13.2.1 dekrétmi nemožno zaviazať žiadneho člena združenia konať to, čo by bolo v rozpore so stanovami združenia;

13.2.2 dekrétmi nemôže predseda správneho kolégia nariadiť to, čo nepatrí medzi jeho právomoci podľa ods. 8.5 stanov.
13.6.1 predseda správneho kolégia vydaním dekrétu, v ktorom zruší platnosť iného dekrétu;

13.6.2 snem svojím uznesením o zrušení platnosti dekrétu;

13.6.3 správne kolégium svojím uznesením, a to len v prípade, že účinný dekrét:

13.6.3.1 nespĺňa formálne náležitosti podľa  ods. 13.7 stanov;

13.6.3.2 nie je z jeho obsahu zrejmé, čo sa ním má vykonať;

13.6.3.3 je v zjavnom rozpore so stanovami združenia;
13.7.1 názov a adresu sídla združenia, IČO;

13.7.2 nadpis „Dekrét predsedu správneho kolégia“;

13.7.3 označenie skratkou „D-PSK“, poradovým číslom a rokom jeho vydania nasledujúcim za lomkou po poradovom čísle, pričom jeho číslovanie začína začiatkom každého kalendárneho roka nanovo (napr. „D-PSK 1/2018“, „D-PSK 1/2019“, ap.);

13.7.4 číslo takého odseku stanov, ktorým predseda správneho kolégia legitimizuje obsah dekrétu;

13.7.5 svoj vlastný a zrozumiteľný obsah;

13.7.6 dátum vyhlásenia dekrétu podľa ods. 13.3 stanov;

13.7.7 dátum nadobudnutia účinnosti dekrétu podľa ods. 13.4 stanov;

13.7.8 celé meno a podpis predsedu správneho kolégia;

13.7.9 pečať združenia podľa ods. 5.2 stanov;
13.9.1 rozhodnutia zaväzujú jedného konkrétneho člena združenia;

13.9.2 za vyhlásenie rozhodnutia sa považuje doručenie rozhodnutia členovi poštou alebo elektronickou formou;

13.9.3 rozhodnutie nadobúda účinnosť 5 dní odo dňa odoslania konkrétnemu členovi poštou, resp. okamžite po odoslaní elektronickou poštou;

13.9.4 pre rozhodnutia platia ods. 13.5 stanov a ods. 13.6 stanov primerane a neplatí ods. 13.7 stanov vrátane jeho pododsekov;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­