ČLÁNOK III ETICKÝ KÓDEX LEKÁRNIKA ZA ŽIVOT
 
3.1.1 „Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu,“ alebo taký prípravok, ktorý by svojimi účinkami mohol po oplodnení v lone matky spôsobiť smrť počatého ľudského života.

3.1.2 V individuálnych prípadoch si uplatním výhradu vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii hormonálnej antikoncepcie, zakaždým pri vývoji, výdaji alebo aplikácii postkoitálnej antikoncepcie alebo postfertilizačných kontraceptív a prípravkov na umelé skrátenie ťažkého smrteľného stavu človeka spôsobujúcich eutanáziu.
3.2.1 Na oddeľovaní prokreácie od integrálneho osobného kontextu posvätného manželského úkonu sa nebudem vo výskume, v klinickej alebo sociálnej praxi podieľať, nijak mu napomáhať či ho pacientom odporúčať alebo ho sprostredkúvať podaním umelých prípravkov na to slúžiacich alebo z neho pochádzajúcich.

3.2.2 Uplatním si výhradu vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii prípravkov alebo metód, a to predovšetkým metódy oplodnenia in vitro a klonovania, ktoré počítajú s umelým vytváraním ľudských zárodkov a ich selekciou, dlhodobým zmrazením a deštrukciou, prípadne s ich použitím na účely ďalšieho vedeckého výskumu.
3.3.1 Budem dbať na to, aby prípravky, s ktorými alebo na ktorých budem pracovať, obsahovali ľudské bunky, tkanivá alebo orgány, ktorých odňatím nedošlo k ťažkému a nenapraviteľnému zmrzačeniu žijúceho darcu, a že k odobratiu takých ľudských buniek, tkanív alebo orgánov, ktorých odňatie by bránilo zabezpečeniu základných životných funkcií, dôjde až vtedy, keď sa s istotou zistila, overila a konštatovala mozgová smrť darcu ako nezvratné ukončenie všetkých mozgových funkcií.

3.3.2 Uplatním si výhradu vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii prípravkov alebo metód, pri ktorých výrobe, spracovaní alebo uplatňovaní majú byť alebo boli použité ľudské bunky, tkanivá alebo orgány, o ktorých viem, že o ne bola zbavená osoba proti svojej vôli alebo bez jej súhlasu, alebo ktorých pozbavenie závažným spôsobom ohrozilo život, zdravie, vývin alebo osobnú totožnosť danej osoby, vrátane ľudského plodu.
3.4.1 Pre poznanie morálnej hodnoty môjho konkrétneho činu pri výkone môjho povolania použijem vždy úsudok svojho rozumu, podložený mojou odbornosťou, profesijnou etikou, ako aj správne formovaným a citlivým osobným svedomím.
3.5.1 Nebudem iba predajcom alebo vydávajúcim liekov, prípravkov a zdravotníckych pomôcok, ale budem vykonávať aj odbornú konzultačnú činnosť ohľadom správneho a bezpečného použitia lieku, prípravku alebo zdravotníckej pomôcky, ich účinkov, nežiaducich účinkov a prípadných interakcií, a to všetko s ohľadom na predchádzajúce body Etického kódexu lekárnika za život.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­