15.1    Majetok združenia tvoria:  

15.1.1    dary, dotácie a financie od fyzických a právnických osôb, od štátnych orgánov a agentúr ako aj orgánov a agentúr v zriaďovateľskej pôsobnosti Európskej únie; 

15.1.2    členské príspevky; 

15.1.3    príspevky pochádzajúce z poukázania 2%, respektíve 3% z dani z príjmu zárobkovo činných fyzických či právnických osôb; 

15.1.4    súhrny duševného vlastníctva súvisiaceho s duševnou tvorbou členov združenia; 

15.1.5    hmotné výsledky tvorivej práce členov združenia; 

15.1.6    iný hmotný a nehmotný majetok vo vlastníctve združenia; 

15.1.7    príspevky z distribúcie vlastných materiálov a výrobkov ich prijímateľom a užívateľom; 

15.1.8    zisk z činnosti podľa ods. 4.1.6 stanov; 

15.2    Výnosy z majetku a vlastnej i podnikateľskej činnosti, ako i majetok samotný, môžu byť použité len na podporu oblastí pôsobnosti združenia  podľa čl. IV stanov.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­