➋ Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Perlinring ins vag 1 (vre.Al/LDPE/PET)

⊗ Nikdy nevydávať

Interné údaje:
Dátum ostatnej revízie:
2019-05-10 08:49:56
Interné číslo záznamu:
1488
Registračné informácie:
Aplikačná forma: vaginálny inzert
Registračné číslo produktu: 17/0074/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL): 0888D
ATC klasifikácia III. stupňa: HLG02B - Kontraceptíva na lokálne použitie
ATC klasifikácia IV. stupňa: HLG02BB - Intravaginálne kontraceptíva
Stav: ✔ Aktívny
Výdaj: ★ Viazaný
V SR od: 03/2019
Cena orientačne [€]:


Súhrn charakteristických vlastností lieku [SPC]:

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 1. NÁZOV LIEKU

 

Perlinring

 

0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert

 

 

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Perlinring obsahuje 11,7 mg etonogestrelu a 2,7 mg etinylestradiolu. Krúžok uvoľňuje v priemere 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg etinylestradiolu za 24 hodín počas obdobia 3 týždňov.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

 1. LIEKOVÁ FORMA

 

Vaginálny inzert

 

Perlinring je flexibilný, priehľadný a bezfarebný až takmer bezfarebný krúžok s vonkajším priemerom 54 mm a priemerom v priereze 4 mm.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Terapeutické indikácie

 

Kontraceptívum.                                                                               

 

Perlinring je určený pre ženy vo fertilnom veku. Bezpečnosť a účinnosť bola preukázaná u žien vo veku 18 až 40 rokov.

 

Pri rozhodovaní o predpísaní Perlinringu sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE) a aké je riziko vzniku VTE pri používaní Perlinringu v porovnaní s inými kombinovanými hormonálnymi kontraceptívami (Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).

 

4.2       Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Na dosiahnutie antikoncepčnej účinnosti sa musí Perlinring používať podľa pokynov (pozri „Ako používať Perlinring“ a „Ako začať používať Perlinring“).

 

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Perlinringu sa u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neskúmala.

 

Spôsob podávania

 

AKO POUŽÍVAŤ Perlinring

Perlinring si môže do pošvy zaviesť žena sama. Lekár má ženu poučiť ako Perlinring zaviesť a ako ho vybrať. Na zavedenie si má žena zvoliť polohu, ktorá je pre ňu najpohodlnejšia, napr. v stoji s podopretou jednou nohou, v podrepe alebo v ľahu. Perlinring sa musí stlačiť a zaviesť do pošvy tak, aby sa po jeho zavedení cítila žena pohodlne. Pre kontraceptívny účinok Perlinringu nie je dôležitá jeho presná poloha v pošve (pozri obrázky 1-4).

 

Po zavedení Perlinringu (pozri „Ako začať používať Perlinring“) sa ponechá v pošve nepretržite počas 3 týždňov. Ženám treba odporučiť, aby si pravidelne kontrolovali prítomnosť Perlinringu v pošve (napríklad pred a po pohlavnom styku). Ak dôjde k náhodnému vypudeniu Perlinringu, žena má postupovať podľa pokynov uvedených v časti 4.2 „Čo robiť, ak je krúžok dočasne mimo pošvy“ (viac informácií pozri tiež v časti 4.4 „Vypudenie“). Perlinring sa musí vybrať po 3 týždňoch používania, v rovnaký deň v týždni ako bol zavedený. Po jednom týždni bez krúžku sa zavedie nový krúžok (napr. ak sa Perlinring zaviedol v stredu približne o 22:00 hod., krúžok sa má vybrať v stredu o 3 týždne neskôr približne o 22:00 hod. Nasledujúcu stredu sa má zaviesť nový krúžok). Perlinring sa môže vybrať pomocou ukazováka, ktorým sa krúžok podoberie alebo sa krúžok uchopí medzi ukazovák a prostredník a vytiahne sa (obrázok 5). Použitý krúžok sa má vložiť do vrecka (má sa uchovať mimo dosahu detí a domácich zvierat) a zlikvidovať, ako je opísané v časti 6.6. Krvácanie zvyčajne začína 2 – 3 dni po vybratí Perlinringu a pred ďalším zavedením nového krúžku sa krvácanie nemusí úplne zastaviť.

 

Používanie s ďalšími vaginálnymi bariérovými metódami

Perlinring môže ovplyvniť umiestnenie a polohu niektorých foriem bariérovej antikoncepcie u žien ako je diafragma, cervikálna čiapočka alebo ženský kondóm. Tieto formy antikoncepcie sa nemajú používať s Perlinringom ako záložné metódy.

 

obrázok 1

Vyberte Perlinring z vrecka

 

obrázok 3

Zvoľte si pohodlnú polohu na zavedenie krúžku

 

obrázok 2

Stlačte krúžok

 

             obrázok 4A                                   

 

obrázok 4B                                                     obrázok 4C

 

Krúžok zaveďte do pošvy jednou rukou (obrázok 4A), ak je to potrebné, druhou rukou roztvorte pysky ohanbia. Zatlačte krúžok do pošvy tak, aby ste sa po jeho zavedení cítili pohodlne (obrázok 4B). Ponechajte krúžok na tomto mieste počas 3 týždňov (obrázok 4C).

 

 

 

obrázok 5

Perlinring sa môže vybrať podobratím ukazovákom pod predný okraj krúžku alebo uchopením krúžku medzi ukazovák a prostredník a vytiahnutím.

 

AKO ZAČAŤ POUŽÍVAŤ Perlinring

 

Bez použitia hormonálneho kontraceptíva v predchádzajúcom cykle

Perlinring sa má zaviesť v prvý deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň menštruačného krvácania ženy). S používaním sa môže začať aj na 2. – 5. deň, ale počas prvého cyklu sa odporúča používať doplnkovú bariérovú metódu počas prvých 7 dní používania Perlinringu.

 

Prechod z kombinovaného hormonálneho kontraceptíva

Žena si musí zaviesť Perlinring najneskôr v deň nasledujúci po zvyčajnom období bez tabliet, bez náplasti alebo po období s tabletami obsahujúcimi placebo jej predchádzajúceho kombinovaného hormonálneho kontraceptíva.

 

Ak žena používala svoju predchádzajúcu metódu dôsledne a správne a ak je dostatočne jasné, že nie je tehotná, môže prejsť zo svojho predchádzajúceho kombinovaného hormonálneho kontraceptíva v ktorýkoľvek deň cyklu.

 

Obdobie bez hormónov pri predchádzajúcej metóde nesmie nikdy presiahnuť odporúčanú dĺžku trvania.

 

Prechod z metódy obsahujúcej len gestagén (minitableta, implantát alebo injekcia) alebo z intrauterinného systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)

Žena môže prejsť z minitablety v hociktorý deň (z implantátu alebo IUS v deň jeho odstránenia, z injekcie v čase, kedy by sa mala podať ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch musí použiť doplnkovú bariérovú metódu počas prvých 7 dní používania Perlinringu.

 

Po potrate v prvom trimestri

Žena môže začať ihneď. V prípade, že tak urobí, nie je potrebné, aby používala doplnkové antikoncepčné opatrenia. Ak sa okamžitý prechod považuje za nevhodný, žena musí postupovať podľa odporúčania uvedeného v časti „Bez použitia hormonálneho kontraceptíva v predchádzajúcom cykle“. Medzitým má byť žena poučená, aby používala alternatívnu metódu antikoncepcie.

 

Po pôrode alebo potrate v druhom trimestri

Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.

 

Ženy majú byť poučené, aby s používaním začali počas štvrtého týždňa po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Ak sa s používaním začína neskôr, žena má byť poučená, aby používala doplnkovú bariérovú metódu počas prvých 7 dní používania Perlinringu. Ak už však došlo k pohlavnému styku, má sa vylúčiť gravidita alebo pred začiatkom používania Perlinringu musí žena počkať na svoju prvú menštruáciu.

 

ODCHÝLKY OD ODPORÚČANÉHO REŽIMU

Účinnosť kontraceptíva a kontrola cyklu môžu byť znížené, ak žena nedodrží odporúčaný režim. Aby sa v prípade odchýlky predišlo strate kontraceptívnej účinnosti, môže sa poradiť nasledovné:

 

 • Čo robiť v prípade predĺženého obdobia bez krúžku

 

Žena si musí zaviesť do pošvy nový krúžok hneď, ako si spomenie. Počas nasledujúcich 7 dní sa navyše musí používať bariérová metóda, napr. prezervatív. Ak počas obdobia bez krúžku došlo k pohlavnému styku, musí sa vziať do úvahy možnosť gravidity. Čím dlhšie je obdobie bez krúžku, tým väčšie je riziko gravidity.

 

 • Čo robiť, ak bol krúžok dočasne mimo pošvy

 

Perlinring sa musí nechať v pošve počas nepretržitého obdobia 3 týždňov. Ak dôjde k náhodnému vypudeniu krúžku, má sa opláchnuť studenou až vlažnou (nie horúcou) vodou a musí sa okamžite opätovne zaviesť.

 

Ak bol Perlinring mimo pošvy menej ako 3 hodiny, kontraceptívna účinnosť sa neznížila. Žena si musí opätovne zaviesť krúžok hneď, ako to bude možné, ale najneskôr do 3 hodín.

 

Ak bol Perlinring mimo pošvy alebo existuje podozrenie, že bol mimo pošvy viac ako 3 hodiny počas 1. alebo 2. týždňa používania, účinnosť kontraceptíva môže byť znížená. Žena si musí opätovne zaviesť krúžok ihneď, ako si spomenie. Kým Perlinring nebude v pošve nepretržite 7 dní, musí sa používať bariérová metóda, ako napr. prezervatív. Čím dlhší čas bol Perlinring mimo pošvy a čím bližšie je to k obdobiu bez krúžku, tým vyššie je riziko gravidity.

 

Ak bol Perlinring mimo pošvy alebo existuje podozrenie, že bol mimo pošvy viac ako 3 hodiny počas 3. týždňa v období trojtýždňového používania, účinnosť kontraceptíva môže byť znížená. Žena musí tento krúžok zlikvidovať a musí sa zvoliť jedna z nasledujúcich dvoch možností:

 

 1. Okamžite zaviesť nový krúžok

 

Poznámka: Zavedením nového krúžku sa začne nové obdobie trojtýždňového používania. U ženy sa nemusí objaviť krvácanie z vysadenia z predchádzajúceho cyklu. Môže sa však objaviť medzimenštruačné špinenie alebo krvácanie.

 

 1. Počkať na krvácanie z vysadenia a zaviesť nový krúžok najneskôr 7 dní (7 x 24 hodín) od času vybratia alebo vypudenia predchádzajúceho krúžku.

 

Poznámka: Táto možnosť sa má zvoliť len vtedy, ak sa krúžok používal nepretržite počas posledných 7 dní.

 

Ak nie je známe, ako dlho bol Perlinring mimo pošvy, musí sa vziať do úvahy možnosť gravidity. Pred zavedením nového krúžku sa má vykonať tehotenský test.

 

 • Čo robiť v prípade predĺženého používania krúžku

 

Pokiaľ sa Perlinring používal maximálne 4 týždne, účinnosť kontraceptíva je stále dostatočná, hoci to nie je odporúčaný režim používania. Žena môže udržať týždňový interval bez krúžku a následne vložiť nový krúžok. Ak bol Perlinring v pošve viac ako 4 týždne, účinnosť kontraceptíva môže byť znížená a pred zavedením nového Perlinringu sa musí vylúčiť gravidita.

 

Ak žena nedodržala odporúčaný režim a následne sa u nej v nasledujúcom období bez krúžku neobjavilo krvácanie z vysadenia, pred zavedením nového Perlinringu sa musí vylúčiť gravidita.

 

AKO POSUNÚŤ ALEBO ODDIALIŤ MENŠTRUÁCIU

Vo výnimočných prípadoch, ak je potrebné oddialiť menštruáciu, si žena môže zaviesť nový krúžok bez obdobia bez krúžku. Ďalší krúžok sa môže opäť používať počas 3 týždňov. U ženy sa môže objaviť krvácanie alebo špinenie. V pravidelnom používaní Perlinringu sa potom pokračuje po zvyčajnom týždňovom období bez krúžku.

 

Ak chce žena posunúť menštruáciu na iný deň v týždni, ako je ten, na ktorý je žena zvyknutá pri súčasnej schéme používania, žene sa môže odporučiť, aby skrátila nasledujúce obdobie bez krúžku o toľko dní, o koľko si praje. Čím kratšie je obdobie bez krúžku, tým vyššie je riziko, že nedôjde ku krvácaniu z vysadenia a objaví sa u nej medzimenštruačné krvácanie a špinenie počas používania ďalšieho krúžku.

 

4.3       Kontraindikácie

 

Kombinované hormonálne kontraceptíva (z angl. combined hormonal contraceptives CHC) sa nemajú používať v nasledujúcich stavoch. Ak sa objaví niektorý z týchto stavov po prvýkrát počas používania Perlinringu, krúžok sa musí okamžite vybrať.

 

 • Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)
  • Venózna tromboembólia – prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hĺbkových žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]).
  • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu-III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.
  • Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).
  • Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).
 • Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)
  • Arteriálna tromboembólia – prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo prodromálny stav (napr. angina pectoris).
  • Cerebrovaskulárne ochorenie – prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo prodromálny stav (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).
  • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).
  • Migréna s ložiskovými neurologickými príznakmi v anamnéze.
  • Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosť jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:
 • diabetes mellitus s cievnymi príznakmi,
 • závažná hypertenzia,
 • závažná dyslipoproteinémia.
 • Pankreatitída alebo pankreatitída v anamnéze, ak súvisela so závažnou hypertriglyceridémiou.
 • Prítomné závažné ochorenie pečene alebo závažné ochorenie pečene v anamnéze, kým sa hodnoty funkcie pečene nevrátia do normálu.
 • Prítomnosť nádorov pečene alebo nádory pečene v anamnéze (benígne alebo malígne).
 • Diagnostikované zhubné ochorenia pohlavných orgánov alebo prsníkov alebo podozrenie na zhubné ochorenia pohlavných orgánov alebo prsníkov, ak sú ovplyvnené pohlavnými steroidmi.
 • Nediagnostikované vaginálne krvácanie.
 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

Perlinring je kontraindikovaný na súbežné používanie s liekmi obsahujúcimi ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir a dasabuvir (pozri časti 4.4 a 4.5).

 

4.4       Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

UPOZORNENIA

Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť používania Perlinringu sa má so ženou prekonzultovať.

 

Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť používanie Perlinringu.

 

 1. Poruchy obehovej sústavy

 

Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 

 • Používanie ktoréhokoľvek kombinovaného hormonálneho kontraceptíva (CHC) zvyšuje riziko venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jeho nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Ostatné lieky, ako je Perlinring, môžu toto riziko zvyšovať dvojnásobne. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom výskytu VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku výskytu VTE pri používaní Perlinringu, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že jej riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.

 

 • U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).
 • Odhaduje sa, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u približne 6[1] žien z 10 000 žien, ktoré používajú nízkodávkové CHC obsahujúce levonorgestrel. Boli zistené nekonzistentné výsledky týkajúce sa rizika vzniku VTE pri používaní Perlinringu v porovnaní s CHC obsahujúcimi levonorgestrel (s odhadmi relatívneho rizika v rozsahu od žiadneho zvýšenia s hodnotou RR = 0,96 až po takmer dvojnásobné zvýšenie s hodnotou RR = 1,90). To zodpovedá približne 6 až 12 výskytom VTE za rok z 10 000 žien používajúcich Perlinring.

 

 • V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.

 

 • VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.

 

Počet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka

 

 • U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.

 

Rizikové faktory pre vznik VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť u ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).

 

Perlinring je kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

 

Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

 

Obzvlášť dôležité je zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz

 

 

 

 

 

Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou > 4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie náplasti/tablety/krúžku (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iná metóda antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.

 

Ak sa používanie Perlinringu nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.

 

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne skorom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktoréhokoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

 

 

 • Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

 

 • Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6‑týždňového obdobia šestonedelia (pozri časť 4.6).

 

Príznaky VTE (trombóza hĺbkových žíl a pľúcna embólia)

 

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

 

Príznaky trombózy hĺbkových žíl (z angl deep vein trombosis DVT) môžu zahŕňať:

 • jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe;
 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi;
 • zvýšené teplo v postihnutej nohe; sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

 

Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

 • náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania;
 • náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou;
 • ostrú bolesť v hrudníku;
 • závažný pocit točenia hlavy alebo závrat;
 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

 

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

 

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

 

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi príznaky môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.

 

Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cerebrovaskulárnej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.

 

Rizikové faktory vzniku ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cievnej mozgovej príhody u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Perlinring je kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

 

Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali inú metódu antikoncepcie.

Hypertenzia

 

 

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

 

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov)

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.

Migréna

 

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami

 

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia,

ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia,

dyslipoproteinémia a systémový lupus

erythematosus.

Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

 

Príznaky cerebrovaskulárnej príhody môžu zahŕňať:

 

 • náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela;
 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie;
 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením;
 • náhle problémy videnia v jednom alebo oboch očiach;
 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny;
 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

 

Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (z angl. transient ischaemic attack TIA).

 

Príznaky infarktu myokardu (MI) môžu zahŕňať:

 

 • bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou;
 • nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka;
 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa;
 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat;
 • extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť;
 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia VTE alebo ATE sa musí používanie CHC ukončiť. Pre teratogénne účinky liečby antikoagulanciami (kumaríny) sa má začať s používaním vhodnej kontracepcie.

 

 1. Nádory

 

 • Epidemiologické štúdie naznačujú, že dlhodobé užívanie perorálnych kontraceptív predstavuje rizikový faktor pre vznik rakoviny krčka maternice u žien infikovaných ľudským papilomavírusom (HPV). Stále však pretrváva neistota o rozsahu, v akom sú tieto nálezy ovplyvnené sprievodnými účinkami (napr. rozdiely v počte sexuálnych partnerov alebo v používaní bariérových kontraceptív). K dispozícii nie sú žiadne epidemiologické údaje o riziku pre vznik rakoviny krčka maternice u žien, ktoré používajú Perlinring (pozri „lekárske vyšetrenie/konzultácia“).

 

 • V metaanalýze 54 epidemiologických štúdií sa hlásilo, že existuje mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien, ktoré v súčasnosti užívajú kombinované perorálne kontraceptíva (z angl combined oral contraceptive COC). Zvýšené riziko sa postupne v priebehu 10 rokov po ukončení užívania COC stráca. Vzhľadom na to, že rakovina prsníka je u žien mladších ako 40 rokov zriedkavá, je zvýšený počet diagnóz rakoviny prsníka u žien, ktoré v súčasnosti užívajú alebo v nedávnej minulosti užívali COC, malý v porovnaní s celkovým rizikom pre vznik rakoviny prsníka. Rakoviny prsníka diagnostikované u žien, ktoré niekedy užívali COC, majú tendenciu byť menej klinicky pokročilé ako u žien, ktoré nikdy neužívali COC. Príčinou pozorovaného modelu zvýšeného rizika môže byť diagnóza rakoviny prsníka v skorom štádiu u žien užívajúcich COC, biologické účinky COC alebo kombinácia oboch.

 

 • U žien užívajúcich COC sa v zriedkavých prípadoch hlásili benígne nádory pečene a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcim krvácaniam do brucha. Preto sa má pri silnej bolesti v hornej časti brucha, zväčšení pečene alebo pri objavení sa znakov krvácania do brucha u žien používajúcich Perlinring vziať v rámci diferenciálnej diagnózy do úvahy nádor pečene.

 

 1. Zvýšenia ALT (alanínaminotransferázy)

 

 • Počas klinických skúšaní s pacientmi liečenými na infekcie spôsobené vírusom hepatitídy C (HCV) liekmi obsahujúcimi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir s ribavirínom alebo bez neho, sa u žien používajúcich lieky obsahujúce etinylestradiol, ako sú kombinované hormonálne kontraceptíva (CHC), významne častejšie vyskytli zvýšenia transamináz (ALT) na viac ako 5-násobok hornej hranice normálu (upper limit of normal, ULN) (pozri časti 4.3 a 4.5.)

 

 1. Iné stavy

 

 • U žien s hypertriglyceridémiou alebo jej výskytom v rodinnej anamnéze sa môže vyskytovať zvýšené riziko pankreatitídy, ak užívajú hormonálne kontraceptíva.

 

 • Hoci sa u mnohých žien užívajúcich hormonálne kontraceptíva hlásili malé zvýšenia krvného tlaku, klinicky významné zvýšenia sú zriedkavé. Definitívny vzťah medzi užívaním hormonálneho kontraceptíva a klinickou hypertenziou sa nestanovil. Ak sa však počas používania Perlinringu objaví klinicky významná hypertenzia, je rozumné, aby lekár pozastavil používanie krúžku a liečil hypertenziu. Ak sa to bude považovať za vhodné, používanie Perlinringu sa môže opäť obnoviť, ak je liečbou antihypertenzívami možné dosiahnuť normálne hodnoty krvného tlaku.

 

 • Počas gravidity a aj počas používania hormonálnych kontraceptív sa hlásil výskyt alebo zhoršenie nasledujúcich stavov, ale dôkaz o súvise s používaním hormonálnych kontraceptív nie je dostatočný pre vyvodenie záveru: žltačka a/alebo pruritus súvisiaci s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolyticko-uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu súvisiaca s otosklerózou, (dedičný) angioedém.

 

 • Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene môžu vyžadovať prerušenie používania Perlinringu dovtedy, kým sa hodnoty funkcie pečene nevrátia do normálu. Opätovný výskyt cholestatickej žltačky a/alebo pruritu súvisiaceho s cholestázou, ktorý sa po prvýkrát objavil počas gravidity alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných steroidov, si vyžaduje prerušenie používania krúžku.

 

 • Hoci môžu estrogény a gestagény ovplyvňovať periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz o potrebe zmeny terapeutického režimu u diabetičiek používajúcich hormonálne kontraceptívum. Počas používania Perlinringu, najmä počas prvých mesiacov používania, sa však ženy s diabetes mellitus majú starostlivo sledovať.

 

 • Pri používaní hormonálnych kontraceptív bol hlásený nový nástup alebo zhoršenie Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy, ale dôkaz o súvislosti s ich používaním nie je presvedčivý.

 

 • Príležitostne sa môže objaviť chloazma, najmä u žien s chloazma gravidarum v anamnéze. Počas používania Perlinringu sa ženy so sklonom ku chloazme majú vyhýbať expozícii slnku alebo ultrafialovému žiareniu.

 

 • Ak sa u ženy vyskytuje ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, môže sa stať, že nebude schopná správne si zaviesť Perlinring alebo môže krúžok stratiť: prolaps krčka maternice, cystokéla a/alebo rektokéla, závažná alebo chronická zápcha.

 

 • Veľmi zriedkavo sa hlásilo, že Perlinring bol neúmyselne zavedený do močovej rúry a pravdepodobne uviazol v močovom mechúre. Preto sa v rámci diferenciálnej diagnózy v prípade príznakov cystitídy má vziať do úvahy nesprávne umiestnenie.

 

 • Počas používania Perlinringu sa u ženy môže príležitostne objaviť vaginitída. Neexistujú žiadne náznaky, že účinnosť Perlinringu je ovplyvnená liečbou vaginitídy, alebo že používanie Perlinringu ovplyvňuje liečbu vaginitídy (pozri časť 4.5).

 

 • Veľmi zriedkavo bolo hlásené priľnutie krúžku na tkanivo pošvy, ktoré si vyžaduje odstránenie zdravotníckym pracovníkom. V niektorých prípadoch, keď tkanivo prerástlo cez krúžok, jeho odstránenie sa dosiahlo vyrezaním krúžku z prekrývajúceho vaginálneho tkaniva.

 

LEKÁRSKE VYŠETRENIE/KONZULTÁCIA

Pred začatím používania alebo opätovným nasadením Perlinringu sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika používania Perlinringu v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.

 

Žena má byť poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.

 

Ženy majú byť upozornené, že hormonálne kontraceptíva nechránia pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.

 

ZNÍŽENÁ ÚČINNOSŤ

Účinnosť Perlinringu sa môže znížiť v prípade nesprávneho používania (časť 4.2) alebo súbežným používaním liekov, ktoré znižujú plazmatické koncentrácie etinylestradiolu a/alebo etonogestrelu (časť 4.5).

 

ZNÍŽENÁ KONTROLA CYKLU

Pri používaní Perlinringu sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie). Ak sa nepravidelnosti v krvácaní objavia po predchádzajúcich pravidelných cykloch, pričom sa Perlinring používal podľa odporúčaného režimu, je potrebné zvážiť nehormonálne príčiny a sú indikované vhodné diagnostické opatrenia na vylúčenie zhubného ochorenia alebo gravidity. Tieto opatrenia môžu zahŕňať kyretáž.

 

U niektorých žien sa počas obdobia bez krúžku nemusí objaviť krvácanie z vysadenia. Ak sa Perlinring  používal podľa pokynov opísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však Perlinring nepoužíval podľa týchto pokynov pred prvým vynechaním krvácania z vysadenia alebo ak došlo k vynechaniu dvoch krvácaní z vysadenia, pred pokračovaním v používaní Perlinringu je potrebné vylúčiť graviditu.

 

EXPOZÍCIA ETINYLestradiolu a etonogestrelu U MUŽA

Rozsah a možná farmakologická úloha expozície etinylestradiolu a etonogestrelu u sexuálnych partnerov mužského pohlavia prostredníctvom absorpcie penisom sa neskúmali.

 

POŠKODENÉ KRÚŽKY

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásilo rozlomenie Perlinringu počas používania (pozri časť 4.5). Ženu je potrebné poučiť, aby si hneď ako to bude možné, vybrala poškodený krúžok a opätovne zaviedla nový krúžok a aby počas ďalších 7 dní používala doplnkovú bariérovú metódu, ako napr. prezervatív. Musí sa zvážiť možnosť gravidity a žena má kontaktovať svojho lekára.

 

VYPUDENIE

Zaznamenali sa prípady vypudenia Perlinringu, napríklad ak sa krúžok nezaviedol správne, počas vyberania menštruačného tampónu, počas pohlavného styku alebo pri silnej alebo chronickej zápche. Dlhodobé vypudenie môže viesť k zlyhaniu kontraceptívneho účinku a/alebo ku krvácaniu z vysadenia. Na zabezpečenie účinnosti treba žene odporučiť, aby si pravidelne kontrolovala prítomnosť Perlinringu (napríklad pred a po pohlavnom styku).

 

Ak bol Perlinring náhodne vypudený a bol mimo pošvy menej ako 3 hodiny, kontraceptívny účinok sa neznížil. Žena musí vypudený krúžok opláchnuť studenou až vlažnou vodou (nie horúcou) a čo najskôr si krúžok opäť zaviesť, ale najneskôr do 3 hodín.

 

Ak bol Perlinring mimo pošvy dlhšie ako 3 hodiny alebo existuje podozrenie, že bol mimo pošvy dlhšie ako 3 hodiny, kontraceptívny účinok sa môže znížiť. V takom prípade je potrebné postupovať podľa príslušnej rady uvedenej v časti 4.2 „Čo robiť, ak bol krúžok dočasne mimo pošvy“.

 

4.5       Liekové a iné interakcie

 

INTERAKCIE S INÝMI LIEKMI

Poznámka: na určenie potenciálnych interakcií je potrebné sa oboznámiť s odbornými informáciami o súbežne používaných liekoch.

 

Účinky iných liekov na Perlinring

 

Môžu sa objaviť interakcie s liekmi alebo rastlinnými prípravkami, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, čo môže mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov a môže to viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo k zlyhaniu kontraceptíva.

 

Manažment

Indukcia enzýmov sa môže objaviť už po niekoľkých dňoch liečby. Maximálna indukcia enzýmov je zvyčajne sledovaná počas niekoľkých týždňov. Po prerušení liečby môže indukcia enzýmov pretrvávať približne 4 týždne.

 

Krátkodobá liečba

Ženy liečené liekmi indukujúcimi enzýmy alebo rastlinnými prípravkami, majú ako doplnok k Perlinringu dočasne používať bariérovú metódu alebo inú metódu antikoncepcie. Poznámka: Perlinring sa nemá používať s diafragmou, cervikálnou čiapočkou alebo ženským kondómom. Bariérová metóda sa musí používať počas celého obdobia súbežnej liečby a počas 28 dní po jej ukončení. Ak súbežné podávanie lieku presiahne 3-týždňový cyklus krúžku, ďalší krúžok sa má zaviesť okamžite, bez zvyčajného obdobia bez krúžku.

 

Dlhodobá liečba

U žien, ktoré sa dlhodobo liečia liečivami indukujúcimi pečeňové enzýmy sa odporúča iná spoľahlivá nehormonálna metóda antikoncepcie.

 

V literatúre boli hlásené nasledujúce interakcie.

 

Látky zvyšujúce klírens kombinovaných hormonálnych kontraceptív

Môžu sa objaviť interakcie s liekmi alebo rastlinnými prípravkami, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, konkrétne enzýmy cytochrómu P450 (CYP), čo môže viesť k zvýšenému klírensu a tým k zníženiu plazmatických koncentrácií pohlavných hormónov a účinnosť kombinovaných hormonálnych kontraceptív, vrátane Perlinringu, sa môže znížiť. Medzi tieto lieky patria fenytoín, fenobarbital, primidón, bosentan, karbamazepín, rifampicín a prípadne tiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín, niektoré inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir) a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (napr. efavirenz) a rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

 

Látky s premenlivými účinkami na klírens kombinovaných hormonálnych kontraceptív

Mnohé kombinácie inhibítorov HIV proteázy (napr. nelfinavir) a nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy (napr. nevirapín) a/alebo kombinácie s liekmi proti HCV (napr. boceprevir, telaprevir) môžu pri súbežnom podávaní s hormonálnymi kontraceptívami zvýšiť alebo znížiť plazmatické koncentrácie gestagénov, vrátane etonogestrelu, alebo estrogénu. V niektorých prípadoch môže byť čistý účinok týchto zmien klinicky relevantný.

 

Látky znižujúce klírens kombinovaných hormonálnych kontraceptív

Klinická významnosť potenciálnych interakcií s inhibítormi enzýmov zostáva neznáma.

Súbežné podávanie silných (napr. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycín) alebo stredne silných (napr. flukonazol, diltiazem, erytromycín) inhibítorov CYP3A4 môže zvyšovať sérové koncentrácie estrogénov alebo gestagénov, vrátane etonogestrelu.

 

Na základe farmakokinetických údajov nie je pravdepodobné, že by vaginálne podávané antimykotiká a spermicídy ovplyvňovali kontraceptívnu účinnosť a bezpečnosť Perlinringu. Počas súbežného používania vaginálnych guľôčok s obsahom antimykotika sa možnosť rozpojenia krúžku mierne zvyšuje (pozri časť 4.4 „Poškodené krúžky“).

 

Hormonálne kontraceptíva môžu interferovať s metabolizmom iných liekov. Na základe toho sa môžu plazmatické a tkanivové koncentrácie mierne zvýšiť (napr. cyklosporín) alebo znížiť (napr. lamotrigín).

 

Farmakodynamické interakcie

Súbežným používaním s liekmi obsahujúcimi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir s ribavirínom alebo bez neho, môže vzrásť riziko zvýšenia ALT (pozri časti 4.3 a 4.4). Používateľky Perlinringu preto musia pred začatím liečby s týmto kombinovaným liečebným režimom, prejsť na alternatívnu metódu antikoncepcie (napr. antikoncepcia obsahujúca len gestagén alebo nehormonálne metódy). Perlinring sa môže opätovne zaviesť 2 týždne po ukončení liečby s týmto kombinovaným liečebným režimom.

 

LABORATÓRNE VYŠETRENIA

Používanie steroidov s kontraceptívnym účinkom môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení vrátane biochemických parametrov funkcie pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatických hladín transportných proteínov (napr. globulín viažuci kortikosteroidy a globulín viažuci pohlavné hormóny), frakcií lipidov/lipoproteínov, ukazovateľov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny vo všeobecnosti zostávajú v rámci normálnych rozmedzí laboratórnych hodnôt.

 

INTERAKCIA S MENŠTRUAČNÝMI TAMPÓNMI

Farmakokinetické údaje ukazujú, že používanie menštruačných tampónov nemá účinok na systémovú absorpciu hormónov uvoľňovaných Perlinringom. V zriedkavých prípadoch sa pri vyberaní menštruačného tampónu môže uvoľniť Perlinring (pozri časť 4.2 „Čo robiť, ak bol krúžok dočasne mimo pošvy“).

 

4.6       Fertilita, gravidita a laktácia

 

Gravidita

Perlinring nie je určený na používanie počas gravidity. Ak dôjde ku gravidite počas používania Perlinringu, krúžok sa má vybrať. Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili ani zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred graviditou, ani teratogénny účinok, ak sa COC užívala nechtiac počas skorého štádia gravidity.

 

Klinická štúdia s malým počtom žien ukázala, že napriek intravaginálnemu spôsobu podávania sú intrauterinné koncentrácie antikoncepčných steroidov pri Perlinringu podobné hladinám pozorovaným u žien užívajúcich COC (pozri časť 5.2). Dosiaľ nebola hlásená klinická skúsenosť s výsledkami gravidít, ktoré boli vystavené účinku Perlinringu.

 

Pri opätovnom začatí používania Perlinringu treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2 a 4.4).

 

Dojčenie

Estrogény môžu ovplyvniť laktáciu, keďže môžu znížiť množstvo materského mlieka a zmeniť jeho zloženie. Preto sa používanie Perlinringu vo všeobecnosti neodporúča, pokiaľ dojčiaca matka úplne neprestane dojčiť svoje dieťa. Do mlieka sa môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov, ale neexistuje dôkaz o tom, že to nepriaznivo ovplyvňuje zdravie dieťaťa.

 

Fertilita

Perlinring je určený na predchádzanie gravidite. Ak si žena želá ukončiť používanie Perlinringu, pretože si želá otehotnieť, odporúča sa, aby mala prirodzenú menštruáciu predtým, ako sa bude snažiť o počatie dieťa, pretože jej to pomôže vypočítať si dátum pôrodu dieťaťa.

 

4.7       Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Na základe farmakodynamického profilu Perlinring nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8       Nežiaduce účinky

 

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v klinických skúšaniach s etonorgestrolom/etinylestradiolom vaginálnym krúžkom boli bolesť hlavy, vaginálne infekcie a vaginálny výtok, každý z nich bol hlásený u 5-6 % žien.

 

Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.

 

Aj ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené u žien používajúcich CHC: tieto sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.

 

Nežiaduce liekové reakcie, ktoré boli hlásené v klinických skúšaniach a observačných štúdiách s etonorgestrolom/etinylestradiolom alebo počas jeho používania po uvedení na trh, sú uvedené v tabuľke nižšie. Na popis určitých nežiaducich udalostí sa uvádzajú najvhodnejšie termíny podľa MedDRA.

 

Všetky nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie; časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

 

Trieda orgánových systémov

Časté

 

Menej časté

 

Zriedkavé

 

Neznáme1

Infekcie a nákazy

vaginálna infekcia

cervicitída, cystitída, infekcia močových ciest

 

 

Poruchy imunitného systému

 

 

 

precitlivenosť

Poruchy metabolizmu a výživy

 

zvýšená chuť do jedla

 

 

Psychické poruchy

depresia, znížené libido

afektívna labilita, zmena nálady, výkyvy nálady

 

 

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, migréna

závrat, hypestézia

 

 

Poruchy oka

 

porucha zraku

 

 

Poruchy ciev

 

nával horúčavy

venózna tromboembólia,

arteriálna tromboembólia

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha, nauzea

abdominálna distenzia, hnačka, vracanie, zápcha

 

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

akné

alopécia, ekzém, pruritus, vyrážka

 

chloazma žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

bolesť chrbta, svalové spazmy, bolesť v končatine

 

 

Poruchy obličiek a močových ciest

 

dyzúria, nutkanie na močenie, polakizúria

 

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

citlivosť prsníkov, pruritus na ženských pohlavných orgánoch, dysmenorea, bolesť panvy, vaginálny výtok

amenorea, diskomfort prsní-kov, zväčšenie prsníkov, zväčšenie objemu prsníkov, cervikálny polyp, koitálne krvácanie, dyspareunia, ektrópium cervixu, fibrocystické ochorenie prsníkov, menorágia, metrorágia, diskomfort panvy, predmenštruačný syndróm, uterinný spazmus, pocit pálenia v pošve, vaginálny zápach, vaginálna bolesť, vulvovaginálny diskomfort, vulvovaginálna suchosť

galaktorea

poruchy penisu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

únava, podráždenosť, nevoľnosť, edém, pocit cudzieho telesa

 

prerastanie okolitého tkaniva cez krúžok

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie telesnej hmotnosti

zvýšený krvný tlak

 

 

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

nepríjemný pocit zo zavedenej zdravotníckej pomôcky, vypudenie vaginálnej antikoncepčnej pomôcky

ťažkosti s antikoncepčnou pomôckou, zlomenie pomôcky

 

 

[1]) Uvádzanie nežiaducich udalostí vychádza zo spontánneho hlásenia.

 

V súvislosti s používaním CHC sa hlásili nádory závislé od hormónov (napr. nádory pečene, rakovina prsníka). Pre ďalšie informácie pozri časť 4.4.

 

Interakcie

Interakcie iných liekov (induktorov enzýmov) s hormonálnymi kontraceptívami môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo k zlyhaniu kontraceptív (pozri časť 4.5).

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

 

4.9       Predávkovanie

 

Nezaznamenali sa žiadne závažné škodlivé účinky z predávkovania hormonálnymi kontraceptívami. Príznaky, ktoré sa v tomto prípade môžu objaviť, sú: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a ďalšia liečba má byť symptomatická.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Iné gynekologiká, intravaginálne kontraceptíva, vaginálne krúžky s progestínom a estrogénom, ATC kód: G02BB01.

 

Mechanizmus účinku

Perlinring obsahuje etonogestrel a etinylestradiol. Etonogestrel je gestagén odvodený od 19‑nortestosterónu a v cieľových orgánoch sa viaže vysokou afinitou na progesterónové receptory. Etinylestradiol je estrogén, ktorý sa vo veľkej miere používa v kontraceptívnych liekoch. Kontraceptívny účinok Perlinringu je založený na rôznych mechanizmoch, z ktorých najdôležitejší je inhibícia ovulácie.

 

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinické štúdie sa vykonali na celom svete (Spojené štáty americké, štáty Európskej únie a Brazília) u žien vo veku od 18 do 40 rokov. Zdá sa, že kontraceptívna účinnosť je prinajmenšom porovnateľná s kontraceptívnou účinnosťou pri kombinovaných perorálnych kontraceptívach. Nasledovná tabuľka uvádza Pearlove indexy (počet gravidít na 100 pacientok za rokov používania), ktoré sa zistili počas klinických štúdií s etonogestrelom/etinylestradiolom vaginálnym krúžkom.

 

Analytická metóda

Pearlov index

95 % IS

Počet cyklov

ITT (používateľka + zlyhanie metódy)

0,96

0,64 – 1,39

37 977

PP (zlyhanie metódy)

0,64

0,35 – 1,07

28 723

 

Užívaním COC vo vyšších dávkach (0,05 mg etinylestradiolu) sa riziko karcinómu endometria a ovárií znižuje. Či sa to týka aj kontraceptíva v nízkej dávke, ako je Perlinring, je potrebné ešte potvrdiť.

 

CYKLUS KRVÁCANIA

Veľká porovnávacia štúdia s perorálnym kontraceptívom obsahujúcim 150/30 μg levonorgestrel/etinylestradiol (n = 512 oproti n = 518) hodnotiaca charakteristiky vaginálneho krvácania počas 13 cyklov preukázala pri etonorgestrele/etinylestradiole vaginálnom krúžku nízke výskyty medzimenštruačného špinenia alebo krvácania (2,0 – 6,4 %). Navyše, u väčšiny žien bolo vaginálne krvácanie výlučne obmedzené na obdobie bez krúžku (58,8 – 72,8 %).

 

ÚČINKY NA MINERÁLNU DENZITU KOSTÍ

 

U žien sa počas dvoch rokov skúmali účinky etonorgestrelu/etinylestradiolu vaginálneho krúžku (n = 76) na minerálnu denzitu kostí (z angl. bone mineral density BMD) v porovnaní s nehormonálnym vnútromaternicovým telieskom ( z angl intrauterine device IUD) (n = 31). Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na kostnú hmotu.

 

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Perlinringu u dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neskúmali.

 

5.2       Farmakokinetické vlastnosti

 

Etonogestrel

 

Absorpcia

Etonogestrel, ktorý sa uvoľňuje z Perlinringu, sa rýchlo absorbuje vaginálnou sliznicou. Maximálne sérové koncentrácie etonogestrelu približne 1 700 pg/ml sa dosahujú približne za 1 týždeň po zavedení. Sérové koncentráci


Písomná informácia pre používateľa [PIL]:

Písomná informácia pre používateľku

 

Perlinring
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín, vaginálny inzert

 

etonogestrel/etinylestradiol

 

Dôležité informácie, ktoré treba vedieť o kombinovaných hormonálnych antikoncepciách:

 • Ak sa používajú správne, sú jednou z najspoľahlivejších vratných metód antikoncepcie.
 • Mierne zvyšujú riziko vzniku krvnej zrazeniny v žilách a tepnách, najmä v prvom roku alebo pri opätovnom začatí používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie po prerušení trvajúcom 4 alebo viac týždňov.
 • Buďte, prosím, opatrná a navštívte svojho lekára, ak si myslíte, že máte príznaky krvnej zrazeniny (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“).

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Perlinring a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Perlinring
 3. Ako používať Perlinring
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Perlinring
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 1. Čo je Perlinring a na čo sa používa

 

Perlinring je antikoncepčný krúžok na použitie do pošvy, ktorý sa používa na zabránenie otehotneniu. Každý krúžok obsahuje malé množstvo dvoch ženských pohlavných hormónov - etonogestrelu a etinylestradiolu. Tieto hormóny krúžok pomaly uvoľňuje do krvného obehu. Vzhľadom na malé množstvo hormónov, ktoré sa uvoľňuje, sa Perlinring považuje za nízkodávkovú hormonálnu antikoncepciu. Keďže Perlinring uvoľňuje dva rôzne druhy hormónov, je takzvanou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou.

 

Perlinring pôsobí rovnako ako kombinovaná antikoncepčná tableta (tableta), ale namiesto každodenného užívania tablety sa krúžok používa počas 3 po sebe idúcich týždňov. Perlinring uvoľňuje dva ženské pohlavné hormóny, ktoré zabraňujú uvoľňovaniu vajíčka z vaječníkov. Ak sa neuvoľní žiadne vajíčko, nemôžete otehotnieť.

 

 

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Perlinring

 

Všeobecné poznámky

Predtým ako začnete používať Perlinring, prečítajte si informácie o krvných zrazeninách v časti 2. Je obzvlášť dôležité prečítať si informácie o príznakoch krvnej zrazeniny – pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“.

 

V tejto písomnej informácii je opísaných niekoľko situácií, kedy máte prestať používať Perlinring alebo kedy môže byť Perlinring menej spoľahlivý. V takých situáciách nemáte mať pohlavný styk alebo máte prijať doplnkové nehormonálne antikoncepčné opatrenia – ako napr. použitie prezervatívu alebo inej bariérovej metódy. Nepoužívajte metódu počítania plodných dní ani teplotné metódy. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Perlinring ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu krčka maternice.

 

Tak ako iné hormonálne antikoncepcie, ani Perlinring nechráni pred infekciou HIV (AIDS) alebo pred inou pohlavne prenosnou chorobou.

 

Nepoužívajte Perlinring

Perlinring nemáte používať, ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie. Ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár sa s vami porozpráva, aká iná forma antikoncepcie by bola vhodnejšia.

 

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvnej cieve nôh (trombóza hĺbkových žíl, DVT), pľúc (pľúcna embólia, PE) alebo iných orgánov;
 • ak viete, že máte nejakú poruchu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi – napríklad nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, nedostatok antitrombínu-III, faktor V Leiden alebo antifosfolipidové protilátky;
 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť „Krvné zrazeniny“);
 • ak ste niekedy mali srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu;
 • ak máte (alebo ste niekedy mali) anginu pectoris (stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v hrudi a môže byť prvým prejavom srdcového infarktu) alebo prechodný ischemický záchvat (Transient Ischaemic Attack, TIA – dočasné príznaky cievnej mozgovej príhody);
 • ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku zrazeniny v tepnách:

-        závažnú cukrovku s poškodením krvných ciev

-        veľmi vysoký krvný tlak

-        veľmi vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)

-        stav známy ako hyperhomocysteinémia

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) typ migrény nazývaný „migréna s aurou“;
 • ak máte (mali ste) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu) spojený s vysokými hladinami tuku v krvi;
 • ak máte (mali ste) závažné ochorenie pečene a vaša pečeň ešte nepracuje normálne;
 • ak máte (mali ste) nezhubný alebo zhubný nádor pečene;
 • ak máte (mali ste) alebo môžete mať rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov;
 • ak máte akékoľvek nevysvetliteľné krvácanie z pošvy;
 • ak ste alergická na etinylestradiol alebo etonogestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto stavov prvýkrát počas používania Perlinringu, okamžite si vyberte krúžok a kontaktujte svojho lekára. Medzitým používajte nehormonálne antikoncepčné opatrenia.

 

Nepoužívajte Perlinring, ak máte hepatitídu C a používate lieky obsahujúce ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (pozri tiež časť 2.4 Iné lieky a Perlinring ).

 

Upozornenia a opatrenia

 

Predtým, ako začnete používať Perlinring , obráťte sa na svojho lekára:

Kedy máte kontaktovať svojho lekára?

Vyhľadajte bezodkladné lekárske ošetrenie

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t.j. trombózu hĺbkových žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t.j. pľúcnu embóliu PE), srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „Krvné zrazeniny“ uvedenú nižšie).

Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.

 

Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak sa tento stav objaví alebo zhorší počas používania Perlinringu, musíte to tiež povedať svojmu lekárovi.

 • ak váš blízky príbuzný má alebo niekedy mal rakovinu prsníka;
 • ak máte epilepsiu (pozri časť 2.4 „Iné lieky a Perlinring“);
 • ak máte ochorenie pečene (napríklad žltačka) alebo ochorenie žlčníka (napríklad žlčové kamene);
 • ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev);
 • ak máte systémový lupus erythematosus (SLE - ochorenie postihujúce prirodzený obranný systém vášho tela);
 • ak máte hemolyticko–uremický syndróm (HUS - porucha zrážanlivosti krvi spôsobujúca zlyhanie obličiek);
 • ak máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek);
 • ak máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia) alebo sa tento stav vyskytol v rodine v minulosti. Hypertriglyceridémia bola spojená so zvýšeným rizikom vzniku pankreatitídy (zápal podžalúdkovej žľazy);
 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“);
 • ak ste práve po pôrode, máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín. Opýtajte sa svojho lekára, ako skoro po pôrode môžete začať používať Perlinring;
 • ak máte zápal podkožných žíl (povrchová tromboflebitída);
 • ak máte kŕčové žily;
 • ak máte zdravotný stav, ktorý sa objavil po prvýkrát alebo sa zhoršil počas tehotenstva alebo pri predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napr. strata sluchu, porfýria (ochorenie krvi), herpes gestationis (kožná vyrážka s pľuzgierikmi počas tehotenstva), Sydenhamova chorea (ochorenie nervov, pri ktorom sa objavujú náhle mimovoľné pohyby tela), dedičný angioedém [ak spozorujete príznaky angioedému, ako napr. opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavku spolu s ťažkosťami pri dýchaní, okamžite musíte navštíviť svojho lekára]);
 • ak máte (alebo ste niekedy mali) chloazmu (žltohnedé pigmentové fľaky, takzvané „tehotenské škvrny“, najmä na tvári). Ak áno, vyhýbajte sa nadmernému slneniu alebo ultrafialovému žiareniu;
 • ak máte zdravotný stav, ktorý sťažuje používanie Perlinring – napríklad ak máte zápchu, máte poklesnutý kŕčok maternice alebo pociťujete bolesť počas pohlavného styku;
 • ak máte naliehavé, časté nutkanie na močenie, pálivé a/alebo bolestivé močenie a nemôžete nájsť krúžok v pošve. Tieto príznaky môžu naznačovať náhodné umiestnenie Perlinringu do močového mechúra.

 

KRVNÉ ZRAZENINY

 

Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ako napríklad Perlinring, zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v porovnaní s jej nepoužívaním. V zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina upchať krvné cievy a spôsobiť závažné problémy.

 

Krvné zrazeniny môžu vzniknúť

 • v žilách (označuje sa to ako „venózna trombóza“, „venózna tromboembólia“ alebo VTE);
 • v tepnách (označuje sa to ako „arteriálna trombóza“, „arteriálna tromboembólia“ alebo ATE).

 

Zotavenie po vzniku krvných zrazenín nie je vždy úplné. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné pretrvávajúce účinky a veľmi zriedkavo môžu končiť smrťou.

 

Je dôležité zapamätať si, že celkové riziko vzniku škodlivej krvnej zrazeniny z dôvodu používania Perlinringu je malé.

 

AKO ROZPOZNAŤ KRVNÚ ZRAZENINU

 

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov alebo príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Máte nejaké z týchto prejavov?

Čím môžete trpieť?

 

·         opuch jednej nohy alebo pozdĺž žily v nohe alebo chodidle, najmä ak ho sprevádza:

·         bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi;

·         pocit zvýšenej teploty v postihnutej nohe;

·         zmena sfarbenia pokožky na nohe, napr. zblednutie; sčervenanie alebo zmodranie.

 

Trombóza hĺbkových žíl

·         náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie;

·         náhly kašeľ bez zrejmej príčiny s možným vykašliavaním krvi;

·         ostrá bolesť v hrudi, ktorá sa môže zvyšovať s hlbokým dýchaním;

·         závažný pocit omámenia alebo závrat;

·         rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus;

·         silná bolesť žalúdka;

 

Ak si nie ste istá, poraďte sa s lekárom, pretože niektoré z týchto príznakov, ako napr. kašeľ alebo dýchavičnosť, možno mylne považovať za miernejší stav, ako napr. infekcia dýchacích ciest (napr. „bežné prechladnutie“).

Pľúcna embólia

Príznaky najčastejšie sa vyskytujúce v jednom oku:

·         okamžitá strata zraku, alebo

·         bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku

Sietnicová žilová trombóza

(krvná zrazenina v oku)

·         bolesť na hrudi, nepohodlie, tlak, ťažoba;

·         pocit zvierania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou;

·         pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa;

·         nepohodlie v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky a žalúdka;

·         potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat;

·         mimoriadna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť;

·         rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Srdcový infarkt

·         náhla slabosť alebo strata citlivosti tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela;

·         náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením;

·         náhle problémy s videním na jedno alebo obe oči;

·         náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie;

·         náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny;

·         strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

 

Niekedy môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody krátke s takmer okamžitým a úplným zotavením sa, napriek tomu musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože môžete byť ohrozená ďalšou cievnou mozgovou príhodou.

Cievna mozgová príhoda

·         opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny;

·         silná bolesť žalúdka (akútna bolesť brucha).

 

Krvné zrazeniny upchávajúce iné krvné cievy

 

KRVNÉ ZRAZENINY V ŽILE

 

Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile?

 • Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín v žile (venózna trombóza). Tieto vedľajšie účinky sú však zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytujú v prvom roku používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.
 • Ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile v nohe alebo chodidle, môže spôsobiť trombózu hĺbkových žíl (z angl. deep vein thrombosis DVT).
 • Ak sa krvná zrazenina presunie z nohy a uviazne v pľúcach, môže spôsobiť pľúcnu embóliu.
 • Veľmi zriedkavo sa môže zrazenina vytvoriť v žile iného orgánu, ako napr. v oku (sietnicová žilová trombóza).

 

Kedy je riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile najvyššie?

Riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile je najvyššie počas prvého roka používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, keď sa používa po prvýkrát. Toto riziko môže byť tiež vyššie, ak znova začnete používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (rovnaký alebo iný liek) po prerušení trvajúcom 4 týždne alebo viac.

 

Po prvom roku sa riziko znižuje, ale vždy je mierne vyššie než v prípade, ak by ste nepoužívali žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.

 

Keď prestanete používať Perlinring, riziko vzniku krvnej zrazeniny sa do niekoľkých týždňov vráti na normálnu úroveň.

 

Aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny?

Toto riziko závisí od vášho prirodzeného rizika vzniku VTE a typu kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ktorú používate.

 

Celkové riziko krvnej zrazeniny v nohe alebo pľúcach (DVT alebo PE) pri používaní Perlinring je malé.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 2 žien z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu a nie sú tehotné.
 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 5 až 7 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát.
 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka u 6 až 12 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje norelgestromín alebo etonogestrel, ako je Perlinring.
 • Riziko, že sa u vás vyskytne krvná zrazenina sa bude líšiť v závislosti od vášho zdravotného stavu (pozri „Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny“ nižšie)

 

 

 

Riziko vzniku krvnej zrazeniny v priebehu jedného roka

Ženy, ktoré nepoužívajú kombinovanú hormonálnu tabletu/náplasť/krúžok a nie sú tehotné

 

približne 2 z 10 000 žien

Ženy používajúce kombinovanú hormonálnu antikoncepčnú tabletu obsahujúcu levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát

približne 5 až 7 z 10 000 žien

Ženy používajúce Perlinring

približne 6 až 12 z 10 000 žien

 

Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile

Riziko vzniku krvnej zrazeniny pri používaní Perlinringu je malé, ale niektoré stavy môžu toto riziko zvyšovať. Vaše riziko je vyššie:

 • ak máte veľkú nadváhu (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2);
 • ak niekto z vašej najbližšej rodiny mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne (napr. vo veku do približne 50 rokov). V takomto prípade môžete mať dedičnú poruchu zrážanlivosti krvi;
 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok, ak ste dlhodobo nepohyblivá z dôvodu zranenia alebo ochorenia alebo ak máte nohu v sadre. Používanie Perlinringu môže byť potrebné prerušiť niekoľko týždňov pred chirurgickým zákrokom alebo počas doby, keď ste nepohyblivá. Ak potrebujete prerušiť používanie Perlinringu, opýtajte sa svojho lekára, kedy ho môžete znova začať používať.
 • ak ste staršia (najmä približne nad 35 rokov);
 • ak ste porodila pred menej než niekoľkými týždňami.

 

Riziko vzniku krvnej zrazeniny sa zvyšuje s tým, čím viac takýchto stavov máte.

 

Cestovanie leteckou dopravou (> 4 hodiny) môže dočasne zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny, najmä ak máte niektoré z ďalších uvedených faktorov.

 

Je tiež dôležité povedať svojmu lekárovi, ak sa vás ktorýkoľvek z týchto stavov týka, a to aj v prípade, ak si nie ste istá. Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné ukončiť používanie Perlinringu.

 

Ak sa počas používania Perlinringu zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, napríklad ak sa u blízkeho člena rodiny vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.

 

KRVNÉ ZRAZENINY V TEPNE

 

Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v tepne?

Podobne ako krvná zrazenina v žile, aj zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Môže spôsobiť napríklad srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.

 

Faktory zvyšujúce riziko krvnej zrazeniny v tepne

Je dôležité poznamenať, že riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody z dôvodu používania Perlinringu je veľmi malé, ale môže sa zvýšiť:

 • so zvyšujúcim sa vekom (približne nad 35 rokov);
 • ak fajčíte. Keď používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ako je Perlinring, odporúča sa prestať fajčiť. Ak nedokážete prestať fajčiť a máte viac než 35 rokov, váš lekár vám môže odporučiť používanie iného typu antikoncepcie.
 • ak máte nadváhu;
 • ak máte vysoký krvný tlak;
 • ak mal niektorý člen vašej najbližšej rodiny v mladosti (do približne 50 rokov) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. V takomto prípade môžete mať tiež vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody;
 • ak vy, alebo niekto z vašej najbližšej rodiny, máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy);
 • ak mávate migrény, najmä migrény s aurou;
 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcovej chlopne, poruchu srdcového rytmu nazývanú atriálna fibrilácia);
 • ak máte cukrovku.

 

Ak máte viac než jeden z týchto stavov alebo ak je ktorýkoľvek z nich obzvlášť závažný, riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť ešte viac zvýšené.

 

Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas používania Perlinringu, napríklad ak začnete fajčiť, u blízkeho člena rodiny sa vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.

 

Rakovina

Informácie uvedené nižšie boli získané zo štúdií s kombinovanými antikoncepciami užívanými perorálne a môžu sa vzťahovať aj pre Perlinring. Informácie o vaginálnom podávaní antikoncepčných hormónov (aké sú v Perlinringu) nie sú k dispozícii.

 

U žien užívajúcich kombinované tablety sa diagnostikovalo o niečo viac prípadov rakoviny prsníka, ale nie je známe, či je to spôsobené liečbou. Spôsobené to môže byť napríklad tým, že nádory sa diagnostikovali viac u žien užívajúcich kombinované tablety, pretože tieto ženy častejšie podstupujú vyšetrenia. Zvýšený výskyt rakoviny prsníka sa po ukončení užívania kombinovanej tablety postupne znižuje.

 

Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ak si nahmatáte nejakú hrčku, kontaktujte svojho lekára. Svojmu lekárovi tiež musíte povedať, ak niekto z vašich blízkych príbuzných má alebo niekedy mal rakovinu prsníka (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).

 

V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich tablety hlásili nezhubné nádory pečene a ešte v zriedkavejších prípadoch zhubné nádory pečene. Ak máte nezvyčajnú silnú bolesť brucha, kontaktujte svojho lekára.

U žien užívajúcich kombinované tablety sa menej často hlásil výskyt rakoviny endometria (sliznica maternice) a rakoviny vaječníkov. Môže to tak byť aj v prípade Perlinring, ale nepotvrdilo sa to.

 

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Perlinringu u dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neskúmala.

 

Iné lieky a Perlinring

Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo rastlinné prípravky už užívate. Povedzte aj akémukoľvek inému lekárovi alebo zubnému lekárovi (alebo lekárnikovi), ktorí vám predpisujú ďalšie lieky, že používate Perlinring. Môžu vám poradiť, či potrebujete prijať doplnkové antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív) a ak áno, na aký dlhý čas, alebo či je potrebné, aby ste zmenili súbežne používaný liek.

 

Niektoré lieky:

 • môžu ovplyvňovať hladinu Perlinringu v krvi;
 • môžu znížiť účinok Perlinringu v ochrane pred otehotnením;
 • môžu spôsobiť neočakávané krvácanie.

 

Patria sem lieky, ktoré sa používajú na liečbu:

 • epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, topiramát, felbamát),
 • tuberkulózy (napr. rifampicín),
 • infekcie HIV (napr. ritonavir, nelfinavir, nevirapín, efavirenz),
 • infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy C (napr. boceprevir, telaprevir),
 • iných infekčných ochorení (napr. grizeofulvín),
 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan),
 • depresívnych nálad (rastlinný prípravok obsahujúci ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)).

 

Ak používate lieky alebo rastlinné prípravky, ktoré môžu znížiť účinok Perlinringu, má sa tiež používať bariérová metóda antikoncepcie. Keďže účinok iného lieku na Perlinring môže pretrvávať až 28 dní po ukončení liečby, počas tejto doby je nutné používať doplnkovú bariérovú metódu antikoncepcie. Poznámka: nepoužívajte Perlinring s diafragmou, cervikálnou čiapočkou a ženským kondómom.

 

Perlinring môže ovplyvňovať účinok iných liekov, napr.:

 • liekov obsahujúcich cyklosporín,
 • liekov na epilepsiu lamotrigín (čo môže viesť k zvýšenej frekvencii záchvatov).

 

Nepoužívajte Perlinring, ak máte hepatitídu C a užívate lieky obsahujúce ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, pretože to môže spôsobiť zvýšenie výsledkov krvných vyšetrení funkcie pečene (zvýšenie pečeňových enzýmov ALT).

 

Pred začatím liečby s týmito liekmi vám lekár predpíše iný typ antikoncepcie.

 

Perlinring sa môže opätovne zaviesť približne 2 týždne po ukončení tejto liečby. Pozri časť „Nepoužívajte Perlinring“.

 

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Počas používania Perlinringu môžete používať menštruačné tampóny. Pred zavedením menštruačného tampónu si najprv zaveďte Perlinring. Pri vyberaní menštruačného tampónu musíte byť pozorná, aby ste sa ubezpečili, že sa krúžok omylom nevypudil. Ak sa krúžok vypudil, jednoducho krúžok opláchnite studenou až vlažnou vodou a okamžite ho znova zaveďte.

 

Používanie spermicídnych látok alebo prípravkov obsahujúcich kvasinky určených na zavedenie do pošvy nezníži antikoncepčný účinok Perlinringu.

 

Laboratórne vyšetrenia

Ak vám robia vyšetrenie krvi alebo moču, povedzte svojmu zdravotníckemu pracovníkovi, že používate Perlinring, pretože môže ovplyvniť výsledky niektorých vyšetrení.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Perlinring nesmú používať ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že môžu byť tehotné. Ak počas používania Perlinringu otehotniete, krúžok si musíte vybrať a musíte kontaktovať svojho lekára.

 

Ak chcete ukončiť používanie Perlinringu, pretože chcete otehotnieť, pozrite si časť 3„Ak chcete ukončiť používanie Perlinringu“.

 

Perlinring sa zvyčajne neodporúča používať počas dojčenia. Ak počas dojčenia chcete používať Perlinring, poraďte sa so svojím lekárom.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Perlinring ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

 

 1. Ako používať Perlinring

 

Perlinring si môžete zaviesť a vybrať sama. Váš lekár vám povie, kedy môžete začať používať Perlinring po prvýkrát. Vaginálny krúžok sa musí do pošvy zaviesť v správny deň vášho mesačného cyklu (pozri časť 3 „Kedy začať s používaním prvého krúžku“) a má sa v pošve ponechať počas 3 po sebe idúcich týždňov. Pravidelne kontrolujte, či sa Perlinring nachádza v pošve (napríklad pred a po pohlavnom styku), aby ste sa uistili, že ste chránená pred otehotnením. Po treťom týždni si Perlinring vyberte a majte prestávku jeden týždeň. Počas tohto obdobia bez krúžku budete zvyčajne mať menštruáciu.

 

Počas používania Perlinringu sa nemajú používať určité formy bariérovej antikoncepcie u žien, ako je vaginálna diafragma, cervikálna čiapočka alebo ženský kondóm. Tieto formy bariérovej antikoncepcie sa nemajú používať ako záložné metódy ochrany pred otehotnením, pretože Perlinring môže ovplyvňovať správne umiestnenie a polohu difragmy, cervikálnej čiapočky alebo ženského kondómu.

 

Ako si zaviesť a vybrať Perlinring

 

 1. Pred zavedením krúžku skontrolujte, či neuplynul čas jeho použiteľnosti (pozri časť5 „Ako uchovávať Perlinring“).
 2. Pred zavedením alebo vyberaním krúžku si umyte ruky.
 3. Na zavedenie si vyberte takú polohu, ktorá je pre vás najpohodlnejšia, napr. v stoji s podopretou jednou nohou, v podrepe alebo v ľahu.
 4. Vyberte Perlinring z vrecka.
 5. Uchopte krúžok medzi palec a ukazovák, stlačte protiľahlé strany a zaveďte krúžok do pošvy (pozri obrázky 1-4). Po zavedení Perlinringu nesmiete nič cítiť. Ak pociťujete nepríjemný pocit, jemne zatlačte Perlinring o kúsok hlbšie do pošvy. Presná poloha krúžku v pošve nie je dôležitá.
 6. Po 3týždňoch si vyberte Perlinring z pošvy. Môžete to urobiť podobratím ukazovákom pod predný okraj krúžku alebo uchopením okrajov a vytiahnutím (pozri obrázok 5). Ak nájdete krúžok v pošve, ale nie ste schopná si ho vybrať, kontaktujte svojho lekára.
 7. Použitý krúžok sa má zlikvidovať s bežným komunálnym odpadom, najlepšie v uzatvárateľnom vrecku. Perlinring nesplachujte do toalety.

 

obrázok 1

Vyberte Perlinring z vrecka

 

 

obrázok 3

Vyberte si pohodlnú polohu na zavedenie krúžku

 

 

 

obrázok 2

Stlačte krúžok

 

             obrázok 4A                                   

 

obrázok 4B                                                    obrázok 4C

 

Krúžok zaveďte do pošvy jednou rukou (obrázok 4A), ak je to potrebné, druhou rukou roztvorte pysky ohanbia. Zatlačte krúžok do pošvy tak, aby ste sa po jeho zavedení cítili pohodlne (obrázok 4B). Ponechajte krúžok na tomto mieste počas 3 týždňov (obrázok 4C).

 

 

 

obrázok 5

Perlinring sa môže vybrať podobratím ukazovákom pod predný okraj krúžku alebo uchopením krúžku medzi ukazovák a prostredník a vytiahnutím.

 

Tri týždne s krúžkom, jeden týždeň bez

 

 1. Odo dňa zavedenia musí byť vaginálny krúžok ponechaný na mieste bez prerušenia počas 3 týždňov.
 2. Po 3 týždňoch krúžok vyberte v ten istý deň týždňa a približne v rovnakom čase, ako bol vložený. Napríklad, ak ste si Perlinring zaviedli v stredu okolo 22:00 hod., vyberte ho o 3 týždne v stredu okolo 22:00 hod.
 3. Potom, ako si vyberiete krúžok, nepoužívajte krúžok počas 1 týždňa. Počas tohto týždňa má začať menštruácia. Krvácanie zvyčajne začne 2 – 3 dni po vybratí Perlinring
 4. S novým krúžkom začnite presne po období 1 týždňa (opäť v ten istý deň týždňa približne v tom istom čase), aj keď sa vaše krvácanie ešte neskončilo.

Ak sa krúžok vloží s oneskorením o viac ako 3 hodiny, ochrana pred otehotnením sa môže znížiť. Postupujte podľa pokynov v časti 3 Čo robiť, ak ste zabudli zaviesť nový krúžok po období bez krúžku“.

 

Ak používate Perlinring tak, ako je uvedené vyššie, krvácanie z pošvy budete mať každý mesiac približne v tých istých dňoch.

 

Kedy začať s používaním prvého krúžku

 

 • Pokiaľ ste v predchádzajúcom mesiaci nepoužívali žiadnu hormonálnu antikoncepciu

Zaveďte si prvý Perlinring v prvý deň vášho prirodzeného cyklu (t.j. prvý deň vášho menštruačného krvácania). Perlinring začne účinkovať okamžite. Nemusíte prijať žiadne ďalšie antikoncepčné opatrenia.

S používaním Perlinringu môžete tiež začať medzi 2. a 5. dňom vášho cyklu, ale ak počas prvých 7 dní používania Perlinringu budete mať pohlavný styk, uistite sa, že používate aj doplnkovú metódu antikoncepcie (ako napr. prezervatív). Tento postup je potrebné dodržiavať len v prípade, ak Perlinring používate po prvýkrát.

 

 • Počas predchádzajúceho mesiaca ste užívali kombinované antikoncepčné tablety

Perlinring začnite používať najneskôr v deň nasledujúci po období bez tabliet. Ak vaše balenie tabliet obsahuje aj tablety bez liečiva, Perlinring začnite používať najneskôr v deň po poslednej tablete bez liečiva. Ak si nie ste istá, ktorá tableta to je, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Nikdy nepredlžujte trvanie obdobia bez tabliet pri vašich súčasných tabletách nad jeho odporúčanú dĺžku.

Ak ste vaše tablety užívali pravidelne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, tablety môžete tiež prestať užívať v ktorýkoľvek deň a môžete okamžite začať používať Perlinring.

 

 • Vprechádzajúcom mesiaci ste používali transdermálnu náplasť

Perlinring začnite používať najneskôr v deň nasledujúci po vašom zvyčajnom období bez náplasti. Nikdy nepredlžujte obdobie bez náplasti na dlhšie, ako sa odporúča.

Ak ste náplasť používali pravidelne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, náplasť môžete tiež prestať používať v ktorýkoľvek deň a môžete okamžite začať používať Perlinring.

 

 • V predchádzajúcom mesiaci ste užívali minitablety (tablety obsahujúce len gestagén)

Užívanie minitabliet môžete ukončiť v ktorýkoľvek deň a Perlinring začnite používať v nasledujúci deň v rovnakom čase, kedy by ste zvyčajne užili tabletu. Uistite sa však, že počas prvých 7 dní používania krúžku používate aj doplnkovú metódu antikoncepcie (ako napr. prezervatív).

 

 • V predchádzajúcom mesiaci ste používali injekčnú metódu alebo implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce gestagén (z angl intrauterine device IUD)

Perlinring začnite používať v čase, kedy vám mala byť podaná ďalšia injekcia alebo v deň, keď bol odstránený implantát alebo IUD uvoľňujúce gestagén. Uistite sa však, že počas prvých 7 dní používania krúžku používate aj doplnkovú metódu antikoncepcie (ako napr. prezervatív).

 

 • Po pôrode

Ak sa vám práve narodilo dieťa, váš lekár vám môže povedať, aby ste s používaním Perlinringu počkali až do prvej normálnej menštruácie. Niekedy je možné začať skôr. Váš lekár vám poradí. Ak dojčíte a chcete používať Perlinring, najprv sa o tom musíte porozprávať so svojím lekárom.

 

 • Po samovoľnom potrate alebo umelom ukončení tehotenstva

Poradí vám váš lekár.

 

Čo robiť, ak...

 

bol váš krúžok náhodne vypudený z pošvy

Perlinring môže byť náhodne vypudený z pošvy, napríklad keď nebol správne zavedený, pri odstraňovaní menštruačného tampónu, počas pohlavného styku, pri zápche alebo poklesnutí maternice. Preto pravidelne kontrolujte, či je krúžok stále v pošve (napríklad pred a po pohlavnom styku).

 

Ak bol krúžok mimo pošvy menej ako 3 hodiny, ešte vždy vás chráni pred otehotnením. Krúžok môžete opláchnuť studenou alebo vlažnou vodou (nepoužívajte horúcu vodu) a znova ho zaviesť. Ak bol krúžok mimo viac ako 3 hodiny, nemusí vás chrániť pred otehotnením, pozri časť 3.4 „Čo robiť, ak bol váš krúžok dočasne mimo pošvy“.

 

bol váš krúžok dočasne mimo pošvy

Keď je Perlinring v pošve, pomaly uvoľňuje do tela hormóny, ktoré zabraňujú otehotneniu. Ak bol krúžok mimo pošvy viac ako 3 hodiny, nemusí vás chrániť pred otehotnením. Preto krúžok nesmie byť mimo pošvy dlhšie ako 3 hodiny počas 24 hodín.

 • Ak bol krúžok mimo pošvy menej ako 3hodiny, ešte vždy vás chráni pred otehotnením. Zaveďte si krúžok späť hneď, ako to bude možné, no najneskôr do 3 hodín.
 • Ak bol krúžok mimo pošvy alebo si myslíte, že mohol byť mimo pošvy viac ako 3hodiny počas 1. a 2. týždňa, nemusí vás chrániť pred otehotnením. Zaveďte si krúžok do pošvy hneď, ako si spomeniete a ponechajte ho v pošve bez prerušenia najmenej 7 dní. Ak počas týchto 7 dní budete mať pohlavný styk, použite prezervatív. Pokiaľ ste v 1. týždni používania a mali ste pohlavný styk v uplynulých 7 dňoch, existuje možnosť, že môžete byť tehotná. V tomto prípade vyhľadajte svojho lekára.
 • Ak bol krúžok mimo pošvy alebo si myslíte, že mohol byť mimo pošvy viac ako 3hodiny počas 3. týždňa, nemusí vás chrániť pred otehotnením. Krúžok musíte zlikvidovať a vybrať si jednu z nasledovných dvoch možností:

1            Okamžite si zaveďte nový krúžok

Týmto sa začne nové trojtýždňové obdobie. Nemusíte dostať menštruáciu, ale môže sa objaviť medzimenštruačné krvácanie a špinenie.

2            Krúžok znova nezavádzajte. Vyčkajte najprv na menštruáciu a zaveďte si nový krúžok najneskôr 7 dní odvtedy, čo bol pôvodný krúžok odstránený alebo vypadol.

Túto možnosť si môžete zvoliť, iba ak ste Perlinring používali nepretržite počas posledných 7 dní.

 • Ak nie je známe ako dlho bol Perlinring mimo pošvy, nemusíte byť chránená pred otehotnením. Pred zavedením nového krúžku si urobte tehotenský test a poraďte sa so svojím lekárom.

 

sa váš krúžok zlomí

Perlinring sa veľmi zriedkavo môže zlomiť. Ak si všimnete, že sa váš Perlinring zlomil, zlikvidujte ho a nahraďte ho čo najskôr novým krúžkom. Počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie antikoncepčné opatrenia (napr. prezervatív). Ak ste mali pohlavný styk predtým, ako ste si všimli zlomenie krúžku, kontaktujte, prosím, svojho lekára.

 

ste si zaviedli viac ako jeden krúžok

Neexistujú hlásenia o závažných škodlivých účinkoch z dôvodu predávkovania hormónmi z Perlinringu. Ak ste si náhodne zaviedli viac ako jeden krúžok, môžete pociťovať nevoľnosť (nauzeu) alebo vracať alebo mať krvácanie z pošvy. Vyberte nadbytočné krúžky a ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

 

ste si zabudli zaviesť nový krúžok po období bez krúžku

Ak vaše obdobie bez krúžku bolo dlhšie ako 7 dní, zaveďte si nový krúžok hneď, ako si spomeniete. Ak máte počas nasledujúcich 7 dní pohlavný styk, použite ďalšie antikoncepčné opatrenia (ako napr. prezervatív). Ak ste mali pohlavný styk počas obdobia bez krúžku, existuje možnosť, že môžete byť tehotná. V takom prípade ihneď kontaktujte svojho lekára. Čím dlhšie je obdobie bez krúžku, tým vyššie je riziko, že môžete otehotnieť.

 

ste si zabudli vybrať krúžok

 • Ak ste si ponechali krúžok dlhšie, v období medzi 3 a 4 týždňom ste stále chránená pred otehotnením. Dodržte váš pravidelný interval bez krúžku jeden týždeň a následne si zaveďte nový krúžok.
 • Ak ste si ponechali krúžok dlhšie ako 4 týždne, existuje možnosť, že môžete byť tehotná. Kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete používať nový krúžok.

 

ste nedostali menštruáciu

 • Používali ste Perlinring podľa návodu

Ak ste nedostali menštruáciu, no používali ste Perlinring podľa návodu a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v používaní Perlinringu ako zvyčajne. Ak u vás došlo k vynechaniu už druhej menštruácie za sebou, môžete byť však tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Nezačínajte používať ďalší Perlinring, pokiaľ vás lekár nevyšetrí, či nie ste tehotná.

 

 • Ak ste nepoužívali Perlinring podľa návodu

Ak ste nedostali menštruáciu a nepostupovali ste podľa návodu a vaša očakávaná menštruácia sa nedostavila v prvom normálnom období bez krúžku, môžete byť tehotná. Kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete používať nový Perlinring.

 

máte neočakávané krvácanie

Počas používania Perlinringu sa môže u niektorých žien medzi menštruáciami objaviť neočakávané krvácanie z pošvy. Možno budete musieť používať menštruačné vložky. V každom prípade však ponechajte krúžok v pošve a pokračujte v používaní krúžku ako zvyčajne. Ak nepravidelné krvácanie pokračuje, zosilňuje sa alebo sa opakuje, oznámte to svojmu lekárovi.

 

chcete zmeniť prvý deň svojej menštruácie

Ak používate Perlinring podľa návodu, menštruačné obdobie (krvácanie z vysadenia) začne v období bez krúžku. Ak chcete zmeniť deň začiatku krvácania, môžete skrátiť obdobie bez krúžku (nikdy ho nepredlžujte!).

 

Napr. ak vaša menštruácia začína v piatok, môžete to od budúceho mesiaca zmeniť na utorok (o 3 dni skôr). Ďalší krúžok si jednoducho zavediete o 3 dni skôr ako zvyčajne.

 

Ak si priveľmi skrátite obdobie bez krúžku (napríklad 3 dni alebo menej), možno nebudete mať vaše zvyčajné krvácanie. Môžete mať špinenie (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo krvácanie počas používania ďalšieho krúžku.

 

Ak si nie ste istá, ako máte postupovať, vyhľadajte svojho lekára.

 

chcete oddialiť svoju menštruáciu

Hoci to nie je odporúčaná schéma, menštruáciu (krvácanie z vysadenia) si môžete oddialiť tak, že si ihneď po odstránení predchádzajúceho krúžku zavediete nový krúžok bez obdobia bez krúžku. Nový krúžok si môžete ponechať zavedený najviac 3 týždne. Počas používania tohto nového krúžku môže dôjsť k špineniu (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo krvácaniu. Ak chcete, aby vám menštruácia začala, jednoducho si vyberte krúžok. Dodržte váš pravidelný interval bez krúžku jeden týždeň a následne si zaveďte nový krúžok.

 

Predtým ako sa rozhodnete oddialiť menštruáciu, môžete sa poradiť so svojím lekárom.

 

Ak chcete ukončiť používanie Perlinringu

 

Používanie Perlinringu môžete ukončiť kedykoľvek chcete.

 

Ak nechcete otehotnieť, opýtajte sa svojho lekára na iné metódy antikoncepcie.

 

Ak prestanete používať Perlinring, pretože chcete otehotnieť, musíte pred pokusom otehotnieť počkať na prvú prirodzenú menštruáciu. To vám pomôže vypočítať si termín pôrodu.

 

 

 1. Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Perlinringom, povedzte to svojmu lekárovi.

 

Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (venózna tromboembólia (VTE)) alebo krvných zrazenín v tepnách (arteriálna tromboembólia (ATE)) existuje u všetkých žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Podrobnejšie informácie o rôznych rizikách vyplývajúcich z používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Perlinring“.

 

Ak ste alergická na jednu zo zložiek Perlinringu (precitlivenosť), môžu sa u vás objaviť nasledovné príznaky (častosť neznáma): angioedém [opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním] alebo žihľavka spolu s ťažkosťami pri dýchaní. Ak toto nastane, vyberte si Perlinring a okamžite kontaktujte svojho lekára.

 

Ženy používajúce Perlinring hlásili nasledovné vedľajšie účinky.

 

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 žien:

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea),
 • kvasinková infekcia pošvy (ako je „kandidóza“), nepríjemný pocit v pošve spôsobený krúžkom, svrbenie pohlavných orgánov, výtok z pošvy,
 • bolesť hlavy alebo migréna, depresívne nálady, znížená sexuálna túžba,
 • bolesť prsníkov, bolesť malej panvy, bolestivé menštruačné cykly,
 • akné,
 • nárast telesnej hmotnosti,
 • vypudenie krúžku.

 

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 žien:

 • porucha videnia, závrat,
 • nafúknuté brucho, vracanie, hnačka alebo zápcha,
 • pocit únavy, nepohody alebo podráždenia, zmeny nálady, výkyvy nálady,
 • nadmerná tekutina v tele (edém),
 • infekcia močového mechúra alebo močových ciest,
 • ťažkosti alebo bolesť pri močení, silné nutkanie alebo potreba močiť, častejšie močenie,
 • ťažkosti počas pohlavného styku vrátane bolesti, krvácania alebo pociťovania krúžku partnerom,
 • zvýšený krvný tlak,
 • zvýšená chuť do jedla,
 • bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť v nohách alebo ramenách,
 • menej citlivá pokožka,
 • bolestivé alebo zväčšené prsníky, fibrocystické ochorenie prsníkov (cysty v prsníkoch, ktoré môžu opuchnúť alebo sú bolestivé),
 • zápal krčka maternice, polypy na krčku maternice (výrastky na krčku), vyvrátenie okrajov krčka maternice (ektropia),
 • zmeny v menštruačných cykloch (napr. menštruácie môžu byť silné, dlhé, nepravidelné alebo sa môžu úplne zastaviť), nepríjemný pocit v malej panve, predmenštruačný syndróm, kŕče maternice,
 • vaginálna infekcia (hubová a bakteriálna), pocit pálenia, zápach, bolesť, nepríjemný pocit alebo pocit sucha v pošve alebo vonkajších pohlavných orgánoch (vulve),
 • vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie, vyrážka alebo návaly horúčavy,
 • zlomenie krúžku.

 

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 žien:

 • škodlivé krvné zrazeniny v žile alebo tepne, napríklad:
  • v nohe alebo chodidle (t.j. trombóza hĺbkových žíl),
  • v pľúcach (t.j. pĺúcna embólia),
  • srdcový infarkt,
  • cievna mozgová príhoda,
  • malá cievna mozgová príhoda alebo dočasné príznaky podobné cievnej mozgovej príhode, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA),
  • krvné zrazeniny v pečeni, žalúdku/črevách, obličkách alebo oku.

Riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť vyššie, ak máte akékoľvek iné stavy, ktoré zvyšujú toto riziko (ďalšie informácie o stavoch, ktoré zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín a príznakoch krvnej zrazeniny, pozri v časti 2).

 • výtok z prsníkov.

 

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

 • chloazma (žltohnedé pigmentové fľaky, takzvané „tehotenské škvrny“, najmä na tvári)
 • ťažkosti s pohlavným údom partnera (ako napr. podráždenie, vyrážka, svrbenie)
 • nemožnosť vybrať si krúžok bez lekárskej pomoci (napr. pretože priľnul do steny pošvy).

 

U používateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie sa hlásila rakovina prsníka a nádory pečene. Viac informácií pozri v časti 2 Upozornenia a opatrenia, Rakovina.

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

 1. Ako uchovávať Perlinring

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Ak zistíte, že hormónom z Perlinringu bolo vystavené dieťa, poraďte sa so svojím lekárom.

 

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 

Nepoužívajte Perlinring, ak vám bol vydaný pred viac ako 4 mesiacmi. Dátum výdaja je uvedený na škatuli a vrecku.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a vrecku. Perlinring sa má vložiť najmenej mesiac pred dátum exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a vrecku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Nepoužívajte Perlinring, ak spozorujete zmenu farby krúžku alebo iné viditeľné znaky poškodenia.

 

Po použití Perlinring zlikvidujte tým, že ho dáte do vrecka a uzavriete nálepkou nachádzajúcou sa vo vnútri balenia. Použitý krúžok zlikvidujte bežným domovým odpadom, najlepšie vo vnútri uzatvárateľného vrecka. Perlinring nesplachujte do toalety. Tak ako pri iných liekoch, nepoužité alebo exspirované krúžky nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Perlinring obsahuje

 • Liečivá sú: etonogestrel (11,7 mg) a etinylestradiol (2,7 mg).
 • Ďalšie zložky sú: kopolyméry etylénu s vinylacetátom (28 % a 9 % vinylacetát) (druh plastu, ktorý sa v tele nerozpúšťa) a stearan horečnatý.

 

Etonogestrel a etinylestradiol sa uvoľňujú z krúžku rýchlosťou 0,120 mg/deň a 0,015 mg/deň počas 3 týždňov.

 

Ako vyzerá Perlinring a obsah balenia

Perlinring je pružný, priehľadný, bezfarebný až takmer bezfarebný krúžok široký 54 mm ± 2 mm.

 

Každý krúžok je balený v uzatvárateľnom vrecku z fólie. Vrecko je zabalené v papierovej škatuli spolu s touto písomnou informáciou pre používateľku a kalendárovými nálepkami na zapamätanie si, kedy si máte vložiť a vybrať krúžok. Každá škatuľa obsahuje 1 alebo 3 krúžky.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Island

 

Výrobca:

Warner Chilcott UK Ltd, Old Belfast Road, Millbrook, Larne, BT40 2SH, Veľká Británia

 

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

 

Belgicko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik

Česká republika

Perlinring

Dánsko

Perlinring

Estónsko

Perlinring

Fínsko

Perlinring 0.120 mg/0.015 mg per 24 h depotlääkevalmiste, emättimeen

Francúzsko

Perlinring 15 microgrammes/120 microgrammes/24 heures, système de diffusion vaginal

Holandsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik

Chorvátsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg tijekom 24 sata, sustav za isporuku u rodnicu

Írsko

Perlinring

Island

Perlinring

Litva

Ongavia 120/15 mikrogramu/24 valandas vartojimo į makštį sistema

Lotyšsko

Perlinring 120/15 mikrogramų/24 valandas vartojimo į makštį sistema

Maďarsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg/24 óra hüvelyben alkalmazott gyógyszerleadó rendszer

Nemecko

Perlinring

Nórsko

Perlinring

Poľsko

Perlinring

Portugalsko

Ongavia

Rakúsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden – Vaginalring

Rumunsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg/24 ore sistem cu cedare vaginalã

Slovenská republika

Perlinring

Slovinsko

Etonogestrel/etinilestradiol Actavis 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem

Španielsko

Perlinring 0,120 mg/0,015 mg for cada 24 horas, sistema de liberación vaginal

Švédsko

Perlinring

Taliansko

Perlinring

Veľká Británia

Perlinring 0,015mg/0,12mg/ 24 hours Vaginal Delivery System

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2019.

 

 

 

Vložte použitý krúžok do vrecka a znovu uzatvorte nálepkou.

Zlikvidujte bežným domovým odpadom.

 

 

Tieto nálepky, ak ich použijú pre označenie príslušného dátumu vo vašom kalendári, vám môžu pomôcť zapamätať si, kedy je potrebné si Perlinring vložiť a kedy vybrať

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácie je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.

 

 

Pre vydávajúceho lekárnika:

Pri výdaji Perlinringu sa má dátum výdaja pacientke zaznamenať na obal. Takisto sa odporúča u balení obsahujúcich 3 krúžky uviesť dátum aj na vrecko s krúžkom. Perlinring sa nemá vložiť neskôr ako 4 mesiace od dátumu výdaja, vo všetkých prípadoch pred dátum exspirácie.

Nalepovací štítok sa má nalepiť na určené miesto na vrecku.

Dátum výdaja:

Použiť do:

Dátum výdaja:

Použiť do:

Dátum výdaja:

Použiť do:

 


TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­