16.1    Zánik. 

16.1.1    O zrušení združenia bez likvidácie, resp. o vstupe združenia do likvidácie rozhoduje snem podľa ods. 9.4.14 stanov,  resp. ods. 9.4.15 stanov. 

16.1.2    Snemom ustanovený likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa uznesenia snemu. 

16.2    Úplné znenia používaných názvov zákonov sú také, že: 

16.2.1    pod „Zákonom o združovaní občanov“ sa v texte stanov myslí  zákon č. 83/1990 Zb. – Zákon o združovaní občanov   z

16.2.2    pod „Zákonom o petičnom práve“ sa v texte stanov myslí  ákon č. 85/1990 Zb. – Zákon o petičnom práve  

16.2.3    pod „Zákonom o dobrovoľníctve“ sa v texte stanov myslí  zákon č. 406/2011 Z. z. – Zákon o dobrovoľníctve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; 

16.2.4    pod „Zákonom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ sa v texte stanov myslí zákon č. 578/2004 Z. z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

16.2.5    pod „Zákonom o slobode náboženskej viery“ sa v texte stanov myslí  zákon č. 308/1991 Zb. – Zákon o slobode náboženskej viery  a postavení cirkví a náboženských spoločností 

16.2.6    pod „Zákonom o liekoch“ sa v texte stanov myslí zákon č. 362/2011  Z. z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

16.2.7    pod „Zákonníkom práce“ sa v texte stanov myslí zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce   

16.3    Aktualizácia už jestvujúcich odkazov na odseky, paragrafy a čísla zákonov použité v stanovách sa nepovažuje za zmenu či doplnenie stanov. 

16.4    Do praxe vo výkone povolania v pododsekoch ods. 6.2 stanov sa započítava aj doba neukončeného doktorandského štúdia. 

16.5    Prechodné ustanovenia. 

16.5.1    Dňom registrácie stanov občianskeho združenia LzŽ-SVK Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa: 

16.5.1.1    prvým predsedom správneho kolégia stáva  Mgr. Veronika Kormanová, nar. XX. XX. XXXX; 

16.5.1.2    prvým predsedom etického grémia stáva  Mgr. Monika Šimorová, nar. XX. XX. XXXX; 

16.5.1.3    prvým predsedom odborného grémia stáva  Mgr. Marianna Zamborská, nar. XX. XX. XXXX;

16.5.2    Predseda správneho kolégia podľa predchádzajúceho odseku je povinný do 12 mesiacov od prvej registrácie stanov občianskeho združenia LzŽ-SVK Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zvolať zasadenie snemu podľa ods. 9.6 stanov, do doby uskutočnenia snemu postupujúc akoby bol zároveň i predsedom snemu. 

16.5.3    Členovia prípravného výboru združenia, a to menovite Mgr. Veronika Kormanová, nar. XX. XX. XXXX, Mgr. Monika Šimorová, nar. XX. XX. XXXX, a Mgr. Marianna Zamborská, nar. XX. XX. XXXX, získavajú založením združenia 30 lekárnických kreditov podľa ods. 6.3 stanov. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O prijatí uvedeného znenia stanov rozhodol jednohlasne prípravný výbor občianskeho združenia Lekárnici za život – Slovensko na svojom stretnutí, ktoré sa konalo dňa  1. 9. 2018 v Bratislave, čo svojím podpisom overuje osoba oprávnená konať v mene prípravného výboru združenia: Mgr. Veronika Kormanová, X, X,  nar. XX. XX. XXXX.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­