10.2.1 členov, ktorých prijme predseda správneho kolégia na stupni čestný člen podľa ods. 6.2.8 stanov,

10.2.2 a päť volených členov podľa ods. 10.6 stanov.
10.5.1 volí predsedu etického grémia podľa ods. 10.7.1 stanov;

10.5.2 odvoláva predsedu etického grémia;

10.5.3 berie na vedomie odstúpenie predsedu etického grémia;

10.5.4 zaväzuje predsedu etického grémia vykonaním obsahu svojich uznesení vo veciach týkajúcich sa pôsobnosti združenia v etickej oblasti podľa ods. 4.2 stanov;

10.5.5 schvaľuje disciplinárny posudok vypracovaný predsedom etického grémia podľa ods. 10.7.2.3 stanov;  
10.6.1 Voľbu členov etického grémia vyhlási predseda správneho kolégia primeraným spôsobom podľa ods. 9.6 stanov, a to najneskôr tri mesiace pred skončením riadneho funkčného obdobia toho-ktorého člena etického grémia, alebo bezodkladne potom:

10.6.1.1 ako nastanú peripetie členstva podľa ods. 6.5 stanov,

10.6.1.2 ako dôjde k vzdaniu sa členstva v etickom grémiu niektorým z jeho členov.

10.6.2 Do 14 dní od vyhlásenia voľby podľa predchádzajúceho odseku sa predsedovi správneho kolégia písomne alebo elektronicky prihlásia kandidáti, ktorí majú záujem a súčasne právo byť členmi etického grémia podľa stupňa svojho členstva v súlade s ods. 6.2 stanov.

10.6.3 Predseda správneho kolégia po uplynutí doby z predchádzajúceho odseku bezodkladne zverejní hlasovací lístok s menami prihlásených kandidátov na oficiálnej internetovej stránke združenia podľa ods. 1.5.2 stanov a s uvedením počtu kandidátov, ktorých je potrebné na hlasovacom lístku vyznačiť.

10.6.4 Voľba členov etického grémia prebieha hlasovaním všetkých takých členov združenia, ktorí majú právo voliť členov etického grémia podľa stupňa svojho členstva v súlade s ods. 6.2 stanov, a to takým spôsobom, že na hlasovacom lístku podľa predchádzajúceho odseku zakrúžkujú mená kandidátov, uvedú svoje vlastné celé meno a vlastnoručný podpis, a takto vyplnený hlasovací lístok zašlú do 14 dní odo dňa zverejnenia hlasovacieho lístku podľa predchádzajúceho odseku na adresu sídla združenia podľa ods. 1.5.1 stanov. Hlasovací lístok má váhu podľa stupňa členstva hlasujúceho člena združenia.

10.6.5 Predseda správneho kolégia bez zbytočných odkladov vymenuje z tých kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov podľa predchádzajúceho odseku, toľko nových členov etického grémia, koľko je potrebných doplniť do plného počtu volených členov etického grémia podľa ods. 10.2.2 stanov.

10.6.6 Členstvo v etickom grémiu plynie odo dňa zvolenia člena po dobu dvoch nasledovných rokov, ak nenastanú okolnosti podľa ods. 10.6.1.1 stanov alebo ods. 10.6.1.2 stanov.
10.7.1 Voľba predsedu etického grémia je vnútornou záležitosťou grémia.

10.7.1.1 Predsedu etického grémia volia členovia etického grémia 2/3 hlasov všetkých jeho riadnych členov na dobu dvoch rokov.

10.7.1.2 Predseda etického grémia môže pred uplynutím svojho funkčného obdobia odstúpiť iba na riadne zvolanom zasadaní etického grémia.

10.7.1.3 Predsedu etického grémia vymenuje predseda správneho kolégia dekrétom.

10.7.2 Právomoci predsedu etického grémia:

10.7.2.1 zvoláva zasadanie etického grémia, najmenej raz za tri mesiace podľa ods. 10.3 stanov;

10.7.2.2 vykonáva uznesenia etického grémia prostredníctvom vykonávacích smerníc podľa ods. 14.1 stanov;

10.7.2.3 na požiadanie predsedu správneho kolégia, ktoréhokoľvek z členov etického grémia alebo z vlastnej iniciatívy vypracúva disciplinárny posudok o hrubom porušení stanov, najmä bodov Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov, charakteru združenia, programových cieľov a iných vnútorných poriadkov niektorým z členov;

10.7.2.4 na požiadanie predsedu správneho kolégia, ktoréhokoľvek z členov etického grémia alebo z vlastnej iniciatívy vypracúva návrh na priznanie čestného členstva;

10.7.2.5 na požiadanie snemu podľa ods. 9.4.6 stanov sa podieľa na zmene či doplnení znenia stanov združenia na pôde správneho kolégia podľa ods. 8.2.9 stanov..

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­