6.3.1 rozhoduje o svojom konaní vnútorným hlasovaním svojich tajomníkov, pričom koná z prejavenej vôle aspoň dvoch svojich tajomníkov;

6.3.2 zasadá najmenej raz za tri mesiace na zvolanie ktoréhokoľvek z jeho tajomníkov;

6.3.3 vedie odborové združenie v čase medzi zasadaniami rady legátov;

6.3.4 uzatvára členstvo s uchádzačom o členstvo i rozväzuje s členom členstvo;

6.3.5 vedie a archivuje zoznam členov odborového združenia s uvedením ich:

6.3.5.1 celého mena;

6.3.5.2 štátnej príslušnosti;

6.3.5.3 adresy trvalého bydliska;

6.3.5.4 dátumu narodenia;

6.3.5.5 kontaktnej e-mailovej adresy;

6.3.5.6 telefónneho čísla;

6.3.5.7 fotografie tváre;

6.3.5.8 dátumu vzniku členstva;

6.3.5.9 údajov z ich diplomov, osvedčení o nadobudnutom vzdelaní, oprávnení, profesijných licencií a dokladov preukazujúcich dĺžku ich odbornej praxe vrátane kópií takýchto dokumentov;

6.3.5.10 údajov z ich osobných dokladov ako občiansky preukaz či preukaz poistenca na účely udržiavania pracovno-právneho vzťahu, vrátane kópií týchto dokladov;

6.3.5.11 identifikačných údajov o ich aktuálnom zamestnávateľovi;

6.3.6 definuje formálne a obsahové náležitosti zakladajúcej listiny základnej organizácie a pravidiel fungovania základnej organizácie;

6.3.7 schvaľuje, pripomienkuje alebo zamieta zakladajúce listiny základných organizácií a pravidlá fungovania základných organizácií do 30 dní od ich doručenia;

6.3.8 svojím dekrétom zriaďuje základnú organizáciu v súlade
s predchádzajúcim bodom ako nižšiu organizačnú zložku odborového združenia Prvé lekárnické odbory s odvodenou právnou subjektivitou;

6.3.9 svojím dekrétom ruší základné organizácie;

6.3.10 vykonáva kontrolu na úrovni základných organizácií;

6.3.11 má právo kedykoľvek zvolať radu legátov a jeho tajomníci môžu na jej pôde vystupovať, predkladať návrhy a zapájať sa do rokovania, avšak bez ďalších hlasovacích práv; pri zvolávaní rady legátov výkonným výborom sa primerane použijú ustanovenia ods. 7.7 stanov;

6.3.12 má právo zvolať zasadanie ktoréhokoľvek zboru základnej organizácie a jeho tajomníci môžu na jeho pôde vystupovať, predkladať návrhy a zapájať sa do rokovania, avšak bez ďalších hlasovacích práv; pri zvolávaní zboru základnej organizácie výkonným výborom sa primerane použijú ustanovenia ods. 7.7 stanov;

6.3.13 koná a podpisuje v mene odborového združenia tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripoja vlastnoručný podpis aspoň dvaja jeho tajomníci;

6.3.14 schvaľuje zmenu či doplnenie znenia stanov, ktoré pripravili členovia výkonného výboru na základe uznesenia rady legátov a takto schválené znenie stanov predkladá na schválenie rade legátov;

6.3.15 vytvára a ruší sekcie odboru vnútornej správy, vymedzuje ich kompetencie a rozsah právomocí svojím dekrétom;

6.3.16 vymenúva, riadi a odvoláva vedúceho odboru vnútornej správy a všetkých ostatných členov a zamestnancov odboru vnútornej správy svojím dekrétom;
6.4.1 Tajomníkov výkonného výboru volí rada legátov spomedzi všetkých takých členov odborového združenia, ktorí sa do voľby prihlásia.

6.4.2 Členovia rady legátov volia písomne na papier s menom nimi zvoleného kandidáta na tajomníka vhodia anonymne do hlasovacej urny či schránky.

6.4.3 Odovzdané hlasy podľa predchádzajúceho odseku sčítava ten legát, ktorého spomedzi seba vyberie rada legátov hlasovaním.

6.4.4 Voľbu podľa predchádzajúceho odseku vyhrá ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Ak sa volia všetci traja tajomníci naraz, tak tajomníkmi sa stanú prví traja kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, obdobný princíp sa uplatní v prípade, ak sa volia dvaja tajomníci.

6.4.5 Funkčné obdobie začína tajomníkom zvoleným podľa predchádzajúceho odseku plynúť dňom ich zvolenia a trvá po dobu troch rokov od tohto dňa.

6.4.6 Tajomník môže pred uplynutím svojho funkčného obdobia odstúpiť iba na riadne zvolanom zasadaní rady legátov.

6.4.7 Po riadnom uplynutí jedného celého funkčného obdobia tajomníka alebo po jeho predčasnom odstúpení alebo po odvolaní tajomníka je nutné voľbu realizovať podľa ods. 8.3.1 stanov a nasledovných odsekov stanov do 90 dní od doby, kedy odborové združenie zostalo bez plného počtu tajomníkov výkonného výboru.
6.5.1 osobne zabezpečuje výkon poslania odborového združenia a poskytuje svoju súčinnosť pri výkone poslania odborového združenia;

6.5.2 dekrétom kreuje personálne legácie ako nižšie organizačné zložky odborového združenia Prvé lekárnické odbory bez odvodenej právnej subjektivity;

6.5.3 dekrétom ruší personálne legácie;

6.5.4 svojím členstvom dopĺňa personálne legácie;

6.5.5 zvoláva zasadanie výkonného výboru;

6.5.6 vykonáva uznesenia rady legátov;

6.5.7 vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti odborového združenia;

6.5.8 navrhuje rade legátov spôsob a výšku odmien pre zamestnancov odborového združenia;

6.5.9 zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a plnenie povinností vo vzťahu k príslušným štátnym orgánom a iným organizáciám s osobitným postavením, ako sú napr. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.;

6.5.10 zabezpečuje spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov odborového združenia;

6.5.11 informuje radu legátov o záležitostiach odborového združenia a umožňuje legátom nahliadať do dokladov a dokumentácie odborového združenia;

6.5.12 odstupuje na zasadaní rady legátov, a to i bez udania dôvodu.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­