14.1.1 O zrušení odborového združenia bez likvidácie, resp. o vstupe odborového združenia do likvidácie rozhoduje rada legátov.

14.1.2 Radou legátov ustanovený likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa uznesenia rady legátov.
14.2.1 pod „Zákonom o združovaní občanov“ sa v texte stanov myslí zákon č. 83/1990 Zb. – Zákon o združovaní občanov

14.2.2 pod „Zákonom o petičnom práve“ sa v texte stanov myslí zákon č. 85/1990 Zb. – Zákon o petičnom práve

14.2.3 pod „Zákonom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ sa v texte stanov myslí zákon č. 578/2004 Z. z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.2.4 pod „Zákonníkom práce“ sa v texte stanov myslí zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
14.4.1 Dňom nasledujúcim po dni, keď bude Ministerstvu vnútra SR doručený návrh na registráciu odborovej organizácie PLO sa:

14.4.1.1 tajomníkom výkonného výboru stáva
Mgr. Veronika Kormanová, nar. XX. XX. XXXX;

14.4.1.2 tajomníkom výkonného výboru stáva
Mgr. Monika Šimorová, nar. XX. XX. XXXX;

14.4.1.3 tajomníkom výkonného výboru stáva
Mgr. Marianna Zamborská, nar. XX. XX. XXXX;

14.4.2 Mandát tajomníkov výkonného výboru podľa predchádzajúceho odseku trvá do 31. 01. 2021, pričom do tohto dátumu sa musí uskutočniť regulárna voľba tajomníkov výkonného výboru radou legátov, ako ju predpokladajú tieto stanovy.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­