Platforma www.nezabijem.sk je projektom občianskeho združenia Lekárnici za život – Slovensko, ktorý už názvom naznačuje svoj postoj voči ľudskému životu.

vizitkar s vizitkami

Čo sa skrýva za týmto skratkovitým heslom? Už Paracelsus v 15. storočí konštatoval, že jediným rozdielom medzi liekom a jedom je jeho dávka vo svojom slávnom výroku „sola dosis facit venenum“.

Lieky sú teda jedy, ktorých strážením poverila kedysi dávno spoločnosť práve farmaceutov. Všetky lieky ako veci nie sú zlé samé osebe. O tom, či je liek dobrý alebo zlý rozhoduje spôsob a účel jeho použitia človekom. Preto sa ako veriaci farmaceuti cítime byť povolaní k tomu, aby sme „súdili“, teda posudzovali lieky práve z hľadiska spôsobu a účelu ich používania. A to bez toho, aby sme pritom súdili pacientov, ktorí po týchto liekoch siahajú dobrovoľne alebo na odporúčanie lekárov. Na to nie sme povolaní ani oprávnení.

Prečo teda takéto heslo? Pretože účelom hesiel vo všeobecnosti je provokovať ľudí k mysleniu.

Naše občianske združenie s jedinečným projektom www.nezabijem.sk, v rámci ktorého vystavíme našim registrovaným členom 100 kusov akýchsi „navštíveniek“, alebo ak chcete - vizitiek - s menom a fotografiou lekárnika za život a so 6-timi rubrikami umožňujúcimi označiť dôvod uplatnenia si výhrady vo svedomí.

V prípade, že pacient nadobudne záujem, môže na základe tejto vizitky buď navštíviť osobnú stránku lekárnika za život (jeho „webovú vizitku“), kde sa pasívne dozvie osobné dôvody lekárnika na uplatnenie si výhrady vo svedomí, alebo kontaktovať aktívne cez náš anonymizovaný elektronický systém daného lekárnika a konzultovať s ním užívanie niektorých liekov.

Lekárnik za život vie v možnej personalizovanej komunikácii s pacientom odporučiť tomuto pacientovi alternatívy k jeho prvotnej voľbe, ktorá by mohla viesť k zdravotným, alebo iným komplikáciám alebo až k potratu počatého dieťaťa. Väčšina „procesov“ sa odohráva pritom na pozadí internetového prístupového bodu, mimo dohľad verejnosti, v zabezpečených personalizovaných tokoch lekárnik-pacient, resp. lekárnik-systém, pacient-systém.

siet lekarnikov za zivotbez praceV rámci projektu www.nezabijem.sk poskytujeme našim registrovaným členom možnosť podieľať sa na celonárodnom anonymizovanom monitoringu výdaja eticky sporných liekov a pomôcok na Slovensku. Náš člen  zaeviduje do on-line elektronického systému každý výdaj takejto svojej vizitky spolu s anonymizovanými údajmi získanými z pozorovania (kto, približne v akom veku, v aký čas, v akom meste a okrese a o aký produkt žiadal) – čím sa zaistí zber sprievodných štatistických dát.

Ak sa pacient následne rozhodne kontaktovať lekárnika, ktorý mu pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí dal svoju vizitku, náš systém vyzve pacienta, aby vyplnil dotazník zameraný na prieskum dôvodov, ktoré ho viedli k dopytu po takomto eticky spornom lieku, prípravku či pomôcke – tým sa zabezpečí zber hlavných štatistických dát.

Náš člen zároveň prepojí v systéme sprievodné s hlavnými štatistickými dátami na základe jedinečného kódu pacienta, ktoré budú tak dostupné k ďalšiemu spracovaniu a analýze už ako komplexné dáta a môžu sa stať výskumnou časťou bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej záverečnej práce nielen vo farmaceutických odboroch, ale tiež v tých sociologických alebo lekárskych. Anonymizované výstupy o uplatnení si výhrady vo svedomí budú zároveň v reálnom čase zverejňované na stránkach projektu www.nezabijem.sk.  

Naši členovia majú možnosť spoluvytvárať sieť lekárnikov za život prostredníctvom projektu www.nezabijem.sk. Náš systém generuje verejne dostupnú digitálnu mapu Slovenska s GPS súradnicami výkonu povolania lekárnikov za život, ktorá umožňuje pacientom nájsť spriaznenú dušu v podobe lekárnika s rovnakým hodnotovým nastavením vo svojom okolí, a to bez poškodzovania záujmov zamestnávateľa lekárnika.


Na význam a ciele projektu je možné pozerať podľa koncových skupín:

PACIENT: Prostredníctvom www.nezabijem.sk pacient môže vyhľadať lekárnikov za život, teda lekárnikov, ktorí sú členmi združenia. Prostredníctvom formuláru ich vie kontaktovať a taktiež ich môže osobne navštíviť v lekárni, v ktorej takýto lekárnik za život pôsobí.

ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK: Veriaci lekárnik, súčasťou ktorého svetonázoru je hodnotové presvedčenie, že ľudský život vzniká splynutím spermie s vajíčkom, je však pri výkone svojho povolania odkázaný „len“ na uplatnenie si výhrady vo svedomí v súlade s Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a žena pri zakúpení napr. „tabletky po“ nemusí byť zo zákona poučená o možných dôsledkoch pre jej plod, ak došlo k počatiu. 

VEREJNOSŤ: V súčasnosti nejestvujú komplexné štatistické a sociologické analýzy opisujúce správanie sa tých pacientov, ktorí siahajú po hormonálnej či núdzovej antikoncepcii či po legálne dostupnejších prostriedkoch, ktorými možno znegovať dôsledky neviazaného sexuálneho správania. Spätné stopovanie takýchto pacientov by mohol poskytnúť bližší pohľad do ich správania a odhaliť prototyp najčastejšie užívateľa týchto prostriedkov umelej kontroly ľudskej reprodukcie.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­