4.1.1 Členstvo môže byť s uchádzačom o členstvo uzavreté výlučne na základe riadne vyplnenej, vlastnoručne podpísanej a odborovému združeniu písomne alebo elektronicky doručenej prihlášky za člena, ktorej podobu a obsah schváli výkonný výbor svojím hlasovaním.

4.1.2 Odoslanie prihlášky ani potvrdenie o jej prijatí nezakladá uchádzačovi členstvo.

4.1.3 Členstvo uzatvára s uchádzačom o členstvo výkonný výbor svojím hlasovaním pričom prihliada na vhodnosť uchádzača o členstvo podľa týchto stanov.

4.1.4 Výkonný výbor musí o uzavretí členstva s uchádzačom
o členstvo rozhodnúť najneskôr do 30 dní od podania prihlášky za člena.
4.2.1 osoba, ktorá je poslucháčom fakulty v študijnom odbore farmácia (kód odboru 7.03.01);

4.2.2 osoba oprávnená vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceutického laboranta podľa písm. p) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

4.2.3 osoba oprávnená vykonávať zdravotnícke povolanie farmaceuta podľa písm. c) ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

4.2.4 osoba,

4.2.4.1 ktorá je poslucháčom takej fakulty a študijného odboru, ktorých úspešné absolvovanie zložením štátnej skúšky je zákonnou prerekvizitou pre výkon zdravotníckeho povolania podľa ods. 4.2.5.2.1 stanov až ods. 4.2.5.2.19 stanov.

4.2.4.2 alebo ktorá je oprávnená vykonávať zdravotnícke povolanie podľa písm. b) až v) okrem písm. c) a p) ods. 1 § 27 Zákona
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to:

4.2.4.2.1 zubný lekár;

4.2.4.2.2 sestra;

4.2.4.2.3 pôrodná asistentka;

4.2.4.2.4 fyzioterapeut;

4.2.4.2.5 verejný zdravotník;

4.2.4.2.6 zdravotnícky laborant;

4.2.4.2.7 asistent výživy;

4.2.4.2.8 dentálna hygienička;

4.2.4.2.9 rádiologický technik;

4.2.4.2.10 zdravotnícky záchranár;

4.2.4.2.11 zubný technik;

4.2.4.2.12 technik pre zdravotnícke pomôcky;

4.2.4.2.13 optometrista;

4.2.4.2.14 masér;

4.2.4.2.15 očný optik;

4.2.4.2.16 ortopedický technik;

4.2.4.2.17 zdravotnícky asistent;

4.2.4.2.18 zubný asistent;

4.2.4.2.19 sanitár.


4.2.5 Pracovnú zmluvu podľa § 43 a nasledujúcich §§ Zákonníka práce alebo Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 a nasledujúcich §§ Zákonníka práce môže odborové združenie uzavrieť aj s nečlenom združenia.
4.3.1 Členovia majú:

4.3.1.1 právo byť volení za tajomníkov výkonného výboru;

4.3.1.2 právo hlasovať na zasadaní zboru základnej organizácie, ku ktorej patria;

4.3.1.3 právo voliť legáta základnej organizácie, ku ktorej patria;

4.3.1.4 povinnosť platiť načas členský príspevok:

4.3.1.4.1 ak sú zároveň členmi o. z. Lekárnici za život – Slovensko, vo výške 0;- EUR ročne,

4.3.1.4.2 inak vo výške 3 EUR mesačne;

4.3.1.5 právo napĺňať poslanie odborového združenia za plnej podpory orgánov a ich funkcionárov a ostatných členov podľa svojich schopností a kvalifikácie;

4.3.1.6 povinnosť dodržiavať a uplatňovať stanovy, vnútorné poriadky ako sa aj riadiť podľa ďalších všeobecne záväzných dokumentov odborového združenia primerane druhu svojho povolania;

4.3.1.7 povinnosť oboznamovať sa s obsahom dekrétov vyhlásených výkonným výborom, resp. ktorýmkoľvek z jeho tajomníkov;

4.3.1.8 povinnosť zúčastňovať sa na zasadaní orgánov odborového združenia a orgánov základných organizácií, ktorých sú členmi;

4.3.1.9 všetky ďalšie práva a povinnosti, ktoré im nad rámec týchto stanov určujú pravidlá fungovania základnej organizácie, ktorej sú členmi;
4.4.1 Členstvo v odborovom združení sa ukončuje:

4.4.1.1 rozviazaním členstva výkonným výborom na základe:

4.4.1.1.1 hrubého porušenia stanov, najmä bodov z poslania odborového združenia, programových cieľov a iných vnútorných poriadkov;

4.4.1.1.2 neplnenia obsahu účinných dekrétov;

4.4.1.1.3 úmyselného sabotovania plynulého pôsobenia
a činnosti odborového združenia a jeho orgánov;

4.4.1.1.4 úmyselnej či neúmyselnej diskreditácie, hanobenia alebo iného poškodzovania záujmov
a dobrého mena odborového združenia.

4.4.1.2 faktickým zánikom členstva:

4.4.1.2.1 vystúpením člena z odborového združenia na základe písomného oznámenia;

4.4.1.2.2 nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu;

4.4.1.2.3 neospravedlnenou neúčasťou na riadne zvolanom zasadaní odborového orgánu, ktorého je členom;

4.4.1.2.4 nadobudnutím platnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví;

4.4.1.2.5 úmrtím člena, jeho výmazom z obchodného registra či z iného registra právnických osôb;

4.4.1.2.6 zánikom združenia PLO.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­