8.1.1 Základná organizácia je nižšou organizačnou zložkou odborového združenia s odvodenou právnou subjektivitou.

8.1.2 Základná organizácia pôsobí na pôde jednej prevádzky lekárne, resp. jedného uzavretého pracoviska.

8.1.3 Základnú organizáciu môžu založiť aspoň traja členovia odborového združenia pôsobiaci v jednej a tej istej prevádzke lekárne, resp. na jednom a tom istom uzavretom pracovisku.
8.2.1 O založenie základnej organizácie žiadajú členovia odborového združenia pôsobiaci v jednej a tej istej prevádzke lekárne, resp. na jednom a tom istom uzavretom pracovisku, a to tak, že doručia písomne alebo elektronicky výkonnému výboru zakladajúcu listinu základnej organizácie a pripoja k nej návrh pravidiel fungovania základnej organizácie, pričom v pravidlách fungovania základnej organizácie:

8.2.1.1 musí byť zriadený zbor základnej organizácie, a ten musia tvoriť všetci členovia základnej organizácie;

8.2.1.2 pri kreovaní mechanizmu zvolávania zasadania zboru základnej organizácie sa musia primerane použiť ustanovenia ods. 7.7 stanov;

8.2.1.3 zbor základnej organizácie môže byť považovaný za uznášaniaschopný, len ak je na jeho zasadaní prítomná viac ako ½ všetkých jeho členov;

8.2.1.4 uznesenie zboru základnej organizácie môže byť považované za prijaté, ak zaň hlasovali aspoň 2/3 prítomných členov zboru základnej organizácie;

8.2.1.5 musí byť zriadená funkcia legáta základnej organizácie s mandátom na 2 roky, ktorý bude zastupovať vôľu zboru základnej organizácie na celoodborovej pôde rady legátov; na legátovi sa musí uznášať zbor základnej organizácie podľa predchádzajúceho odseku.
8.2.2 Iné záväzné formálne a obsahové náležitosti zakladajúcej listiny a pravidiel fungovania základnej organizácie definuje výkonný výbor svojím dekrétom.

8.2.3 Iné orgány základnej organizácie a funkcie z nich vyplývajúce ustanovené v pravidlách fungovania základnej organizácie schválených výkonným výborom podľa predchádzajúceho bodu sú orgánmi a funkcionármi odborovej organizácie, ktoré predpokladá Zákonník práce.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­