3.1 Znak odborového združenia je tvorený štítom, ktorého vnútorná plocha je vyplnená v dvoch riadkoch podľa Obrázku č. 1, a to tak, že:

3.1.1 v prvom riadku odvrchu je symbol váh uchytených znaku kríža, čo spolu symbolizuje spravodlivosť v duchu kresťanských zásad.

3.1.2 v druhom riadku odvrchu zľava doprava symbolom lekárskeho predpisu „Rx“, pričom nad písmenom „x“ je umiestnený symbol pilulky;

3.2 Pečať odborového združenia je kruhového tvaru a podľa Obrázku č. 2 sa skladá:

3.2.1 z dvoch sústredených kružníc, vonkajšia s priemerom 50 mm;

3.2.2 na vnútornej strane vonkajšej kružnice sa v hornej polovici nachádza názov odborov podľa ods. 1.4 stanov a v dolnej polovici latinské motto odborového združenia podľa ods. 3.4 stanov;

3.2.3 na vnútornej strane vnútornej kružnice v jej dolnej polovici sa nachádza adresa sídla odborového združenia podľa ods. 1.6 stanov a IČO odborového združenia, ktoré mu pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky.

3.3 Zriadivšie nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou podľa
ods. 1.3 stanov smú používať vlastnú symboliku, pričom z odtlačku ich pečate musí byť znakom, obrazcom alebo slovom zrejmé, že organizačná zložka je súčasťou PLO, pričom na odtlačku pečate bude zároveň uvedené poradové číslo organizačnej zložky, ktoré jej pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky;

3.4 Mottom odborového združenia je citát z dvadsiateho druhého odseku encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII., ktorý znie:

3.4.1 v slovenčine ako: „Svornosť tvorí krásu a poriadok vecí.“

3.4.2 v latinčine ako: „Concordia gignit pulchritudinem rerum atque ordinem.“

3.4.3 v angličtine ako: „Mutual agreement results in the beauty of good order.“

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­