10.1 Zbor neviazaných členov tvoria členovia odborového združenia, ktorí nepatria pod žiadnu základnú organizáciu a zároveň ani pod žiadnu personálnu legáciu.

10.2 Zbor neviazaných členov je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadaní prítomná viac ako ½ všetkých jeho členov.

10.3 Zbor neviazaných členov sa uznáša na svojom legátovi aspoň 2/3 hlasov prítomných členov.

10.4 Pri zvolávaní zasadania zboru neviazaných členov sa primerane použijú ustanovenia ods. 7.7 stanov;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­