ČLÁNOK VI ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
 
6.1.1 Členstvo môže byť s uchádzačom o členstvo uzavreté výlučne na základe riadne vyplnenej, vlastnoručne podpísanej a združeniu písomne alebo elektronicky doručenej prihlášky za člena, ktorej podobu a obsah schváli predseda správneho kolégia dekrétom. To neplatí, ak ide o udeľovanie čestného členstva podľa ods. 6.2.8 stanov.

6.1.2 Odoslanie prihlášky ani potvrdenie o jej prijatí nezakladá uchádzačovi členstvo.

6.1.3 Členstvo uzatvára s uchádzačom o členstvo predseda správneho kolégia, pričom prihliada na vhodnosť uchádzača o členstvo podľa týchto stanov, a ktorý vydáva o prijatí, respektíve neprijatí uchádzača rozhodnutie podľa ods. 13.9 stanov. Ak predseda správneho kolégia prijíma uchádzača o členstvo do združenia, vo svojom rozhodnutí vyznačí, na aký stupeň bol podľa ods. 6.2 stanov uchádzač prijatý.

6.1.4 Predseda správneho kolégia musí o uzavretí členstva s uchádzačom o členstvo rozhodnúť najneskôr do 30 dní od podania prihlášky za člena.
6.2.1.1 ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceutického laboranta podľa písm. p) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s praxou vo výkone povolania kratšou ako päť rokov, alebo ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant (kód odboru 5311 M);

6.2.1.2 alebo poslucháč fakulty v študijnom odbore farmácia (kód odboru 7.03.01);  
6.2.2.1 ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceutického laboranta podľa písm. p) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s praxou vo výkone povolania dlhšou ako päť rokov;

6.2.2.2 alebo ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceuta podľa písm. c) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s praxou vo výkone povolania kratšou ako tri roky, alebo ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podľa ods. 6.2.1.2 stanov;

6.2.2.3 alebo ktorý získal aspoň 20 lekárnických kreditov podľa ods. 6.3 stanov.
6.2.3.1 ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceuta podľa písm. c) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s praxou vo výkone povolania dlhšou ako tri roky;

6.2.3.2 alebo ktorý je absolventom rigorózneho konania v niektorom z odborov ako farmácia (kód odboru 7.03.01), farmakológia (kód odboru 7.03.02), farmaceutická chémia (kód odboru 7.03.03), farmakognózia (kód odboru 7.03.04), galenická farmácia (kód odboru 7.03.05) alebo lekárenstvo – sociálna farmácia (kód odboru 7.03.06), oprávneným používať titul Dr.PH., RNDr. alebo PharmDr.;

6.2.3.3 alebo ktorý získal aspoň 30 lekárnických kreditov podľa ods. 6.3 stanov.
6.2.4.1 ktorý je odborne spôsobilý na vedenie verejnej alebo nemocničnej lekárne podľa § 9 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. absolvovaním odborného špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo (tzv. „farmaceut špecialista v lekárenstve“);

6.2.4.2 alebo ktorý je absolventom dizertačného konania v niektorom z farmaceutických odborov ako farmácia (kód odboru 7.03.01), farmakológia (kód odboru 7.03.02), farmaceutická chémia (kód odboru 7.03.03), farmakognózia (kód odboru 7.03.04), galenická farmácia (kód odboru 7.03.05) alebo lekárenstvo – sociálna farmácia (kód odboru 7.03.06) oprávneným používať titul PhD.;

6.2.4.3 alebo ktorý získal aspoň 40 lekárnických kreditov podľa ods. 6.3 stanov.
ktorý získal aspoň 50 lekárnických kreditov podľa ods. 6.3 stanov.
ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie podľa písm. a) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
6.2.7.1 ktorý je poslucháčom takej fakulty a študijného odboru, ktorých úspešné absolvovanie zložením štátnej skúšky je zákonnou prerekvizitou pre výkon zdravotníckeho povolania podľa ods. 6.2.7.2.1 stanov až ods. 6.2.7.2.19 stanov.

6.2.7.2 alebo ktorý je oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie podľa písm. b) až v) okrem písm. c) a p) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to:

6.2.7.2.1 zubný lekár;

6.2.7.2.2 sestra;

6.2.7.2.3 pôrodná asistentka;

6.2.7.2.4 fyzioterapeut;

6.2.7.2.5 verejný zdravotník;

6.2.7.2.6 zdravotnícky laborant;

6.2.7.2.7 asistent výživy;

6.2.7.2.8 dentálna hygienička;

6.2.7.2.9 rádiologický technik;

6.2.7.2.10 zdravotnícky záchranár;

6.2.7.2.11 zubný technik;

6.2.7.2.12 technik pre zdravotnícke pomôcky;

6.2.7.2.13 optometrista;

6.2.7.2.14 masér;

6.2.7.2.15 očný optik;

6.2.7.2.16 ortopedický technik;

6.2.7.2.17 zdravotnícky asistent;

6.2.7.2.18 zubný asistent;

6.2.7.2.19 sanitár.
6.2.8.1 o ktorého prijatí na tomto stupni rozhodne predseda správneho kolégia svojím rozhodnutím podľa ods. 13.9 stanov na návrh etického grémia, pričom takýto člen potvrdí svoj súhlas s čestným členstvom písomne alebo elektronicky; vyplnenie prihlášky podľa ods. 6.1.1 stanov sa v tomto prípade vyžaduje len za účelom zanesenia osobných údajov čestného člena do databáz združenia;

6.2.8.2 a ktorý je zároveň buď:

6.2.8.2.1 osobou, ktorá dosiahla výnimočné úspechy na vedeckom alebo umeleckom poli;

6.2.8.2.2 osobou vykonávajúcou duchovenskú činnosť podľa ods. 1 § 7 Zákon o slobode náboženskej viery;

6.2.8.2.3 alebo verejne známym aktivistom v oblasti ochrany života;
ktorý je občanom Slovenskej republiky, má viac ako 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony.
ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 20 ods. 2 Zákona o liekoch a zároveň má 1 až 5 zamestnancov.
ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 20 ods. 2 Zákona o liekoch a zároveň má 6 až 10 zamestnancov.
ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 20 ods. 2 Zákona o liekoch a zároveň má viac ako 10 zamestnancov.
6.3.1 Lekárnické kredity sú body za činnosť člena združenia na stupni členstva podľa ods. 6.2.1 stanov až ods. 6.2.5 stanov za jeho podiel na činnosti združenia pri napĺňaní cieľov v oblastiach pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov, ods. 4.2 stanov a ods. 4.3 stanov.

6.3.2 Za jednu a tú istú činnosť člena v oblasti pôsobnosti združenia mu možno pripísať kredity iba raz.

6.3.3 Lekárnické kredity za činnosť členov:

6.3.3.1 v oblasti pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov udeľuje predseda správneho kolégia, resp. predseda snemu v prípade, že ide o udelenie kreditov samotnému predsedovi správneho kolégia, a to vo výške 1 kredit za takúto aktivitu v prospech združenia;

6.3.3.2 v oblasti pôsobnosti združenia podľa ods. 4.2 stanov udeľuje predseda etického grémia, resp. predseda správneho kolégia v prípade, že ide o udelenie kreditov samotnému predsedovi etického grémia, a to vo výške 2 kredity za takúto aktivitu v prospech združenia;

6.3.3.3 v oblasti pôsobnosti združenia podľa ods. 4.3 stanov udeľuje predseda odborného grémia, resp. predseda správneho kolégia v prípade, že ide o udelenie kreditov samotnému predsedovi odborného grémia, a to vo výške 3 kredity za takúto aktivitu v prospech združenia;

6.3.4 Lekárnické kredity udelí členovi združenia bezprostredne po vykonaní aktivity v prospech združenia príslušná autorita podľa ods. 6.3.1 stanov až ods. 6.3.3 stanov, alebo po opodstatnenom nároku samotného člena.

6.3.5 Lekárnické kredity sa zapisujú do členskej knižky člena, pričom zo zápisu musí byť zrejmé, kto a v ktorý deň kredity udelil a za akú činnosť v oblasti pôsobnosti združenia podľa konkrétneho odseku uvedeného v článku IV stanov.
6.4.1 Členovia na stupni lekárnik I. stupňa podľa ods. 6.2.1 stanov majú:

6.4.1.1 právo voliť a byť volení za predsedu snemu;

6.4.1.2 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.1.3 hlasovať na sneme s váhou štyroch hlasov;

6.4.1.4 povinnosť platiť ročný členský príspevok:

6.4.1.4.1 vo výške 15 EUR, ak sú lekárnikmi podľa ods. 6.2.1.1 stanov;

6.4.1.4.2 vo výške 5 EUR, ak sú lekárnikmi podľa ods. 6.2.1.2 stanov.

6.4.2 Členovia na stupni lekárnik II. stupňa podľa ods. 6.2.2 stanov majú:

6.4.2.1 právo voliť a byť volení za predsedu snemu;

6.4.2.2 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.2.3 právo voliť a byť volení za členov odborného grémia;

6.4.2.4 hlasovať na sneme s váhou piatich hlasov;

6.4.2.5 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 20 EUR;

6.4.3 Členovia na stupni lekárnik III. stupňa podľa ods. 6.2.3 stanov, majú:

6.4.3.1 právo voliť a byť volení za predsedu snemu;

6.4.3.2 právo voliť a byť volení za predsedu správneho kolégia;

6.4.3.3 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.3.4 právo voliť a byť volení za členov odborného grémia;

6.4.3.5 hlasovať na sneme s váhou šiestich hlasov;

6.4.3.6 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 25 EUR;

6.4.4 Členovia na stupni lekárnik IV. stupňa podľa ods. 6.2.4 stanov, majú:

6.4.4.1 právo voliť a byť volení za predsedu snemu;

6.4.4.2 právo voliť a byť volení za predsedu správneho kolégia;

6.4.4.3 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.4.4 právo voliť a byť volení za členov odborného grémia;

6.4.4.5 hlasovať na sneme s váhou ôsmich hlasov;

6.4.4.6 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 30 EUR;

6.4.5 Členovia na stupni lekárnik V. stupňa podľa ods. 6.2.5 stanov majú také isté práva a povinnosti ako členovia na stupni lekárnik IV. stupňa podľa predchádzajúceho odseku, pričom sú zbavení povinnosti platiť členský príspevok.  

6.4.6 Členovia na stupni lekár podľa ods. 6.2.6 stanov majú:

6.4.6.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.6.2 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.6.3 právo voliť a byť volení za členov odborného grémia;

6.4.6.4 hlasovať na sneme s váhou piatich hlasov;

6.4.6.5 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 20 EUR;

6.4.7 Členovia na stupni zdravotník podľa ods. 6.2.7 stanov majú:

6.4.7.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.7.2 právo voliť a byť volení za členov etického grémia;

6.4.7.3 hlasovať na sneme s váhou dvoch hlasov;

6.4.7.4 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 15 EUR;

6.4.8 Členovia na stupni čestný člen podľa ods. 6.2.8 stanov majú:

6.4.8.1 povinnosť prijať členstvo v etickom grémiu;

6.4.8.2 právo voliť členov etického grémia;

6.4.8.3 hlasovať na sneme s váhou siedmich hlasov;

6.4.8.4 právo byť oslobodení od povinnosti platiť členský príspevok;

6.4.9 Členovia na stupni sympatizant podľa ods. 6.2.9 stanov majú:

6.4.9.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.9.2 právo voliť členov etického grémia;

6.4.9.3 povinnosť platiť ročný členský príspevok:

6.4.9.3.1 vo výške 5 EUR ročne, ak sú študentmi, dôchodcami, držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutých;

6.4.9.3.2 inak vo výške 15 EUR ročne.

6.4.10 Členovia na stupni malý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti podľa ods. 6.2.10 stanov majú:

6.4.10.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.10.2 právo voliť predsedu správneho kolégia;

6.4.10.3 právo voliť členov etického grémia;

6.4.10.4 právo voliť členov odborného grémia;

6.4.10.5 hlasovať na sneme s váhou dvanástich hlasov;

6.4.10.6 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 100 EUR.

6.4.11 Členovia na stupni stredný poskytovateľ lekárenskej starostlivosti podľa ods. 6.2.11 stanov majú:

6.4.11.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.11.2 právo voliť predsedu správneho kolégia;

6.4.11.3 právo voliť členov etického grémia;

6.4.11.4 právo voliť členov odborného grémia;

6.4.11.5 hlasovať na sneme s váhou dvadsiatich štyroch hlasov;

6.4.11.6 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 150 EUR.

6.4.12 Členovia na stupni veľký poskytovateľ lekárenskej starostlivosti podľa ods. 6.2.12 stanov majú:

6.4.12.1 právo voliť predsedu snemu;

6.4.12.2 právo voliť predsedu správneho kolégia;

6.4.12.3 právo voliť členov etického grémia;

6.4.12.4 právo voliť členov odborného grémia;

6.4.12.5 hlasovať na sneme s váhou tridsiatich šiestich hlasov;

6.4.12.6 povinnosť platiť ročný členský príspevok vo výške 200 EUR.

6.4.13 Členovia na všetkých stupňoch členstva podľa ods. 6.2 stanov majú:

6.4.13.1 právo napĺňať charakter združenia a pôsobiť v oblastiach pôsobnosti združenia za plnej podpory združenia a ostatných členov podľa svojich schopností a kvalifikácie;

6.4.13.2 povinnosť dodržiavať a uplatňovať stanovy, vnútorné poriadky, Etický kódex lekárnika za život podľa čl. III stanov ako sa aj riadiť podľa ďalších všeobecne záväzných dokumentov združenia primerane druhu svojho povolania;

6.4.13.3 povinnosť oboznamovať sa s obsahom dekrétov vyhlásených predsedom správneho kolégia podľa ods. 13.3 stanov a vykonávacích smerníc vyhlásených predsedom etického alebo odborného grémia podľa ods. 14.3 stanov.

6.4.13.4 povinnosť platiť načas a v plnej výške členský príspevok, ktorého výška sa odlišuje podľa stupňa ich členstva;

6.4.13.5 povinnosť zúčastňovať sa na zasadaní snemu, orgánov združenia a grémií, ktorých sú členmi;

6.4.13.6 povinnosť hlasovať na zasadaní snemu, resp. grémia.
6.5.1 Členstvo v združení sa ukončuje:

6.5.1.1 rozviazaním členstva predsedom správneho kolégia na základe:

6.5.1.1.1 hrubého porušenia stanov, najmä bodov Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov, charakteru združenia, programových cieľov a iných vnútorných poriadkov, pričom takéto správanie musí najskôr predseda správneho kolégia nechať posúdiť etickému grémiu;

6.5.1.1.2 neplnenia obsahu účinných dekrétov, rozhodnutí alebo vykonávacích smerníc;

6.5.1.1.3 úmyselného sabotovania plynulého pôsobenia a činnosti združenia;

6.5.1.1.4 úmyselnej či neúmyselnej diskreditácie, hanobenia alebo iného poškodzovania záujmov a dobrého mena združenia.

6.5.1.2 faktickým zánikom členstva:

6.5.1.2.1 vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia;

6.5.1.2.2 nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu;

6.5.1.2.3 neospravedlnenou neúčasťou na riadne zvolanom a riadne zasadajúcom sneme;

6.5.1.2.4 nadobudnutím platnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví;

6.5.1.2.5 úmrtím člena, jeho výmazom z obchodného registra či z iného registra právnických osôb;

6.5.1.2.6 zánikom združenia LzŽ-SVK.

6.5.2 V prípade rozviazania členstva podľa ods. 6.5.1.1 stanov sa dotknutý člen môže písomne odvolať proti rozhodnutiu predsedu správneho kolégia k správnemu kolégiu, pričom:

6.5.2.1 odvolanie má právny odkladný účinok voči rozhodnutiu predsedu správneho kolégia,

6.5.2.2 správne kolégium rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia odvolania.

6.5.3 Pracovnú zmluvu podľa § 43 a nasledujúcich §§ Zákonníka práce alebo Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 a nasledujúcich §§ Zákonníka práce môže združenie uzavrieť aj s nečlenom združenia.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­