7.1.1 legáti základnej organizácie;

7.1.2 legáti z personálnych legácií;
7.5.1 volí a odvoláva tajomníkov výkonného výboru;

7.5.2 berie na vedomie odstúpenie tajomníkov výkonného výboru;

7.5.3 zaväzuje tajomníkov vykonaním obsahu svojich uznesení;

7.5.4 poveruje výkonný výbor zmenou či doplnením znenia stanov odborového združenia;

7.5.5 schvaľuje stanovy;

7.5.6 vykladá stanovy;

7.5.7 ruší účinné dekréty výkonného výboru a jeho tajomníkov;

7.5.8 schvaľuje rozpočet odborového združenia;

7.5.9 rozhoduje o spôsobe a výške odmeňovania zamestnancov odborového združenia na návrh tajomníkov výkonného výboru;

7.5.10 rozhoduje o spôsobe vedenia účtovníctva odborového združenia;

7.5.11 v prípade, ak odborové združenie vedie jednoduché účtovníctvo, schvaľuje finančnú správu o hospodárení odborového združenia za predchádzajúci kalendárny rok, resp. v prípade, že odborové združenie vedie podvojné účtovníctvo, schvaľuje riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú závierku;

7.5.12 rozhoduje o zrušení odborového združenia alebo o zmene jeho právnej formy;

7.5.13 rozhoduje o vstupe odborového združenia do likvidácie; vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní likvidátora;
7.7.1 Zasadenie rady legátov zvoláva aspoň 1/3 všetkých legátov písomnou alebo elektronickou pozvánkou doručovanou každému legátovi aspoň 14 dní pred dňom konania sa zasadania rady legátov, ktorá musí obsahovať:

7.7.1.1 názov a sídlo odborového združenia a IČO;

7.7.1.2 doklad o zjavnom prejave vôle zvolania zasadania rady legátov aspoň 1/3 všetkých legátov;

7.7.1.3 miesto, dátum a čas konania sa zasadania rady legátov;

7.7.1.4 dôvod, prečo bolo zasadanie rady legátov zvolané a navrhovaný program rokovania rady legátov.

7.7.2 Pozvánku podľa predchádzajúceho odseku zverejní ktorýkoľvek legát na oficiálnej internetovej stránke odborového združenia.
7.8.1 Zápisnicu vyhotovuje legát, ktorého si spomedzi seba určí rada legátov, pričom tá musí obsahovať:

7.8.1.1 názov a adresu sídla odborového združenia, IČO;

7.8.1.2 miesto a dátum konania sa zasadania rady legátov;

7.8.1.3 meno vyhotoviteľa zápisnice podľa tohto bodu a mená tajomníkov výkonného výboru;

7.8.1.4 zoznam prijatých i neprijatých uznesení rady legátov s uvedením koncového výsledku hlasovania a opisom hlavného predmetu uznesenia;

7.8.1.5 prílohy podľa nasledujúceho odseku;

7.8.2 Prílohy zápisnice zo zasadania rady legátov sú:

7.8.2.1 návrhy a vyhlásenia predložené písomne na zasadaní rady legátov na prerokovanie;

7.8.2.2 opis prerokovaných jednotlivých bodov programu zasadania rady legátov;

7.8.2.3 úplné výsledky hlasovaní;

7.8.2.4 listina prítomných legátov a prísediacich, resp. pozvaných hostí;

7.8.2.5 iné dokumenty, ktoré ktorýkoľvek tajomník výkonného výboru prikáže pripojiť k zápisnici ako prílohu;

7.8.3 Zápisnicu podpisuje legát určený podľa bodu 7.8.1 stanov
a súčasne aspoň jeden z tajomníkov výkonného výboru. Pravosť podpisov podľa predchádzajúcej vety musí byť úradne osvedčená.

7.8.4 Zápisnica zo zasadania rady legátov musí byť vyhotovená najneskôr do 3 dní odo dňa konania sa zasadania rady legátov a v rovnakom čase musí byť doručená aj elektronicky všetkým členom odborového združenia. Doručenie zápisnice členom odborového združenia zabezpečuje legát určený podľa bodu 7.8.1 stanov.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­