2.1 Lekárnici za život – Slovensko sú:

2.1.1 profesijným združením predovšetkým zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceuta podľa písm. c) a farmaceutického laboranta podľa písm. p) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

2.1.2 ktorí sa zároveň svojím náboženským vyznaním a prejavovaním v skutkoch hlásia k niektorej z uvedených registrovaných cirkví na Slovensku, a to k:

2.1.2.1 Rímsko-katolíckej Cirkvi, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava;

2.1.2.2 Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, Hlavná 1, 080 01 Prešov;

2.1.2.3 Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Bajerova 8, 080 01 Prešov;

2.1.2.4 Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava 1.

2.1.3 alebo ktorí sa zároveň považujú za ľudí dobrej vôle s príslušnosťou k inej než uvedenej cirkvi alebo bez príslušnosti k akejkoľvek cirkvi, ale pri výkone svojho povolania chcú uplatňovať zásady všeobecnej kresťanskej etiky;

2.1.4 a ktorí zároveň považujú za integrálnu súčasť svojho občianskeho svetonázoru a svedomia v súlade s čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky súbor hodnôt a zásad zhrnutý v Etickom kódexe lekárnika za život podľa čl. III stanov;

2.1.5 a ktorí zároveň majú ochotu podieľať sa na pôsobnosti tohto občianskeho združenia, a tak verejne a organizovane prejavovať spoločné presvedčenie definované v Etickom kódexe lekárnika za život podľa čl. III stanov vo vzťahu k profesijným a k celospoločenským otázkam a legislatívnym procesom, a jednak vo vzťahu k pacientom, k svojim zamestnávateľom a k ostatným členom združenia.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­