9.2 Snem je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná viac ako ½ všetkých členov.

9.3 Uznesenie snemu je platne prijaté, ak získalo aspoň 2/3 hlasov prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak.
9.4.1 volí pred začiatkom každého zasadania predsedu snemu, pričom na tento účel je uznesenie snemu platne prijaté, ak získalo aspoň ½ hlasov prítomných členov;

9.4.2 volí predsedu správneho kolégia podľa ods. 8.4 stanov;

9.4.3 odvoláva predsedu správneho kolégia, a to jedine z dôvodu porušenia stanov;

9.4.4 berie na vedomie odstúpenie predsedu správneho kolégia podľa ods. 8.5.17 stanov;

9.4.5 zaväzuje predsedu správneho kolégia vykonaním obsahu svojich uznesení;

9.4.6 poveruje správne kolégium zmenou či doplnením znenia stanov združenia;

9.4.7 schvaľuje stanovy;

9.4.8 vykladá stanovy;

9.4.9 ruší účinné dekréty predsedu správneho kolégia podľa ods. 13.6.2 stanov;

9.4.10 schvaľuje rozpočet združenia;  

9.4.11 rozhoduje o spôsobe a výške odmeňovania zamestnancov združenia na návrh predsedu správneho kolégia;

9.4.12 rozhoduje o spôsobe vedenia účtovníctva združenia;

9.4.13 v prípade, ak združenie vedie jednoduché účtovníctvo, schvaľuje finančnú správu o hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny rok, resp. v prípade, že združenie vedie podvojné účtovníctvo, schvaľuje riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú závierku;

9.4.14 rozhoduje o zrušení združenia alebo o zmene jeho právnej formy;

9.4.15 rozhoduje o vstupe združenia do likvidácie; vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní likvidátora;

9.5 Zasadanie snemu má charakter moderovanej diskusie všetkých členov, prísediacich a pozvaných hostí na základe programu snemu, ktorý na návrhy členov vypracuje predseda snemu pred začiatkom zasadania snemu.
9.6.1 Zasadenie snemu zvoláva predseda snemu písomnou alebo elektronickou pozvánkou doručovanou každému členovi združenia aspoň 14 dní pred dňom konania sa zasadania snemu, ktorá musí obsahovať:

9.6.1.1 názov a sídlo združenia a IČO;

9.6.1.2 miesto, dátum a čas konania sa zasadania snemu;

9.6.1.3 meno toho, respektíve mená tých, kto snem zvoláva, najmä v prípadoch podľa ods. 9.6.3 stanov;

9.6.1.4 dôvod, prečo bolo zasadanie snemu zvolané a navrhovaný program rokovania snemu.

9.6.2 Pozvánku podľa predchádzajúceho odseku zverejní predseda snemu bezodkladne tiež na oficiálnej internetovej stránke združenia podľa ods. 1.5.2 stanov.

9.6.3 Snem môže zvolať spôsobom uvedeným v ods. 9.6.1 stanov tiež najmenej 10 členov združenia.
9.7.1 Zápisnicu vyhotovuje predseda snemu, pričom tá musí obsahovať:

9.7.1.1 názov a adresu sídla združenia, IČO;

9.7.1.2 miesto a dátum konania sa zasadania snemu;

9.7.1.3 meno predsedu snemu, predsedu správneho kolégia, predsedu etického grémia a odborného grémia;

9.7.1.4 zoznam prijatých i neprijatých uznesení snemu s uvedením koncového výsledku hlasovania a opisom hlavného predmetu uznesenia;

9.7.1.5 prílohy podľa ods. 9.7.2 stanov;

9.7.2 Prílohy zápisnice zo zasadania snemu sú:

9.7.2.1 návrhy a vyhlásenia predložené písomne na zasadaní snemu na prerokovanie;

9.7.2.2 opis prerokovaných jednotlivých bodov programu zasadania snemu;

9.7.2.3 úplné výsledky hlasovaní;

9.7.2.4 listina prítomných členov združenia a prísediacich, resp. pozvaných hostí;

9.7.2.5 iné dokumenty, ktoré predseda správneho kolégia, predseda snemu, predseda etického grémia alebo predseda odborného grémia prikáže pripojiť k zápisnici ako prílohu;

9.7.3 Zápisnicu podpisuje predseda snemu a predseda správnej rady. Pravosť podpisu oboch predsedov podľa predchádzajúcej vety musí byť úradne osvedčená.

9.7.4 Zápisnica zo zasadania snemu musí byť vyhotovená najneskôr do 3 dní odo dňa konania sa zasadania snemu a v rovnakom čase musí byť doručená aj elektronicky všetkým členom združenia. Doručenie zápisnice členom združenia zabezpečuje predseda snemu.
9.8.1 Zastáva svoju funkciu odo dňa svojho zvolenia počas celého obdobia medzi dvoma zasadaniami snemu a končí vo svojej funkcii po voľbe predsedu snemu podľa ods. 9.4.1 stanov na začiatku každého nového zasadania snemu.

9.8.2 Je zapisovateľom snemu, vedie zasadanie snemu a moderuje diskusiu medzi zúčastnenými členmi združenia.

9.8.3 Zvoláva zasadanie snemu aspoň raz ročne, inak vždy, keď si to vyžaduje situácia.

9.8.4 Pozýva hostí či predvoláva zamestnancov združenia, ktorí nie sú členmi združenia, na zasadenie snemu.

9.8.5 Uznesením snemu podľa ods. 9.4.6 stanov sa podieľa na zmene či doplnení znenia stanov združenia na pôde správneho kolégia.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­