Dispenzačný protokol 4.A
- prípravky na ovariálnu stimuláciu s výlučnou indikáciou ART

RSR klas.  Stupeň repugnancie  Verzia Dat.
➃ Napomáha umelému oplodneniu ⊗ Nikdy nevydávať  1.0  01/21

Prejdi na: I. ČASŤ ŠPECIFICKÁ | II. ČASŤ VŠEOBECNÁ | III. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI | PDF

I. ČASŤ ŠPECIFICKÁ
Na znení pracujeme.

⬆ späť na obsah ⬆

II. ČASŤ VŠEOBECNÁ

(2.1) Požiadajte o členstvo v o. z. Lekárnici za život – Slovensko podaním elektronickej prihlášky na tomto odkaze.

(2.2) Po prijatí za člena predložte zamestnávateľovi automaticky generované Oznámenie o začatí uplatňovania si výhrady vo svedomí podľa RSR liečiv v súlade s Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu č. 4 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

(2.3)
Pamätajte, že podľa spomínaného etického kódexu
: „Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“ (ods. 3, časť Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania, Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. - Etický kódex zdravotníckeho pracovníka)

(2.4) Počkajte na doručenie osobných navštíveniek, prostredníctvom ktorých si budete už ako člen uplatňovať výhradu vo svedomí a hárkov, do ktorých sa uplatnenie výhrady môže zapisovať pred jej zaznačením do elektronickej databázy.

(2.5) Ochotne a bez predsudkov prijmite požiadavku pacienta na dispenzáciu akýchkoľvek liekov či zdravotníckych pomôcok, rovnako s výdajom voľným ako i výdajom viazaným na recept.

(2.6) Pokiaľ si nie ste istý stupňom repugnancie alebo RSR klasifikáciou požadovaného lieku či zdravotníckej pomôcky, overte si ich v Registri svedomiu repugnantných liečiv podľa názvu, registračného čísla produktu alebo podľa kódu štátnej autority (ŠÚKL) na tomto odkaze.

(2.7) V prípade, ak ste liek či zdravotnícku pomôcku v RSR liečiv nenašli, pokračujte v bežnej dispenzácii. Pokiaľ ste ale presvedčený o tom, že daný produkt by sa v RSR liečiv mal nachádzať, po pracovnej dobe o tom informujte predsedu správneho kolégia na e-mailovej adrese
..

(2.8) Ak jestvuje dôvod na uplatnenie si výhrady vo svedomí podľa RSR liečiv, na reverze vašej osobnej navštívenky ho vyznačte spolu s poradovým číslom navštívenky a podajte ju pacientovi so slovami:

(2.9)
V súlade s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka si na výdaj lieku / zdravotníckej pomôcky, ktor-ý/-ú si žiadate, uplatňujem výhradu vo svedomí.

(2.10) Pristúpte k dispenzačnému minimu, resp. optimu podľa príslušného dispenzačného protokolu pri zachovaní ods. 1 a 2 § 32 Vyhlášky MZ SR č. 198/2001 Z. z. o tom, že (ods. 1) dispenzácia je informačná a poradenská činnosť o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú vykonávajú osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky pre pacientov. (ods. 2) Informácie a rady sa podávajú tak, aby sa dodržala účinnosť a bezpečnosť liečby liekmi a zdravotníckymi pomôckami. (...)

(2.11)
Pokiaľ pacient trvá na vydaní lieku či zdravotníckej pomôcky napriek poučeniu v rámci dispenzácii spojenej s uplatnením si výhrady vo svedomí, povzbuďte pacienta k uplatneniu si svojho práva na slobodný výber zdravotníckeho pracovníka:
„Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka,“ (ods. 5, časť Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka, Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. - Etický kódex zdravotníckeho pracovníka).

(2.12) Ak nastala situácia z predchádzajúceho odseku, potom až po vykonaní úkonov z
⬆ ods. 2.8 až ods. 2.10 ⬆ privolajte vášho kolegu, o ktorom s istotou viete, že si výhradu v tejto veci neuplatňuje, resp. keď to nie je možné, oboznámte pacienta s polohou inej najbližšej lekárne.

(2.13) Uplatnenie výhrady spolu s pozorovaním a poradovým číslom vydanej navštívenky zaznačte do elektronického systému na tomto odkaze (alebo predtým do hárku na to určeného).

⬆ späť na obsah ⬆

III. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

(3.1) Za uplatnenie si výhrady vo svedomí farmaceutom pri dispenzácii liekov či zdravotníckych pomôcok v súlade s Etickým kódexom lekárnika za život možno považovať iba jej uplatnenie si podľa uvedených bodov všeobecnej a špecifickej časti dispenzačných protokolov vydaných o. z. Lekárnici za život – Slovensko.

(3.2) Za uplatnenie si výhrady vo svedomí neúctivo voči pacientovi, postupom zásadne odlišným od toho, ktorý je uvedený v tomto protokole alebo na také lieky či zdravotné pomôcky, ktoré sa nenachádzajú v RSR liečiv, nenesie o. z. Lekárnici za život – Slovensko žiadnu právnu či morálnu zodpovednosť a na takéto uplatnenie si výhrady sa nevzťahuje bez výhrad ani právna ochrana, ktorú poskytujú Prvé lekárnické odbory svojim členom voči zamestnávateľovi práve v tejto veci.

(3.3) Avšak, okrem toho, že je zákonnou povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, pre veriaceho lekárnika je výkon svojho povolania v súlade so svojím svedomím natoľko osobnostne smerodajný. A preto si o. z. Lekárnici za život – Slovensko uvedomuje, že nemá morálne právo diktovať obsah svedomia jednotlivcom – či už členským lekárnikom, tobôž nie pacientom – a preto každé uplatnenie si výhrady vo svedomí členským lekárnikom nie podľa tohto protokolu musia byť posudzované individuálne z hľadiska Etického kódexu lekárnika za život, z hľadiska zákonnosti postupu dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej z hľadiska odbornosti pri dispenzácii a z hľadiska prejavenia úctivosti a ľudskosti voči pacientovi, vrátane zachovania ochotnej pomoci pacientovi pri uplatnení si jeho práva na slobodný výber farmaceuta, ktorý mu vydá liek či zdravotnícku pomôcku, na vydanie ktorej si členský farmaceut uplatňuje výhradu vo svedomí.

(3.4) Členstvo v združení LzŽ-SVK je dobrovoľné, farmaceuti doň môžu slobodne vstúpiť i z neho slobodne vystúpiť, a preto aj napriek vyššie uvedenému máme za to, že ten, kto sa stal členom združenia a zotrváva v ňom, prijíma naše odporúčania, rady, RSR klasifikácie a stupne repugnancie uvedené v RSR liečiv, a prijíma ich zo svojej vôle nezávisle a slobodne za svoje a pokiaľ má k niektorým aspektom pôsobnosti združenia výhrady, je každý členský farmaceut pozvaný uplatniť svoje ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú zo Stanov združenia.

⬆ späť na obsah ⬆

PDF PROTOKOLU NA STIAHNUTIE

⬆ späť na obsah ⬆