Téma spájania sa je neustále aktuálna. Ľudia s rovnakými názormi vždy mali a aj majú tendenciu sa spájať a podporovať sa vo vzájomných názoroch. Aj my, ako združenie Lekárnici za život - Slovensko chceme spájať. Spájať nie len zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú snahu chrániť ľudský život od jeho počatia v lone matky až po jeho prirodzenú smrť, ale i ľudí mimo zdravotníckeho povolania, ktorí však vyznávajú rovnaký názor na hodnotu ľudského života.

Mnoho farmaceutov v lekárňach, ale aj v iných zariadeniach, je denne konfrontovaných so situáciami, v ktorých riešia etické dilemy. Pre veriaceho farmaceuta je morálne dobro vysokou hodnotou odrážajúcou princípy milujúceho Boha – Stvoriteľa a Spasiteľa a jeho pohľad na ľudský život ako Boží dar je často odmietaný postojom spoločnosti prepletenej kultúrou smrti a neakceptovaním zjavenej Pravdy. Rozhodovanie sa pre Dobro formou uplatňovania si výhrady vo svedomí môže byť preto v sekulárnom svete veľmi ťažké. Farmaceut, ktorého povinnosťou je dbať o zdravie k nemu prichádzajúcich pacientov, potrebuje ako každý iný človek cítiť oporu vo svojich rozhodnutiach. Častokrát sa však stáva, že pracovné prostredie nie je naklonené jeho presvedčeniu a hodnotám. Preto je dôležité hľadať oporu aj mimo svojho pracoviska, stále však v kruhoch svojej profesie.

Považujeme teda za veľmi dôležité vytvorenie občianskeho združenia Lekárnici za život – Slovensko, z ktorého môžu farmaceuti či iní zdravotnícki pracovníci a aj celá spoločnosť čerpať posilu vo viacerých líniách.

Členstvo v o.z. Lekárnici za život- Slovensko svojim členom ponúka:

bez praceObčianske združenie Lekárnici za život - Slovensko je úzko prepojené s odborovým združením Prvé lekárnické odbory. Občianske združenie poskytuje nepriamu ochranu lekárnikom (a laborantom) voči ich zamestnávateľom formou optimalizovania procesu uplatňovania si výhrady vo svedomí a organizačno-argumentačným zastrešením tohto práva, zatiaľ čo odborové združenie poskytuje reálnu právnu ochranu svojim členom garantovanú Zákonníkom práce, a to nielen vo veci uplatňovania si výhrady vo svedomí, ale v celom rade ďalších zamestnaneckých práv.

oznamenie o zacati si uplatnovania vyhrady vo svedomiprtsc elektronicke dorucenie oznameniaVäčšia polovica pracujúcich lekárnikov vie o možnosti uplatňovať si výhradu vo svedomí, ale mnohí toto právo vykonávali doteraz akoby neoficiálne, zo strachu pred prepustením z práce, a teda sčasti i nezákonne bez dodržania všetkých formálnych náležitostí, ktoré predpokladá relevantný zákon vo svojej prílohe, ktorá toto právo zdravotníckym pracovníkom priznáva. 

Vďaka nášmu modulu elektronického systému získavajú naši členovia možnosť si vygenerovať vždy aktuálne Oznámenie o začatí uplatňovania si výhrady vo svedomí pre svojho zamestnávateľa. Tento modul vám v budúcnosti uľahčí uplatňovať si výhradu vo svedomí vo vašom aktuálnom zamestnaní. Umožníme vám dokonca odoslať toto oznámenie elektronicky, s vaším vlastnoručným podpisom priamo z nášho serveru vášmu zamestnávateľovi, a to už v momente vašej registrácie, prípadne pre tento krok môžete rozhodnúť neskôr. 

Okrem elektronického doručenia oznámenia vášmu zamestnávateľovi vám odporúčame doručiť oznámenie tiež buď poštou v doporučenej zásielke na adresu sídla zamestnávateľa, alebo osobne odovzdaním oznámenia vedúcemu pracovníkovi. V druhom prípade vám odporúčame oznámenie si vytlačiť v dvoch kópiách, pričom jednu odovzdáte vedúcemu pracovníkovi a druhú si necháte vedúcim pracovníkom podpísať v časti "Prevzal", kde sa uvedú spolu celé meno a podpis vedúceho pracovníka.

Toto tlačivo sme pripravili tak, aby spĺňalo všetky zákonné podmienky, a aby jeho vystavenie nepredstavovalo pre Vás temer žiadnu administratívnu záťaž navyše.

situacne inscenacieUž v minulosti vznikli rôzne osamotené iniciatívy za uplatňovanie si výhrady vo svedomí zdravotníckých pracovníkov či konkrétne lekárnikov, ale postrádali reálnu organizovanosť a najmä premyslenosť, čím sa míňali účinku. Zatiaľ čo pri takýchto iniciatívach jeden pracovník lekárne odmietol vydať nejaký liek či pomôcku, a to spravidla veľmi placho a s čo najmenším „hurhajom“ okolo, len aby sa to nedozvedel vedúci alebo jeho kolegovia. V tom lepšom prípade boli pacientovi ním žiadané eticky sporné lieky či pomôcky vydané v inej lekárni vzdialenej 5 minút chôdze od lekárne tohto smelého pracovníka, no v tom horšom prípade vydal pacientovi takéto lieky či pomôcky v zlomku sekundy kolega tohto smelého pracovníka v tej istej lekárni.

Pacient dostal čo chcel, lekárnik si uplatnil výhradu a lekáreň neprišla o tržby. Na prvý pohľad to vyzerá ako ideálna situácia.

Lekárnik však nevyužil v takýchto prípadoch celé svoje právo, ba povinnosť, a to poučiť pacienta aj o etických aspektoch užívania ním žiadaného lieku či pomôcky. Pracovník lekárne nemá právo pacientov obmedzovať ani do ničoho nútiť, a zároveň nesmie dôjsť správaním pracovníka lekárne k takému obmedzeniu poskytovania lekárenskej starostlivosti, ktoré by ohrozovalo zdravie či život pacienta. V intenciách svojho vzdelania a profesijného oprávnenia má však povinnosť pacienta poučiť a konzultovať s ním, hoc aj niektoré morálne sporné aspekty užívania niektorých liečiv, a tým práve poskytovať takú lekárenskú starostlivosť a dispenzačnú činnosť, ktorá predchádza poškodeniu zdravia, zníženiu kvality ľudského života či až možnému ohrozeniu ľudského života nachádzajúcom sa v ktoromkoľvek štádiu svojho vývoja.

Za týmto účelom spájame hlavy dokopy a na pracovných stretnutiach modelujeme v hraných inscenáciách reálne situácie z lekárne pri strete pacienta s lekárnikom za život či pri strete lekárnika za život so svojím zamestnávateľom a na základe reálnych skúseností mnohých našich kolegov vytvárame priliehavé manuály a metodiky, aby ste sa vo svojej práci cítili sebaistejšie a profesionálne zároveň, i keď robíte „niečo neštandardné“, čo zvyčajne nerobí žiaden z vašich kolegov vo vašej lekárni.

vizitkar s vizitkamielektronicka vizitkaPráve z dôvodov popísaných v predchádzajúcom bode prichádza naše občianske združenie s jedinečným projektom www.nezabijem.sk, v rámci ktorého vystavíme našim registrovaným členom 100 kusov akýchsi „navštíveniek“, alebo ak chcete - vizitiek - s menom a fotografiou lekárnika za život a so 6-timi rubrikami umožňujúcimi označiť dôvod uplatnenia si výhrady vo svedomí.

V prípade, že pacient nadobudne záujem, môže na základe tejto vizitky buď navštíviť osobnú stránku lekárnika za život (jeho „webovú vizitku“), kde sa pasívne dozvie osobné dôvody lekárnika na uplatnenie si výhrady vo svedomí, alebo kontaktovať aktívne cez náš anonymizovaný elektronický systém daného lekárnika a konzultovať s ním užívanie niektorých liekov.

Lekárnik za život vie v možnej personalizovanej komunikácii s pacientom odporučiť tomuto pacientovi alternatívy k jeho prvotnej voľbe, ktorá by mohla viesť k zdravotným, alebo iným komplikáciám alebo až k potratu počatého dieťaťa. Väčšina „procesov“ sa odohráva pritom na pozadí internetového prístupového bodu, mimo dohľad verejnosti, v zabezpečených personalizovaných tokoch lekárnik-pacient, resp. lekárnik-systém, pacient-systém.

formular vloz vyhradu s papierovymV rámci už vyššie spomínaného projektu www.nezabijem.sk poskytujeme našim registrovaným členom možnosť podieľať sa na celonárodnom anonymizovanom monitoringu výdaja eticky sporných liekov a pomôcok na Slovensku. Náš člen  zaeviduje do on-line elektronického systému každý výdaj takejto svojej vizitky spolu s anonymizovanými údajmi získanými z pozorovania (kto, približne v akom veku, v aký čas, v akom meste a okrese a o aký produkt žiadal) – čím sa zaistí zber sprievodných štatistických dát.

Ak sa pacient následne rozhodne kontaktovať lekárnika, ktorý mu pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí dal svoju vizitku, náš systém vyzve pacienta, aby vyplnil dotazník zameraný na prieskum dôvodov, ktoré ho viedli k dopytu po takomto eticky spornom lieku, prípravku či pomôcke – tým sa zabezpečí zber hlavných štatistických dát.

Náš člen zároveň prepojí v systéme sprievodné s hlavnými štatistickými dátami na základe jedinečného kódu pacienta, ktoré budú tak dostupné k ďalšiemu spracovaniu a analýze už ako komplexné dáta a môžu sa stať výskumnou časťou bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej záverečnej práce nielen vo farmaceutických odboroch, ale tiež v tých sociologických alebo lekárskych. Anonymizované výstupy o uplatnení si výhrady vo svedomí budú zároveň v reálnom čase zverejňované na stránkach projektu www.nezabijem.sk.  

Pomáhajte tak okrem iného pacientom zorientovať sa v etickom labyrinte liekov a pomôcok, ktorých užívanie im predpísali doktori alebo dali do pozornosti farmaceutické spoločnosti.

siet lekarnikov za zivotNaši členovia majú možnosť spoluvytvárať sieť lekárnikov za život prostredníctvom vyššie spomínaného projektu www.nezabijem.sk,   alebo aspoň sieť zainteresovaných lekárnikov, ktorým nie je ľahostajný ich vlastný profesijný osud, a to zas prostredníctvom združovania sa v miestnych odborových organizáciách našich Prvých lekárnických odborov.

Pri prvej možnosti náš systém generuje verejne dostupnú digitálnu mapu Slovenska s GPS súradnicami výkonu povolania lekárnikov za život, ktorá umožňuje pacientom nájsť spriaznenú dušu v podobe lekárnika s rovnakým hodnotovým nastavením vo svojom okolí, a to bez poškodzovania záujmov zamestnávateľa lekárnika.

Pri druhej možnosti sa pracovníci lekárni združujú viac právne, aby mali väčšiu právnu silu vyjednať a dosiahnuť svoje požiadavky v pracovno-právnom vzťahu. V oboch prípadoch poskytujeme našim registrovaným členom internú elektronickú platformu, cez ktorú môžu navzájom komunikovať či už na uzavretom internetovom fóre alebo prostredníctvom súkromných správ. Podporujeme súčasne aj myšlienku toho, že naši členovia budú vytvárať medzi sebou i priateľské vzťahy a pravidelne sa stretávať aj mimo pôdy našich organizácií, a tak si medzi sebou vymieňať skúsenosti z pracovného i osobného života.

sporiace prasiatkoVzhľadom na to, že občianske združenie Lekárnici za život - Slovensko je úzko personálne i organizačne prepojené s Prvými lekárnickými odbormi, registrovaným členom občianskeho združenia, ktoré plní najmä informačno-formačnú funckiu, ponúkame členstvo v našej odborovej organizácii celkom bez poplatkov navyše. Pritom registrovaným členom nášho združenia garantujeme všetky výhody členstva v odborovej organizácií.

prieskum zarobkovNaše iniciatívy sa snažíme vždy poňať čo možno najkomplexnejšie. Aby sme vám vedeli pomôcť pri vyjednávaní lepších pracovných podmienok, a to vrátane vášho vyššieho finančného ohodnotenia, zbierame údaje o doterajších pracovných podmienkach a výške zárobkov našich registrovaných členov ale i nečlenov podľa stupňa ich najvyššieho dosiahnutého vzdelania, praxe, regiónu pôsobenia prípadne predajnej siete, v ktorej pôsobia.

Zisťujeme takisto aktuálnymi zamestnávateľmi poskytnuté či zamestnancami želané pracovné benefity ako: firemné akcie, nápoje zadarmo, odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách, jazykové vzdelávanie, flexibilný pracovný čas, mobilný telefón aj na súkromné účely, zamestnanecké zľavy, parkovacie miesto v mieste práce, príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie (DDS), notebook aj na súkromné účely, práca z domu (home office), dovolenka navyše, príspevok na dovolenku, strava nad rámec zákona, auto aj na súkromné účely, zdravotné pripoistenie, preplatenie dopravy do práce, preplatenie športových aktivít, odchodné po odchode na dôchodok, odmeny pri pracovných a životných jubileách, preplatené voľno na zotavenie (sick day), nadštandardná zdravotná starostlivosť, príspevok na bývanie, deň voľna pri narodeninách, ovocie na pracovisku, oddychová miestnosť, odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok, preplatenie internetu využívaného doma, pôžičky pre zamestnancov, masáže na pracovisku, škôlka pre deti zamestnancov, pracovná prestávka (sabbatical) vo forme dlhšieho neplateného voľna, atď. ...

Tieto dáta následne zdieľame nielen s našimi členmi, ale i s tými, ktorí sa prieskumu zúčastnia a tak vám poskytujeme istú strategickú výhodu pri vyjednávaní s vaším zamestnávateľom. Prečo by ste mali zarábať menej, než vaši kolegovia s rovnakou praxou či dosiahnutým najvyšším vzdelaním?

postava s trickomV súčasnosti pracujeme na motívoch ponuky dámskych a pánskych polokošiel s logom a vo farbách lekánika za život. Takisto pripravujeme naše odznaky, perá a iné doplnky, ktoré budú dostupné pre našich za zvýhodnené ceny, resp. v rámci nášho zásluhového kreditového systému úplne zdarma pre tých najaktívnejších členov. Lekárnické kredity sú body za činnosť člena združenia na stupni členstva podľa ods. 6.2.1 stanov až ods. 6.2.5 stanov za jeho podiel na činnosti združenia pri napĺňaní cieľov v oblastiach pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov, ods. 4.2 stanov a ods. 4.3 stanov.

Naše školiace stredisko vytvára a testuje kurzy elektronického vzdelávania pre našich členov, ktoré po tom, ako testovacia fáza prebehne úspešne, si plánujeme nechať akreditovať Slovenskou lekárnickou komorou. Prečo teda nespojiť príjemné s užitočným a neabsolvovať e-kurzy u nás, v témach, ktoré vás zaujímajú a uľahčujú vám vašu prácu v súlade s vaším svetonázorom, a zároveň tak získať kredity do vášho profesného vzdelávania?
Naši technici pracujú na tom, aby vám dali k dispozícii moderné a bezpečné elektronické rozhranie, ktoré vám má pomôcť pri výkone vášho povolania v súlade s vaším svetonázorom. Nikdy v minulosti nebolo možné sa tak efektívne a rýchlo organizovať ako je tomu dnes práve vďaka informačno-komunikačným technológiám. Umožníme vám verejne sa prezentovať ako člen modernej a plne informatizovanej organizácie, ktorá je transparentná, legálna, dynamická a nepôsobí dojmom akejsi neformálnej a úzkej skupiny ľudí. Všetky naše tlačivá a formuláre sú digitálne a všetky dáta v nich zabezpečené bezpečným internetovým protokolom https, šifrovaným systémom SHA384 256 bitovým kľúčom.
Odborné grémium je výkonným orgánom združenia, ktorý zodpovedá za výkon pôsobnosti združenia v odbornej oblasti podľa ods. 4.3 stanov osobou svojho predsedu. Má 7 členov. A okrem toho, že je garantom odborného prístupu združenia k profesijnej problematike, spravuje napr. Register svedomiu repugnantných liečiv (RSR liečiv) a Register svedomiu repugnantných metód (RSR metód), ktoré pomáhajú pracovníkom lekární pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí a taktiež pacientom pri orientácii sa v etickom labyrinte stále sa modernizujúceho a progresívneho zdravotníctva a farmácie. Etické grémium je výkonným orgánom združenia, ktorý zodpovedá za výkon pôsobnosti združenia v etickej oblasti podľa ods. 4.2 stanov osobou svojho predsedu. Pozostáva zo všetkých čestných členov zruženia a 5 volených členov združenia na ustanovenom stupni členstva. Etické grémium najmä definuje a ustaľuje pojem „lekárnika za život“ na rešpektovaní jednotného súboru etických zásad zhrnutých do Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov. Na jeho pôde sa tak stretávajú celospoločensky vážené morálne autority i s mladými a nebojácnymi novými členmi združenia, ktorí sa chcú postaviť na stranu etickej vedy.
Občianske združenie ale ani odborová organizácia nie sú inštitúcie s pevne zabetónovanými ľuďmi v riadiacich štruktúrach. Pravidelný a trasparentný spôsob voľby správnych orgánov zabezpečuje obmenu unavených či vyhorených kádrov pri zachovaní rovnakej svetonázorovej a odbornej kvality našich organizácií. Čím aktívnejší v našich organizáciách budete, tým lepšie meno si vybudujete medzi členmi, a tak zvýšite svoju pravdepobodnosť byť zvolení do niektorého z našich výkonných orgánov. Následne môžete svoje osobitné nadanie pretaviť do nového elánu vitálu našich - a vtedy už i vašich organizácií.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­