečných a eticky nesporných vakcín, ktoré by nevytvárali morálne dilemy vo svedomí občanov.

Okrem toho žiadame, aby vláda SR a MZ SR podporovali slobodné rozhodnutia občanov v otázke vakcinácie a zasadili sa o zvýšenie informovanosti spoločnosti Slovenskej republiky o možnostiach prevencie a liečby ochorenia COVID-19.

Taktiež žiadame, aby bolo rozšírené nariadenie vlády o dotácii na výživové doplnky tak, aby bola dostupná pre každého občana nad 65 rokov. 

[1] Pontificia Academia pro Vita. Riflessioni morali sui vaccini preparati da cellule derivate da feti umani abortiti. Dostupné on-line.

[2] Hayflick, L. – Moorhead, P. S.: The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, 1961, 25, str. 591. Dostupné on-line..

[3] Juckett , D. A. Cellular aging (The hayflick limit) and species longevity: A unification model based on clonal succession. Mechanisms of Ageing and Development. 1987, 38(1), 49-71. Dostupné on-line.

[4] Ma, B., He L.F, Zhang Yi-Li, et al. Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2015, 11(4), 998-1009. Dostupné on-line.

[5] Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, 154th Meeting. FDA. Food and Drug Administration. November 8, 2018. p. 33. Dostupné on-line..

[6] Sherley, J. L. - Prentice, D.: An Ethics Assessment of COVID-19 Vaccine Programs. Dostupné on-line.

[7]  Lozier Institute. Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines. Dostupné on-line.

[8] European Medicines Agency o vakcíne Comirnaty v časti “Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another? Dostupné on-line.

[9] Calvo Fernández, Ester a Lucie Y. ZHU. Racing to immunity: Journey to a COVID‐19 vaccine and lessons for the futureBr J Clin Pharmacol. Dostupné on-line.

[10] Dong, Yetian, Tong Dai, Yujun Wei et al., A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Sig Transduct Target Ther. 2020, 5(1). Dostupné on-line.

[11]MAHASE, Elisabeth. Covid-19: Reports from Israel suggest one dose of Pfizer vaccine could be less effective than expected. BMJ. Dostupné on-line.

[12] MAHASE, Elisabeth. Covid-19: Pfizer vaccine efficacy was 52% after first dose and 95% after second dose, paper shows. BMJ. Dostupné on-line.

[13] Torjesen, I. Covid-19: Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination. BMJ Dostupné on-line.

[14] WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Dostupné on-line.

[15] Muik A., Wallisch A.-K., Sänger B. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. BioRxiv. 2021. Dostupné on-line.

[16] Martens, P.J., Gysemans C., Verstuyf A. a Mathieu Ch. Vitamin D’s Effect on Immune Function. Nutrients. 2020, 12(5) Dostupné on-line.

[17] CARR, Anitra a Silvia MAGGINI. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017, 9(11). Dostupné on-line.

[18] Wessels I., Maywald M., and Rink L. Zinc as a Gatekeeper of Immune Function. Nutrients. 2017, 9(12). Dostupné on-line.

[19] Galdeano M. C., Cazorla S. I., Lemme Dumit J. M. et al. Beneficial Effects of Probiotic Consumption on the Immune System. Ann Nutr Metab. 2019, 74(2), 115-124. Dostupné on-line.

[20] Hellwig, M. D. a Maia A.. A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin. International Journal of Antimicrobial Agents. 2021, 57(1). Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­