prirodzenostBratia Le Nainovci: Odpočinok sv. rodiny (17. str.). Olej na plátne, 45,7 x 50,8 cm

Prirodzenosť, ako ďalší z pilierov občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko, sa opiera o Etický kódex združenia. Vychádza predovšetkým z presvedčenia, že manželstvo jedného muža a jednej ženy a jeho nerozlučná jednota v rodičovstve je jediné miesto, ktoré je dôstojné na skutočne zodpovedné odovzdávanie života.

Preto sa členovia občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko zaväzujú nepodieľať sa na oddeľovaní prokreácie od integrálneho osobného kontextu posvätného manželského úkonu vo výskume, v klinickej alebo sociálnej praxi a ani tomuto oddeľovaniu napomáhať či ho pacientom odporúčať alebo ho sprostredkúvať podaním umelých prípravkov na to slúžiacich alebo z neho pochádzajúcich.

Ďalší presah tohto etického piliera spočíva v uplatňovaní si výhrady vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii prípravkov alebo metód, a to predovšetkým metódy oplodnenia in vitro a klonovania, ktoré počítajú s umelým vytváraním ľudských zárodkov a ich selekciou, dlhodobým zmrazením a deštrukciou, prípadne s ich použitím na účely ďalšieho vedeckého výskumu.

svedomieHubert Salentin: Modliace sa mladé dievča (1865). Olej na paneli, 21 x 16 cm

V Etickom kódexe, ktorý je prílohou 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedené:

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

a súčasne aj skutočnosť, že:

(3) Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb.

Členovia občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko sa chcú riadiť Etickým kódexom združenia, ktorý vychádza z presvedčenia, že ľudský život má začínať počatím v lone matky a má končiť prirodzenou smrťou. Toto postavenie sa opiera o morálnu náuku Katolíckej cirkvi a stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska , kde sa uvádza:

Farmaceut pri výkone svojho povolania nikdy nesmie konať proti ľudskému životu alebo zdraviu – a vždy musí rešpektovať ľudskú dôstojnosť, práva a morálne oprávnené záujmy pacienta. Pre farmaceuta – kresťana je navyše plnenie týchto povinností vecou kresťansky informovaného a formovaného svedomia a prejavom kresťanského svedectva.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­