11.5.1 volí predsedu odborného grémia podľa ods. 11.7.1 stanov;

11.5.2 odvoláva predsedu odborného grémia;

11.5.3 berie na vedomie odstúpenie predsedu odborného grémia;

11.5.4 zaväzuje predsedu odborného grémia vykonaním obsahu svojich uznesení vo veciach týkajúcich sa pôsobnosti združenia v odbornej oblasti podľa ods. 4.3 stanov;
11.6.1 Voľbu členov odborného grémia vyhlási predseda správneho kolégia primeraným spôsobom podľa ods. 9.6 stanov, a to najneskôr tri mesiace pred skončením riadneho funkčného obdobia toho-ktorého člena odborného grémia, alebo bezodkladne potom:

11.6.1.1 ako nastanú peripetie členstva podľa ods. 6.5 stanov,

11.6.1.2 ako dôjde k vzdaniu sa členstva v odbornom grémiu niektorým z jeho členov.

11.6.2 Do 14 dní od vyhlásenia voľby podľa predchádzajúceho odseku sa predsedovi správneho kolégia písomne alebo elektronicky prihlásia kandidáti, ktorí majú záujem a súčasne právo byť členmi odborného grémia podľa stupňa svojho členstva v súlade s ods. 6.2 stanov.

11.6.3 Predseda správneho kolégia po uplynutí doby z predchádzajúceho odseku bezodkladne zverejní hlasovací lístok s menami prihlásených kandidátov na oficiálnej internetovej stránke združenia podľa ods. 1.5.2 stanov a s uvedením počtu kandidátov, ktorých je potrebné na hlasovacom lístku vyznačiť.

11.6.4 Voľba členov odborného grémia prebieha hlasovaním všetkých takých členov združenia, ktorí majú právo voliť členov odborného grémia podľa stupňa svojho členstva v súlade s ods. 6.2 stanov, a to takým spôsobom, že na hlasovacom lístku podľa predchádzajúceho odseku zakrúžkujú mená kandidátov, uvedú svoje vlastné celé meno a vlastnoručný podpis, a takto vyplnený hlasovací lístok zašlú do 14 dní odo dňa zverejnenia hlasovacieho lístku podľa predchádzajúceho odseku na adresu sídla združenia podľa ods. 1.5.1 stanov. Hlasovací lístok má váhu podľa stupňa členstva hlasujúceho člena združenia.

11.6.5 Predseda správneho kolégia bez zbytočných odkladov vymenuje z tých kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov podľa predchádzajúceho odseku, toľko nových členov odborného grémia, koľko je potrebných doplniť do plného počtu volených členov odborného grémia podľa ods. 11.2 stanov.

11.6.6 Členstvo v odbornom grémiu plynie odo dňa zvolenia člena po dobu dvoch nasledovných rokov, ak nenastanú okolnosti podľa ods. 11.6.1.1 stanov alebo ods. 11.6.1.2 stanov.
11.7.1 Voľba predsedu odborného grémia je vnútornou záležitosťou grémia.

11.7.1.1 Predsedu odborného grémia volia členovia odborného grémia 2/3 hlasov všetkých jeho riadnych členov na dobu dvoch rokov.

11.7.1.2 Predseda odborného grémia môže pred uplynutím svojho funkčného obdobia odstúpiť iba na riadne zvolanom zasadaní odborného grémia.

11.7.1.3 Predsedu odborného grémia vymenuje predseda správneho kolégia dekrétom.

11.7.2 Právomoci predsedu odborného grémia:

11.7.2.1 zvoláva zasadanie odborného grémia, najmenej raz za tri mesiace podľa ods. 11.3 stanov;

11.7.2.2 vykonáva uznesenia odborného grémia prostredníctvom vykonávacích smerníc podľa ods. 14.1 stanov;

11.7.2.3 na požiadanie snemu podľa ods. 9.4.6 stanov sa podieľa na zmene či doplnení znenia stanov združenia na pôde správneho kolégia podľa ods. 8.2.9 stanov;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­