1.1 Lekárnici za život – Slovensko zriaďujú rovnomenné občianske združenie s vlastnou právnou subjektivitou podľa Zákona o združovaní občanov, ktoré sa svojou činnosťou podieľa na budovaní občianskej spoločnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov, svojich vnútorných predpisov a najlepšieho svedomia a mravného vedomia svojich členov.

1.2 Lekárnici za život – Slovensko v súlade so stanovami zriaďujú prostredníctvom svojho najvyššieho štatutárneho zástupcu – predsedu správneho kolégia – nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou od ods. 1.1 stanov, a to dekrétom predsedu správneho kolégia.

1.3 Lekárnici za život – Slovensko používajú jedinečný názov svojho združenia:

1.3.1 v slovenskom jazyku ako „Lekárnici za život – Slovensko“, a tiež skratku „LzŽ-SVK“;

1.3.2 v anglickom jazyku ako „Pharmacists For Life – Slovakia“, a tiež skratku „PHfL-SVK“.

1.4 Lekárnici za život – Slovensko sa môžu ako právnická osoba stať členom iných právnických osôb, pokiaľ z takého vzťahu nevyplýva obmedzenie, spreneverenie sa či vzdanie sa vlastného Charakteru združenia podľa čl. II stanov či vlastnej právnej subjektivity vyplývajúcej z ods. 1.1 stanov.

1.5 Lekárnici za život – Slovensko sídlia:

1.5.1 fyzicky na adrese Rabčianska 614, 029 43 Zubrohlava, zatiaľ čo združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky;

1.5.2 virtuálne na adrese http:/www.lzz.sk, zatiaľ čo združenie môže zriaďovať iné domény vo svojom mene.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­